Dit is Fred
Dit is Fred

Mobiel 21, dat zijn ook meer dan 20 enthousiaste medewerkers. Stuk voor stuk straffe gangmakers die met veel plezier in actie schieten voor een wereld op mensenmaat. Fred is onze senior expert in Europese projecten en beleid. Al meer dan 10 jaar voelt hij zich als een vis in het water bij projecten rond duurzame mobiliteit, mobiliteitsmanagement en gedragsverandering.

Wat doe je zoal in het leven?

Bedoel je naast geni­eten van mijn werk bij Mobiel 21? Ik ben graag in de natu­ur, het doet er niet toe of het nu om te wan­de­len, fiet­sen, zwem­men of tuinieren is. Maar het lief­st van al breng ik mijn tijd samen met mensen door, bij voorkeur om mijn passie voor natu­ur en duurza­amheid met hen te delen.

Hoe komt een Oost­en­rijk­er eigen­lijk terecht bij Mobiel 21?

In 2014 vroe­gen ze me of ik niet enkele maan­den voor Mobiel 21 wou werken, als onder­s­te­un­ing voor het EU-project CIV­I­TAS CAP­I­TAL. Ik zeg niet gauw née tegen een nieuwe uitdag­ing, dus na wat admin­is­tratieve en bureau­cratis­che hoog­stand­jes werd ik april 2015 één van de team­le­den van Mobiel 21. De bedoel­ing was dat mijn con­tract eind okto­ber 2015 zou aflopen. Maar ze waren blijk­baar best tevre­den over mijn werk. Zo werd een tijdelijk con­tract een vast. En nu kan ik me geen betere organ­isatie en fijnere col­le­ga’s inbeelden om mee samen te werken. Natu­urlijk is zo’n pro­fes­sionele LAT-relatie’ een uitdag­ing, maar ik wist van in het begin waar ik aan begon. COVID-19 maak­te het wel nóg moeil­ijk­er om de collega’s live te zien. Gelukkig zie ik de meeste van hen ver­schil­lende keren per week, zij het virtueel, om de pro­jecten te bespreken waar ik bij betrokken ben.

Wat is jouw rol bin­nen Mobiel 21?

Ik ben pro­jectlei­der Europese pro­jecten en mobiliteits­beleid. Aangezien ik al meer dan 15 jaar meew­erk aan door Europa gefi­nancierde pro­jecten, probeer ik mijn inzicht­en en ervarin­gen zo goed mogelijk te delen met mijn vrien­den en col­le­ga’s, zow­el bij Mobiel 21 als in heel Europa. Ik ben leergierig en wis­sel voort­durend nieuwe aspecten van duurzame mobiliteit uit.

Wat is je groot­ste tal­ent? Wat zou je beter willen doen?

Je bedoelt waarschi­jn­lijk los van het feit dat ik waarschi­jn­lijk de beste mierikswor­tel­soep en goulash van heel de wereld maak. Ik denk dat ik best goed ben in social­izen en prat­en met mensen. Het maakt niet uit van­waar ze zijn, wie ze zijn of wat ze nodig hebben. Verder wil ik echt graag beter Ned­er­lands leren spreken. Niet zo een­voudig voor een Oost­en­rijk­er, zo blijkt :-).

Welk boek moet iedereen lezen?

Black-out’ van Marc Elsberg.

Op een koude dag in feb­ru­ari valt de stroom uit in Ital­ië. En niet alleen daar. Al snel wordt heel Europa geteis­terd door duis­ter­n­is. De chaos is com­pleet. De tem­per­a­turen in een aan­tal kern­cen­trales lopen in rap tem­po op en de bevolk­ing moet vecht­en om te over­leven. Water en voed­sel wor­den schaars. Het doden­tal loopt op.

Black-out’ is een heel slimme weten­schap­sthriller, die voor mij een eye­open­er was. Vooral het hoofd­stuk dat gaat over hoe te over­leven zon­der elek­triciteit’ maakt indruk.

Welk wijs gezegde of spreek­wo­ord mag er boven je bed hangen?

Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzen­den Stern gebären zu können.’*

Friedrich Niet­zsche

* Een mens moet chaos in zichzelf hebben, om het lev­en te kun­nen schenken aan een dansende ster.

Deel dit artikel via: