Fietsen Zonder Leeftijd groeit

Door de lockdown bleven alle riksja’s van Fietsen Zonder Leeftijd plots op stal. Nochtans doen buitenlucht en sociale contacten iedereen zo’n deugd. En laat dat nu net zijn wat Fietsen Zonder Leeftijd biedt. Comfortabele riksja-ritjes voor senioren en andere mensen met een beperkte mobiliteit. Daar wordt een mens gelukkig van. Hoe we dat weten? We vroegen de 22 (!) lokale afdelingen hoe zij Fietsen Zonder Leeftijd organiseren.

Lock­down als bezin­ningsmo­ment’

De ged­won­gen pauze was een ideaal moment om de werk­ing van ver­schil­lende afdel­ing in kaart te bren­gen. 12 afdelin­gen vulden onze vra­gen­li­jst in. De belan­grijk­ste con­clusies zetten we hier voor je op een rij. Daar­bovenop kri­jg je een greep uit de ideeën van de lokale afdelin­gen om coro­na-proof herop te starten. Want iedereen staat intussen te pope­len om opnieuw met de riksja’s uit te rij­den. En dat het nodig is, hoor je ook in de reportage van VRT NWS (Radio2).

Tom Boo­nen fietst ook met een rik­s­ja

Miss­chien zag je de uitzend­ing waarin Tom naar Kopen­hagen gaat en ken­nis­maakt met de stichter van Cycling With­out Age. De impact van zijn avon­tu­ur bleef niet uit: We kre­gen beduidend meer aan­vra­gen van zow­el kan­di­daat-afdelin­gen als van par­ti­c­ulieren. Deze laat­sten ver­wi­jzen we door naar de lokale afdelin­gen, zow­el om een rit te mak­en als om zelf vri­jwilliger te wor­den. Met Tom Boo­nen kreeg Fiet­sen Zon­der Leefti­jd even­t­jes een ambas­sadeur die het project op nation­aal vlak in de kijk­er zette. Maar de grote kracht bli­jft toch de organ­is­che groei over de jaren. 

22 afdelin­gen in Vlaan­deren

Begin dit jaar kre­gen Zon­hoven, Pelt en Lom­mel hun rik­s­ja. Daarmee is Fiet­sen Zon­der Leefti­jd ein­delijk ook in Lim­burg geland. Nu West-Vlaan­deren nog en je ziet de riksja’s in elke Vlaamse provin­cie. Het fijne aan Fiet­sen Zon­der Leefti­jd is dat elke afdel­ing haar eigen accen­ten kan én mag leggen. Elke afdel­ing kiest bv. hoe ze rit­ten organ­iseert, welke part­ners ze betrekt en waar ze finan­ciële mid­de­len haalt. 

Enkele bevin­din­gen uit de enquête: 

 • Vooral dien­s­ten­cen­tra en woon­zorg­cen­tra trekken het project. Daar­naast zijn er ook gemeen­ten die ini­ti­atief nemen. 
 • De lokale afdelin­gen draaien op vri­jwilligers (coör­di­na­tor en piloten/​chauffeurs). In woon­zorg­cen­tra spe­len de ani­matieploeg, onthaalmedew­erk­ers en ergother­a­peuten vaak een cru­ciale rol. 
 • Op externe part­ners doen ze weinig beroep. Cera en ser­vice­clubs lev­eren af en toe finan­ciële ste­un. Fiet­spunt biedt stallingsruimte. De Fiet­sers­bond en wiel­er­clubs kun­nen zor­gen voor extra piloten. 

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd in cijfers

 • In Vlaan­deren rij­den in totaal al meer dan 25 riksja’s.
 • Een rit is gemid­deld 10 km lang en duurt tussen de 30 minuten en 2 uur. 
 • Rit­ten zijn meestal gratis, maar reserveren is vaak de regel. 
 • Per seizoen (meestal van april tot sep­tem­ber) rijdt elke rik­s­ja tot 180 keer. In o.a. Turn­hout, Wet­teren en Zaven­tem mogen er gerust extra chauf­feurs bijkomen. 
 • De oud­ste pas­sagi­er die tot nu toe meereed is 103

Veilig rij­den, ook in tij­den van coro­na

Een rik­s­ja bestu­ur je net iet­sje anders dan een bak­fi­ets. Opval­lend is dat de meeste afdelin­gen zelf hun chauf­feurs hebben opgeleid. Toch is er vraag naar extra uit­leg over: 

 • Hoe de pas­sagiers veilig lat­en in- en uitstappen. 
 • De weg­code voor bak­fi­et­sen (want de rik­s­ja valt in die categorie). 
 • Oefe­nen met de rik­s­ja, zow­el zon­der als met passagiers. 

En wat met coro­na? Enkele sug­gesties om de kans op besmet­ting max­i­maal te voorkomen: 

 • Basis­principe bli­jft: rik­s­ja voor en na elke rit ontsmet­ten en je han­den ontsmetten. 
 • Chauf­feur rijdt met 1 pas­sagi­er, bei­den dra­gen een mondmasker. 
 • Per­son­eel van het cen­trum helpt bij in- en uitstappen. 
 • Een stan­daard coro­na-kit’ meen­e­men (reserve­maskers, handgel). 
 • Geen pauze ofwel zek­er in de rik­s­ja bli­jven zitten. 

Door de mond­maskers is de babbel onder­weg niet zo evi­dent. Maar ook daar zijn cre­atieve oplossin­gen voor. Van baby­foon, inter­coms tot micro’s met blue­tooth: kies maar. Een alter­natief is een leuk muziek­je opzetten voor de passagier. 

Als het kriebelt om zelf te starten

Heb je een team van gemo­tiveerde mensen die over­tu­igd zijn van Fiet­sen Zon­der Leef-tijd (bv. met de ste­un van de gemeente, de buurtwerk­ing of het zorg­cen­trum)? Neem dan zek­er con­tact op met Ine Bosmans – pro­jectver­ant­wo­ordelijke van Fiet­sen Zon­der Leef-tijd. En neem zek­er een kijk­je op de web­site van Fiet­sen Zon­der Leefti­jd.

Mobiel 21 begelei­dt je bij de aankoop van de rik­s­ja en geeft een oplei­d­ing aan piloten. Boven­di­en hebben we onze eigen rik­s­ja. Die kan je als organ­isatie of gemeente huren om een keer uit te testen. We dur­ven wed­den dat je direct verkocht bent. 

Deel dit artikel via: