Ga verder naar de inhoud

Dit is Fred

Fred is onze senior expert in Europese projecten en beleid. Al meer dan 10 jaar trekt hij projecten rond duurzame mobiliteit, mobiliteitsmanagement en gedragsverandering. Wie hij is, wat hij doet en wat hem drijft, ontdek je aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Hoe komt een Oost­en­rijk­er eigen­lijk terecht bij Mobiel 21?

In 2014 vroe­gen ze me of ik niet enkele maan­den voor Mobiel 21 wou werken, als onder­s­te­un­ing voor het EU-project CIV­I­TAS CAP­I­TAL. En zo werd ik, na wat admin­is­tratieve en HR-technis­che hoog­stand­jes, in april 2015 lid van het Mobiel 21-team. Uiteindelijk werd een tijdelijk con­tract een vast. En nu kan ik me geen betere organ­isatie en fijnere col­le­ga’s inbeelden. Natu­urlijk is zo’n pro­fes­sionele ​LAT-relatie een uitdag­ing, maar ik wist van in het begin waar ik aan begon. Gelukkig zie ik de meeste van mijn collega's ver­schil­lende keren per week, zij het virtueel, om de pro­jecten te bespreken waar ik bij betrokken ben.

Wat doe je zoal in het leven?

Ik ben graag in de natu­ur, het doet er niet toe of het nu om te wan­de­len, fiet­sen, zwem­men of tuinieren is. Maar het lief­st van al breng ik mijn tijd samen met mensen door, bij voorkeur om mijn passie voor natu­ur en duurza­amheid met hen te delen.

Wat is jouw rol bin­nen Mobiel 21?

Ik ben pro­jectlei­der Europese pro­jecten en mobiliteits­beleid. Aangezien ik al meer dan 15 jaar meew­erk aan door Europa gefi­nancierde pro­jecten, probeer ik mijn inzicht­en en ervarin­gen zo goed mogelijk te delen met mijn vrien­den en col­le­ga’s, zow­el bij Mobiel 21 als in heel Europa. Ik ben leergierig en wis­sel voort­durend nieuwigheden en inzichten rond duurzame mobiliteit uit.

Wat is je groot­ste tal­ent? Wat zou je beter willen doen?

Je bedoelt waarschi­jn­lijk los van het feit dat ik waarschi­jn­lijk de beste mierikswor­tel­soep en goulash van heel de wereld maak 😅. Ik denk dat ik best goed ben in social­izen en prat­en met mensen. Het maakt niet uit van­waar ze zijn, wie ze zijn of wat ze nodig hebben. Verder wil ik echt graag beter Ned­er­lands leren spreken. Niet zo een­voudig voor een Oost­en­rijk­er, zo blijkt :-).

Welk boek moet iedereen lezen?

‘Black-out’ van Marc Elsberg. Op een koude dag in feb­ru­ari valt de stroom uit in Ital­ië. En niet alleen daar. Al snel wordt heel Europa geteis­terd door duis­ter­n­is. De chaos is com­pleet. De tem­per­a­turen in een aan­tal kern­cen­trales lopen in sneltem­po op en de bevolk­ing moet vecht­en om te over­leven. Water en voed­sel wor­den schaars. Het doden­tal loopt op. ‘Black-out’ is een heel slimme weten­schap­sthriller, die voor mij een eye­open­er was. Vooral het hoofd­stuk dat gaat over ​‘hoe te over­leven zon­der elek­triciteit’ maakt indruk.

Welke wijsheid mag er boven je bed hangen?

‘Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzen­den Stern gebären zu können.’* van Friedrich Niet­zsche
* Een mens moet chaos in zichzelf hebben, om het lev­en te kun­nen schenken aan een dansende ster.