Dit was 2018

2019 belooft een spannend jaar vol nieuwe uitdagingen en topprojecten te worden. Maar toch willen we nog één keer over onze schouder kijken en de hoogtepunten van 2018 op een rijtje zetten.

Pro­jecten in de kijker 

Ping if you care 

De resul­tat­en van de eerste Ping-test­case in Brus­sel wor­den gebun­deld in een offi­cieel ein­drap­port. Je vin­dt er alle cijfers, analy­ses, getailleerde heatmaps en nog veel meer over de eerste Ping if you care-cam­pagne. In 2019 staan er nieuwe Ping-cam­pagnes op het pro­gram­ma in o.a. Ams­ter­dam en onze buur­lan­den. Wordt dus zek­er vervolgd. 

Autovri­je Zondag 

Samen met het Netwerk Duurzame Mobiliteit over­tu­ig­den we in 2018 bij­na 50 ste­den en gemeen­ten om voor één dag née te zeggen tegen gemo­toriseerd ver­keer. Dat is een nieuw record waar­door ruim 2 miljoen Vlamin­gen genoten van de mogelijkhe­den en voorde­len van autovri­je strat­en.

Iedereen Goril­la

De Gorilla’s zijn in 2018 echt in actie geschoten. Het epi­cen­trum van hun acties voor meer leef­bare ste­den en dor­pen ligt voor­lop­ig in Vlaams-Bra­bant. Maar Gorilla’s in heel Vlaan­deren zijn klaar om van zich te lat­en horen. Tijd dus om Iedereen Goril­la beter te leren ken­nen.

Nog meer inzicht 

Stud­iedag Fix The Mix 

Samen met Fiets­ber­aad organ­iseer­den we in decem­ber 2018 een stud­iedag over wijken met door­dacht en veilig gemengd ver­keer. Het was een schot in de roos met bij­na 200 geïn­ter­esseerde deel­ne­mers die inspi­ratie kwa­men tanken voor hun eigen gemeente of organ­isatie. Lees hier nog eens het volledi­ge rap­port van Fix the Mix.

Mobiel 21 Open Algemene Vergadering 

In decem­ber zetten we onze deuren wagen­wi­jd open en namen we bij­na 50 geïn­ter­esseerde zie­len mee op wan­del langs nieuwe pro­jecten en ons gloed­nieuwe Bistro Vélo. Wie de sfeer van deze ges­laagde edi­tie nog eens wil opsnuiv­en ver­wi­jzen we naar het Face­book-fotoal­bum van onze Open AV.

STRIA in Graz (Europa Hori­zon 2020

Mobiel 21 mocht maar lief­st twee experts afvaardi­gen naar de EU-bijeenkomst voor de Strate­gic Trans­port Research and Inno­va­tion Agen­da (STRIA). Zo bepalen we aan de bron mee hoe de toekomst van slimme mobiliteit in Europese ste­den vorm moet kri­j­gen. Het finale actieplan moet er half 2019 liggen. Lees meer over het Europees pro­gram­ma Hori­zon 2020.

Meest geliket en geshared 

Volg ons op www​.face​book​.com/​M​o​b​iel21 en https://​twit​ter​.com/​M​o​b​iel21

Can­did cam­era voor de lokale verkiezingen 

Een ludiek film­p­je met ver­bor­gen cam­era in de aan­loop naar de lokale verkiezin­gen in okto­ber bereik­te maar lief­st 14.500 mensen en meer dan 3.500 keer bekeken. We dur­ven te hopen dat deze actie duurza­amheid nog beter ver­ankerd heeft in de hoof­den van de mensen die ook in 2019 weer naar de stem­bus trekken voor de parlementsverkiezingen. 

Een echt griezelige Halloween 

En gegriezeld hebben we samen met 1.500 andere Hal­loween­fans. Alleen had­den we de klassieke pom­poe­nen en zom­bies ver­van­gen door mon­ster­lijke files en gruwelijk gebar­ri­cadeerde fiets- en voet­paden. Voor wie het aan­durft, hier is de gruwelijke fotoreeks nog eens. 

De War­math­on voor de Fietsschool 

Hartver­war­mend, er is geen ander woord om alle acties te beschri­jven die sym­pa­thisan­ten en vri­jwilligers voor de Fietss­chool hebben geor­gan­iseerd. Voor­lop­ig staat de teller op een kleine 900 euro maar daar komt straks nog een extraat­je van de Warm­ste Week bovenop. Nog­maals een dikke mer­ci voor iedereen die doneerde of een actie organ­iseerde. In 2019 doen we het gewoon nog eens! 

Een pit­tige dis­cussie over Team Scheire

We vie­len toch even van onze stoel toen we Team Scheire met een oploss­ing zagen komen die wel heel erg leek op onze Ping if you Care. Toch maar even de pun­t­jes op de i zetten met een rake tweet. 

Mobiel 21 wint geospa­tial award 

Apetrots met onze Ago­ria Geospa­tial Award voor beste bedri­jf­spro­ject met Ping if you Care. 

Het woord van het jaar 

Hopelijk is moord­strook­je’ als woord van het jaar geen lang lev­en beschoren in de dagelijkse realiteit. Onze oproep naar belei­ds­mak­ers om er werk van te mak­en werd beant­wo­ord met een retweet van de Gentse schep­en van mobiliteit. 

Het suc­ces van de Fietsschool 

De Fietss­chool en Bistro Velo 

In 2018 leer­den we 100 vol­wasse­nen fiet­sen met Fietss­chool Leu­ven. Ze kre­gen alle­maal hun diplo­ma. De aan­meldin­gen voor 2019 lopen intussen zo snel bin­nen dat we al een wachtli­jst hebben.
In 2018 open­den we ook Bistro Velo een gezel­lige plek in onze kan­toren waar leer­lin­gen van de Fietss­chool terecht kun­nen voor extra info­mo­menten rond aankoop, onder­houd en prak­tisch gebruik van de fiets.
Inschri­jven kan nog alti­jd
via onze website.

Deel dit artikel via: