Fietsen Zonder Leeftijd te gast in Wetteren

Op 24 september stond de jaarlijkse inspiratiedag van Fietsen Zonder Leeftijd op de agenda. Vrijwilligers en medewerkers van 8 initiatieven kwamen naar Wetteren.

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd, dat zijn de riksja’s van Cycling With­out Age die min­der mobiele mensen opnieuw de wind in de haren lat­en voe­len. Mobiel 21 coördi­neert het project in Vlaan­deren.
De toeris­tis­che dienst van Wet­teren, Wiel­er­to­eris­ten­club Lam­broek en Mobiel 21 zorgden voor een mooi pro­gram­ma. De voorzit­ter van WTC Lam­broek, onze gas­theer, stip­pelde een attrac­tieve fiet­sroute uit. Alleen de weer­go­den werk­ten niet echt mee. Maar een beet­je regen kri­jgt de vri­jwilligers van Fiet­sen Zon­der Leefti­jd niet klein, dus wer­den er onder­weg al heel wat fiet­stips uit­gewis­seld. Het warme drankje tij­dens de tussen­stop in het Prul­len­bos maak­te de ton­gen nog verder los. 

De inspi­ratiedag was het uit­gelezen moment om ervarin­gen vanu­it de dagelijkse prak­tijk uit te wis­se­len. Niets zo sterk als van elka­ar te leren over de beste manier om piloten en pas­sagiers te wer­ven, mooie routes uit te stip­pe­len, bud­get­ten te vin­den voor nieuwe riksja’s en kleine her­stellin­gen of aan­passin­gen uit te voeren. 

Uit de gesprekken merken we trouwens dat er ook in Lim­burg en West-Vlaan­deren inter­esse groeit om een ini­ti­atief op te starten. Dat kun­nen we alleen maar toe­juichen. Wie weet hebben we in 2020 wel meer dan 20 actieve Fiet­sen Zon­der Leeftijd-initiatieven. 

Wie meer infor­matie en inspi­ratie zoekt kan terecht op de down­load­pag­i­na van Fiet­sen Zon­der Leefti­jd voor: 

  • een stap­pen­plan voor nieuwkomers mét tips om vri­jwilligers te rekruteren en motiv­eren, meer pas­sagiers te kri­j­gen, fond­sen te werven, … 
  • de prak­tis­che werk­ing en de con­tact­gegevens van de afzon­der­lijke initiatieven. 
  • down­loads met prak­tijkvoor­beelden over o.a. pas­sagiers aanspreken, pro­motie mak­en, hoe in de pers komen …

Deel dit artikel via: