CIVITAS FastTrack: innovatie in hogere versnelling
CIVITAS FastTrack: innovatie in hogere versnelling

Dankzij CIVITAS FastTrack engageren meer dan 20 Europese steden en regio’s zich om duurzame innovaties in mobiliteit versneld door te voeren. Dat gebeurt onder de leiding van 4 ambassadeurssteden, Antwerpen, Stockholm, Budapest en Bologna, en verschillende partnerorganisaties waaronder Mobiel 21.

Het project omvat een twee jaar durend leer­pro­gram­ma met in totaal 5 weken waarin ken­nis en exper­tise wordt opge­bouwd rond 4 cen­trale thema’s:

  • Duurzame stad­slo­gistiek
  • Open­baar ver­vo­er en MaaS
  • Fiet­sen in de stad
  • Mul­ti­modaal verkeersmanagement

Daar­naast wordt ken­nis uit­gewis­seld via een online plat­form en tussen­ti­jdse webi­na­rs rond overkoe­pe­lende thema’s zoals data, gedragsveran­der­ing, finan­ciën en participatie. 

Capaciteit en ken­nis opbouwen 

De eerste capaciteit­sop­bouwende pro­jectweek werd in 2021 afgerond. Het zwaartepunt van het leer­pro­gram­ma ligt in 2022 met 3 pro­jectweken in het ver­schi­et. Tij­dens de eerste pro­jectweek bracht­en we de Fast­Track-gemeen­schap in con­tact met innov­erende lever­anciers in heel Europa. Maar lief­st 30 aan­bieders in de mobiliteits­sec­tor stelden hun dienst of prod­uct voor. Ze zijn intussen opgenomen in een data­base waar de Fast­Track-ste­den en ‑regio’s hen gedurende het project vlot kun­nen opzoeken. 

Samen­werk­ing tussen pub­lieke en pri­vate sec­tor doen werken 

Eén van de cen­trale vraagstukken in de eerste pro­jectweek was: Hoe kun­nen we Pub­liek-pri­vate samen­werkin­gen (PPS) doen sla­gen? Deze vraag vor­mde o.a. de start voor een pan­elge­sprek met de stad Antwer­pen en twee toon­aangevende lever­anciers, Rebel­go­up en Bromp­ton. Je kan het volledi­ge pan­elge­sprek herbekijken. 

De pan­elle­den besprak­en onder meer veel voorkomende bar­rières en uitdagin­gen waaron­der een onduidelijke rolverdel­ing op nation­aal of lokaal niveau, het ver­schil in tem­po van belei­dsvo­er­ing in ver­houd­ing tot de snel veran­derende markt en de angst van lokale over­he­den om neu­traliteit en transparantie te ver­liezen. Vol­gens Karen Simons van Rebel­go­up is er echter al een duidelijk kad­er voor samen­werk­ing, waar­door die laat­ste angst alvast onge­grond is. 

Katia Kishchenko van de stad Antwer­pen benadrukt dat het een uitdag­ing is voor lokale en regionale over­he­den om de snel evoluerende markt en mobiliteits­beleid op elka­ar af te stem­men. Vol­gens Julian Scriv­en van Bromp­ton is de polar­isatie in het VK, maar ook in andere delen van de wereld, een belan­grijke bar­rière om als lokale belei­ds­mak­er vooruit te komen. De poli­tieke angst voor tegen­stand houdt vaak goede pro­jecten tegen. Verder is er soms een gebrek aan con­sis­ten­tie in het pro­ces van aankoop wat inno­vatie kan bemoeil­ijken of vertragen. 

Suc­ces­fac­toren om een samen­werk­ing te doen sla­gen zijn vol­gens Karen en Julian het gebruik van duidelijk omschreven pro­jec­to­proepen om het aankoop­pro­ces te sturen. Het pro­ject­matige helpt om heldere doel­stellin­gen te definiëren en het leer­pro­ces in bei­de richtin­gen te sturen. Dit soort ken­nis delen is een win-win voor bei­de partijen.

Mark­t­plaats voor mobiliteit in Antwerpen

Katia: In Antwer­pen nemen we in de eerste plaats de rol van facil­i­ta­tor op. We hebben een mark­t­plaats voor mobiliteit waarmee we mobiliteit­saan­bieders via pro­jec­to­proepen onder­s­te­unen om hun inno­vaties uit te rollen in onze stad. De stad onder­s­te­unt op ver­schil­lende manieren: finan­cieel, pro­mo­tion­eel of door het aan­bieden van haar netwerk. De eerste resul­tat­en van de mark­plaats zijn al zicht­baar want dagelijks wor­den 1150 autorit­ten uit­ges­paard. Het hoofd­doel is om de stad, en in de toekomst ook de volledi­ge regio, toe­ganke­lijk en leef­baar te houden. Zo creëren we een netwerk en stim­uleert de stad de dialoog met alle par­ti­jen om toe te werken naar datzelfde doel.”

Burg­er­be­trokken­heid in pub­liek-pri­vate samenwerkingen

Katia: De beste oplossin­gen zijn degene die effec­tief gebruikt wor­den. Wij vin­den het een grote sterk­te als mobiliteit­saan­bieders burg­ers betrekken en recht­streeks op hun noden inspelen.”

Julian: The Glas­gow bike­share scheme is een goed voor­beeld van burg­er­be­trokken­heid. De inwon­ers van Glas­gow zien dat echt als hun fiets­deel­sys­teem. Als er bijvoor­beeld een prob­leem is met de fiet­sen dan zullen ze dat meteen sig­naleren. Het ver­schil met fiets­deel­sys­te­men die gewoon geïn­stalleerd wor­den zon­der burg­ers te con­sul­teren is opval­lend, want zo’n sys­te­men gaan vaak uit gebruik.”

Tips & tricks voor pub­liek-pri­vate samenwerkingen

  1. Werk samen aan pro­jecten met een duidelijk doel. Hou de eindge­bruik­er in gedachten.
  2. Ga in dialoog en luis­ter naar elka­ar. Eval­ueer de out­put van de samenwerking.
  3. Zoek de juiste oploss­ing voor de uitdag­ing. Ga niet innov­eren om te innoveren.
  4. Werk naar een win-win sit­u­atie voor zow­el de lokale over­heid als de lever­anci­er. Als je de enige win­naar bent in de samen­werk­ing, dan ben je eigen­lijk de ver­liez­er”, zegt Julian Scriv­en van Brompton

Bli­jf op de hoogte van FastTrack

Wil je ook leren van onze Fast­Track-com­mu­ni­ty en op de hoogte bli­jven van de laat­ste nieuwighe­den qua mobiliteit? Schri­jf je dan in op de nieuws­brief van Fast­Track.

Heeft jouw gemeente of stad ken­nis over het gebruik van data in mobiliteits­beleid, en in het bij­zon­der met burg­er­weten­schap? Wil je jouw ken­nis met Fast­Track delen? Stu­ur dan een e‑mail naar fasttrack@​mobiel21.​be, dan nemen we je op in het pro­gram­ma van de vol­gende (online) Fast­Track-pro­jectweek van maandag 28 maart tot vri­jdag 1 april 2022.

Deel dit artikel via: