Fietsschool Leuven 2020: doorzetten in een raar jaar
Fietsschool Leuven 2020: doorzetten in een raar jaar

De Fietsschool bleef niet gespaard van de coronamaatregelen en moest tussen maart en juni haar fietslessen onderbreken. En sinds eind oktober zijn onze deuren opnieuw gesloten. De autorijscholen kregen op 13 januari 2021 groen licht. Als leren autorijden weer mag, dan kan leren fietsen niet achterblijven. Want kunnen fietsen is even essentieel én veel meer coronaproof.

175 nieuwe fietsers 

Tussen de sluitin­gen door leer­den 175 mensen in 2020 fiet­sen in Fietss­chool Leu­ven. Dat zijn er amper 18 min­der dan het jaar voor­di­en. Die groep telt 60% vol­wasse­nen, 27% Okan-jon­geren tussen 12 en 18jaar en 13% inter­na­tionale stu­den­ten van de KU Leuven. 

Het Fietss­chool­team stak een extra tand­je bij om dit resul­taat te bereiken en het werk is ook nog niet afgerond. De onder­brek­ing van de lessen in het voor­jaar zorgde nl. voor een trager leer­pro­ces. Na 15 fiet­s­lessen had­den veel deel­ne­mers nog extra oefen­ing nodig om echt zelf­s­tandig te kun­nen fiet­sen op straat. Dat is meer dan bij een nor­maal lessen­ver­loop. Daarom zette De Fietss­chool afgelopen zomer sterk in op nazorg. 1 op de 3 deel­ne­mers van de voor­jaarsreek­sen oefende tij­dens de zomer­vakantie verder samen met een vri­jwilliger. 10 kop­pels (nieuwe fietser + fiets­bud­dy) gin­gen een stap­je verder en kop­pelden extra fiet­soe­fen­ing aan extra oefen­ing Ned­er­lands.

Na 10 van de 15 fiet­s­lessen te hebben gekre­gen in okto­ber, wacht­en ongeveer 53 deel­ne­mers nog op een ver­volg. Ook hier gaan we weer maatwerk (één deel­ne­mer met één begelei­der) lev­eren om iedereen het vertrouwen te geven om volledig zelf­s­tandig te fiet­sen in het verkeer. 

Coro­n­aproof aanpak 

Fietss­chool Leu­ven maak­te haar aan­pak volledig coro­n­aproof. Naast afs­tand houden, mond­maskers en het ontsmet­tin­gen van het mate­ri­aal werd de didac­tis­che aan­pak grondig her­bekeken. In plaats van the­o­rielessen over de weg­code en fiets­bez­it werd een Ver­keerse­d­u­catieve Wan­del­route’ op maat van vol­wasse­nen uit­getest. Work­shops rond fiet­sher­s­tel von­den plaats in open lucht. Ook exper­i­menteerde De Fietss­chool met nieuw dig­i­taal mate­ri­aal. En nog meer dan anders werk­ten we op maat en in kleine groep­jes of 1 op 1 (één deel­ne­mer met één begelei­der). Al die extra inspan­nin­gen waren enkel mogelijk dankz­ij een grote en ent­hou­si­aste groep vri­jwilligers die ook tij­dens de zomer­vakantie bleef doorwerken. 

Kun­nen fiet­sen is essentieel 

Onder­tussen bli­jven de inschri­jvin­gen voor 2021 bin­nen­lopen. De fiet­s­lessen voor voor­jaar 2021 zijn vol­ge­boekt. Dat hoeft niet te ver­bazen: in coro­nati­jd is een fiet­stocht­je met het gezin of met de vrien­den in de vri­je tijd een dankbare afwis­sel­ing voor een wan­del­ing, en de fiets is een veel aantrekke­lijk­er ver­vo­ersmid­del dan de bus. Voor het pub­liek van De Fietss­chool is kun­nen fiet­sen nog net iets meer dan alleen maar een verzetje in deze bizarre tij­den. We kun­nen dat niet genoeg her­halen. Uit de bevrag­ing van de vol­wassen deel­ne­mers aan de fiet­s­lessen blijkt nog maar eens hoe essen­tieel fiet­sen is voor hen. 

Een korte profielschets: 

 • bij­na alle­maal vrouwen, 85% met migratie-achter­grond; de meeste zijn nog geen 5 jaar in Bel­gië, zit­ten in een inburg­er­ingstra­ject en vol­gen Ned­er­landse les. Meest voorkomende herkom­st­landen zijn Soma­l­ië, Marokko, Palesti­na en Syrië. 
 • Qua leefti­jd­sprofiel: 26% jonger dan 30jaar, 36% tussen 30 en 40 jaar, 19% tussen 40 en 50 jaar, en 19% 50-plussers.
  FS2020 Aantal deelnemers
 • 23 van de vrouwen heeft kinderen, vaak jonge kinderen. 
 • Meer dan de helft van die vrouwen is niet of slechts tot 18 jaar naar school gegaan. 40% heeft een bach­e­lor, (18%) een mas­ter­diplo­ma, vaak behaald in hun geboorteland. 
 • Hun werk­si­t­u­atie op het moment van de fiet­s­lessen is als vol­gt: (zie grafiek 23
 • 83% van de deel­ne­mers had voor de start van de fiet­s­lessen nog nooit gefi­etst. 17% had al enige fiet­ser­var­ing als kind, maar voelde zich niet veilig om op straat te fiet­sen.

  FS2020 Sociaal-economisch profiel deelnemers
 • Hun ver­vo­ersmo­gelijkhe­den (rijbe­wi­js­bez­it, beschik­baarheid van een auto, gebruik open­baar ver­vo­er (zie grafiek 25), huidi­ge vervoerswijzekeuze.

  FS2020 Vervoersmogelijkheden deelnemers

Vooruit­b­lik 2021

In de aan­loop naar de start van het nieuwe seizoen – hopelijk vanaf de paas­vakantie – zit­ten we niet stil. Eerst en vooral willen we de gean­nuleerde fiet­s­lessen van 2020 nog verder afw­erken. Achter de scher­men werken we druk verder aan het stroom­li­j­nen van de werk­ing van de 4 Fietss­c­holen (Leu­ven, Genk, Kor­trijk en Meche­len) en zetten we nieuwe Fietss­c­holen in de steigers. In de Okan-scholen willen we een Fietss­chool­w­erk­ing struc­tureel uitrollen. En rond fiets­bez­it is ook het laat­ste woord niet gezegd. Hou zek­er onze vol­gende nieuws­brieven in de gat­en voor meer nieuws.

Deel dit artikel via: