Dit was Autovrije Zondag 2020

Door corona kozen heel wat gemeenten om hun Autovrije Zondag met een jaar uit te stellen. De moedige doorzetters vierden hem noodgedwongen met iets minder toeters en bellen. Maar alle 20 deelnemende gemeenten zorgden voor een coronaproof editie zonder grote menigten, in lijn met de veiligheidsvoorschriften. Wij gingen de sfeer opsnuiven in Mechelen, Oostende, Brussel en Leuven.

Deze zomer namen ver­schil­lende gemeen­ten tij­dens de coro­na-lock­down maa­trege­len om fiet­sers en voet­gangers meer ruimte te geven. De Autovri­je Zondag was dit jaar dus uit­gelezen moment om de posi­tieve effecten van al die inspan­nin­gen in de kijk­er te zetten. Hoe dat eruit zag, her­bek­ijk je op onze face­book­pag­i­na.

En dat het effect heeft bewi­jzen de tellin­gen van Tel­raam in Leu­ven. Ondanks de min­dere weer­som­standighe­den telde een selec­tie van 10 Tel­ra­men sig­nif­i­cant meer wan­de­laars en fiet­sers en veel min­der auto’s en zwaar ver­keer. Daaruit blijkt dat er op zondag 27 sep­tem­ber 35 tot 40% meer fiet­sers waren dan op een vergelijk­bare zondag. Het aan­tal auto’s lag 3 keer lager.

De Tel­ra­men staan alle­maal gepo­si­tion­eerd in het hart van de stad op belan­grijke door­gangsassen of verbindingsstraten.

Deel dit artikel via: