DIGNITY-project

Het Europese DIGNITY-project onderzoekt de digitalisering van ons mobiliteitssysteem. Grondige analyse vanuit het perspectief van de gebruiker én de aanbieder moet duidelijk maken welke factoren leiden tot het uitsluiten van bepaalde groepen. Het onderzoek vormt de basis voor 4 pilots die Europa een stap dichter bren­gen bij een inclusief, dig­i­taal mobiliteitssysteem én beleidskader.

Niet iedereen is mee in het dig­i­tale verhaal

De dig­i­tale trans­for­matie heeft een grote impact op ons dagelijkse lev­en. Maar ze heeft ook een keerz­i­jde. Ter­wi­jl over­hei­ds­di­en­sten en ‑pro­ducten steeds inter­ac­tiev­er wor­den en vaak uit­slui­tend online aange­bo­den wor­den, bli­jven som­mige mensen achterop. En dus prof­iteren ze niet van de mogelijkhe­den die de dig­i­talis­er­ing biedt. Meer zelfs, het beperkt hun deel­name aan de maatschap­pij met sociale exclusie tot gevolg. Toe­gang tot mobiliteit speelt hierin een cru­ciale rol. Want ook hier lei­den dig­i­talis­er­ing en slimme toepassin­gen tot een grote veran­der­ing in mobiliteitspa­tro­nen en dynamiek. 

Nieuwe tech­nolo­gieën ver­groten de kloof

Mobiliteitsin­no­vaties zoals Mobil­i­ty as a Ser­vice (MaaS), vraagges­tu­urd ver­vo­er op maat, of deel­mo­biliteit mogen de sociale dimen­sie van mobiliteit niet uit het oog ver­liezen. Het lijkt erop dat de inno­vaties van de voor­bi­je 10 jaar vooral toege­spitst hebben op effi­ciën­tere ver­vo­ersstromen, betere netwerk­in­te­gratie en, tot op zekere hoogte, ver­hoogde vei­ligheid en min­der CO2-uit­stoot. Een posi­tieve evo­lu­tie, maar kun­nen we echt over een duurzame evo­lu­tie spreken zon­der de garantie van uni­verse­le toe­ganke­lijkheid? Hoe opwindend de dig­i­tale trans­for­matie ook mag lijken, de nieuwe tech­nolo­gieën komen vooral ten goede aan stedelijke, jonge, tech­nisch onder­legde en wel­varende mensen. 

Doel van het DIGNITY-project

Het Europese H2020 DIG­NI­TY-project (oftewel: DiG­i­tal traNs­port In and for soci­eTY) onder­zoekt de dig­i­talis­er­ing van ons mobiliteitssys­teem. Het project tra­cht zo de fac­toren te achter­halen die lei­den tot de ver­schillen in accep­tatie van dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen door ver­schil­lende gebruik­ers­groepen. Verder bek­ijken we in DIG­NI­TY welke uitdagin­gen deze evo­lu­tie met zich mee­brengt en welke oplossin­gen kun­nen lei­den tot een inclusief, dig­i­taal mobiliteitssys­teem én belei­d­skad­er waarin elke gebruik­er cen­traal staat. 

Rol van Mobiel 21

Om in te schat­ten welke groepen met in de prob­le­men komen, zijn er data nodig. Mobiel 21, in samen­werk­ing met het departe­ment Mobiliteit en Open­bare Werken, is ver­ant­wo­ordelijk voor de Vlaamse pilot en met­ing. In de eerste fase van DIG­NI­TY meten we de dig­i­tale kloof bij wijze van nul­met­ing om de verdere eval­u­atie op te baseren. Hier­bij is het de bedoel­ing om gegevens op bevolk­ingsniveau te verza­me­len over het gebruik van dig­i­tale pro­ducten en dien­sten. Deze gegevens zijn belan­grijk om een duidelijk zicht te kri­j­gen op wie wordt uit­ges­loten van welk prod­uct of dienst en waarom.

Daar­naast werkt Mobiel 21 aan een the­o­retisch kad­er rond de dig­i­tale kloof. In samen­werk­ing met Bre­da Uni­veristy of Apllied Sci­ences (Buas) (NL), Insti­tut fur Zukun­ftsstu­di­en und Tech­nolo­giebe­w­er­tung (IZT) (GE), Uni­ver­si­ty of Cam­bridge (UCAM) (VK) en the Insti­tute of Stud­ies for the Inte­gra­tion of Sys­tems (ISIN­NO­VA) (IT) wordt een method­olo­gie ontwikkeld om infor­matie te verza­me­len op ver­schil­lende schaal­niveaus. Dat moet de dig­i­tale kloof in kaart bren­gen en de mate van dig­i­tale uit­sluit­ing in een grootstedelijke/​regionale con­text ver­duidelijken. Samen met de betrokken stake­hold­ers gaan we ver­vol­gens op zoek naar oplossin­gen en langeter­mi­jn­strate­gieën om de dig­i­tale kloof te overbruggen. 

Ver­vol­gens wor­den de bevin­din­gen getoetst in 4 pilots: Barcelona, Tilburg, Ancona en Vlaan­deren. Mobiel 21 is ver­ant­wo­ordelijk voor de coör­di­natie en onder­s­te­un­ing van alle pilots. Naast het begelei­dende onder­zoek voorzi­et Mobiel 21 in ver­schil­lende work­shops om stake­hold­ers rond te tafel te bren­gen, pro­jec­ties te mak­en en analy­ses te bespreken. Dit kan gaan om (lokale) politi­ci, mark­t­spel­ers, verenigin­gen en verte­gen­wo­ordi­gers van kwets­bare groepen. Samen werken we aan een robu­ust regel­gevend kad­er en inzicht­en om een prod­uct of dienst te ontwer­pen dat tege­moet komt aan de wensen en noden van álle eindge­bruik­ers. De eval­u­atie van deze pilots moet Europa weer een stap dichter bren­gen bij een inclusief, dig­i­taal vervoersecosysteem.

Deel dit artikel via: