Dit is Merten
Dit is Merten

Presentaties, contentplannen, nieuwsbrieven, socialemediaposts, webcopy … hij schudt het allemaal vlotjes én met de glimlach uit zijn mouw. Wel zo handig in een wereld waarin deadlines bijna standaard op ‘gisteren’ staan. Maar wat schuilt er verder nog in het communicatiekanon dat Merten heet? Dat kom je te weten aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Ver­baz­ing­wekkend vind ik het idee dat we in een oneindig hee­lal lev­en met ontel­bare schit­terende ster­ren aan de hemel, en dat we als mensen toch zo goed zijn in navel­staren. Een open blik en een beet­je zel­frel­a­tiver­ing doen vaak wonderen. 

Wat doe je zoal in het lev­en?

Ik hou van natu­ur­wan­delin­gen, fiet­stocht­en en Europese city trips. Ik kan ook uren best­e­den aan de zorg voor mijn kamer­planten en aquar­i­umvis­sen. Gevolg: mijn stad­sap­parte­ment ziet er echt uit als een urban jun­gle. Ik ben daar­naast een onver­beter­lijke nieuws­f­reak, en richt mijn blik daar­bij vooral op poli­tiek nieuws uit Angel­sak­sis­che lan­den en Duit­s­land. Poli­tiek is zoals een soap: hoe repeti­tief en stereotiep het soms ook wordt, er valt alti­jd wel iets te beleven. 

Waar­voor mogen ze aan jouw bureau komen staan?

Ik wil bruggen bouwen! Wan­del- en fiets­bruggen natu­urlijk! Aan mijn bureau is alti­jd plaats voor een goed gesprek, een grap­pig ver­haal of een com­plexe com­mu­ni­catie-uitdag­ing. Daar bijt ik me met pit in vast. Zo hoop ik zow­el Mobiel 21 als het mobiliteits­beleid in Vlaan­deren te versterken. 

Waar­voor mogen ze je alti­jd wakker mak­en?

Om een huis­brand te ontvlucht­en. Om een noodgeval op te lossen. Of om een groot glas vers­geperst fruit­sap te drinken! Dat zijn zowat de enige drie redenen ;-) 

Wat zou je graag beter kun­nen?

Music mae­stro! Ik ben absolu­ut niet muzikaal aan­gelegd, en kijk alti­jd op naar de kunde van mensen die een instru­ment per­fect beheersen. Viool of harp lijkt me fan­tastisch om te spelen. 

Wat zou iedereen op school moeten leren?

Hoe je een lekke fiets­band her­stelt. Tij­dens mijn school­car­rière, waar­bij ik dagelijks door weer en wind naar school fiet­ste, was die skill me zek­er en vast van pas gekomen. 

Zelf koken of restau­rant?

Op restau­rant! Alti­jd fijn om onbek­ende ingrediën­ten of nieuwe com­bi­naties te leren ken­nen, en er dan lat­er zelf in de keuken mee aan de slag te gaan. Indisch, Liba­nees of gewoon lekker Bel­gisch: ik geni­et er met volle teu­gen van. 

Welke spreuk mag er boven je bureau hangen?

The ques­tion is not whether we are able to change, but whether we are chang­ing fast enough. 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5

Van dis­co tot tech­no, van Phats & Small tot Boris Bre­jcha. Hoewel ik hier zek­er niet de indruk wil wekken dat muzieks­maak samen­gaat met danstal­ent op de dis­cov­lo­er… En pod­casts uit­er­aard. The Bugle is bijvoor­beeld een absolute aan­rad­er voor iedereen die van een weke­lijkse dosis absurde Britse humor houdt! 

Welke film/​serie/​boek/​… moet iedereen zek­er gezien hebben?

The Sil­mar­il­lion van J.R.R. Tolkien, natu­urlijk. Dat lit­eraire meester­w­erk, en voor­lop­er op de bek­endere The Lord of The Rings-trilo­gie, bli­jft me boeien. Epis­che ver­halen, meeslepende per­son­ages én een Bij­belse stri­jd tussen goed en kwaad. Meer heeft een boek niet nodig om keer op keer als een snel­trein uit­gelezen te worden. 

Hoe ga jij als com­mu­ni­catie­man om met die trend van fake news en alter­na­tive facts? 

Bron­nen, bron­nen, bron­nen. Betrouw­bare bron­nen en ervar­ing­sex­perts zijn, ook in tij­den van fake news en alter­na­tive facts, nog steeds te vin­den. Het vraagt sim­pel­weg wat meer graafw­erk mid­denin de onophoudelijke ruis, die vooral op sociale media welig tiert. Belan­grijk is dat we de algo­ritmes achter sociale­me­di­aplat­for­men, of de hoeveel­heid ruis ron­dom een the­ma, niet lat­en bepalen wat fic­tie is en wat feit is. 

Mensen snakken boven­di­en naar eerlijke en open com­mu­ni­catie. Ik ben ervan over­tu­igd dat infor­matie die mensen echt raakt en aan­be­langt nog steeds meer impact heeft dan ruis die enkel en alleen bedoeld is om emo­tionele reac­ties uit te lokken. 

Wat is je lievel­ings­di­er?

De octo­pus. Geen twi­jfel mogelijk. Het dier heeft acht armen en drie harten, zuig­nap­pen en blauw bloed, aange­vuld met een plan­matig denkver­mo­gen en een ongeremde cre­ativiteit. The octo­pus has it all! 

Deel dit artikel via: