Dit is Laurens
Dit is Laurens

Mobiel 21, dat zijn ook meer dan 20 enthousiaste medewerkers. Stuk voor stuk straffe gangmakers die met veel plezier in actie schieten voor een wereld op mensenmaat. Laurens is projectmedewerker burgerwetenschap. Zijn paradepaardje is Telraam. Hij stond mee aan de wieg van dit project, dat klein begon als proefproject in Kessel-Lo en uitgegroeide tot een spin-off bedrijf.

Wat doe je zoal in het leven?

Wij zijn pas ver­huisd naar onze eerste eigen won­ing. Schilderen, inricht­en, mon­teren en installeren, daar vullen we nu even onze dagen mee. Gelukkig zijn er geen grote ren­o­vaties nodig zodat we ook volop kun­nen geni­eten van deze plek voor onszelf. Als ik vri­je tijd over heb, vind je me in de buiten­lucht. Werken in de (moes)tuin, lopen of fiet­sen, zow­el func­tion­eel als recre­atief. Ik hoop dit jaar in sep­tem­ber (blessurevrij) aan de 20km van Brus­sel deel te nemen. Daar­naast volg ik ook een avon­do­plei­d­ing tot hulp­kok om mijn eeuwige passie te voe­den voor lekker eten en drinken.

Wat is jouw rol bin­nen Mobiel 21

Mijn werk­ti­jd verdeel ik tussen twee grote blokken: Tel­raam & Park4SUMP. Bij Tel­raam ben ik al van het prille begin betrokken toen het nog een klein proef­pro­ject was. Sinds begin dit jaar is Tel­raam een vol­waardig en zelf­s­tandig spin-off­bedri­jf. Daar­naast werk ik halfti­jds aan Mobiel 21-pro­jecten, zoals Park4SUMP en WeCount. Ik vind het heel inter­es­sant om met Park4SUMP te bouwen aan de exper­tise en visie van Mobiel 21 op het vlak van par­keer­beleid. Omdat dit project al bij­na drie jaar loopt en nog ander­half jaar door­loopt, kun­nen we onze interne ken­nis hierover nauwgezet opbouwen en sys­tem­a­tisch verder ver­sprei­den. En als pro­ject­coör­di­na­tor zijn we ook meteen op de hoogte van het reilen en zeilen van de Europese pro­jecten rond parkeermanagement.

Wat is je groot­ste tal­ent? En wat zou je graag beter kunnen?

Ik vind het inter­es­sant om in pro­fes­sionele con­text belei­d­sprocessen te analy­seren en door­gron­den. Stake­hold­ers iden­ti­fi­ceren, manieren vin­den om hen mee te nemen in het ver­haal, en hier­voor dan al mijn over­tuig­ingskracht in stri­jd te wer­pen. Dat is een kan­t­je van mij als poli­tiek weten­schap­per dat er waarschi­jn­lijk niet meer uit gaat :-). 

Wat ik graag beter of gemakke­lijk­er zou kun­nen, is van de hoges­nel­hei­d­strein van het lev­en af en toe eens over­stap­pen op een geza­pige, pit­toreske, char­mante boemeltrein.

Waar ver­baas jij je wel eens over? 

Dat de wereld, in het bij­zon­der mobiliteit, echt wel in de goede richt­ing aan het veran­deren is. We zien het soms niet omdat we er dagelijks met onze neus bovenop zit­ten, maar op het vlak van mobiliteit en duurza­amheid is de bal aan het rollen gegaan. Soms ver­taalt dat zich nog niet onmid­del­lijk op het ter­rein, is de sneeuw­bal nog klein en heeft ie nog niet veel impact. Maar in die paar jaar dat ik in Brus­sel heb gewoond, zijn daar toch wat zak­en ver­wezen­lijkt op het vlak van mobiliteit die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Het kan soms snel gaan als de ster­ren juist staan.

Wat is je top 3 op Spo­ti­fy of Youtube 

Blijk­baar is de muziek die je graag hoort op je twintig­ste, de muziek die je voor de rest van je lev­en als jouw muziek zal iden­ti­fi­ceren. Alles van het jaar 2013 is voor mij melan­cholis­che throw­back naar mijn stu­den­ten­ti­jd. Zoals:

  • Get lucky – Daft Punk
  • Papauo­tai- Stromae
  • Son­nen­tanz – Klangkarussell

Deel dit artikel via: