De nieuwe kracht van onze boekhouding

Sinds september heeft Mobiel 21 er een cijferspecialist bij. Haar naam: Femke Fobelets. Haar doel: Een vlekkeloze en praktische boekhouding bijhouden voor onze beweging die werkt aan werelddominantie voor duurzame mobiliteit. We stellen haar graag voor aan de hand van 5 willekeurige vragen.


Welk boek ligt er op jouw nachtkast­je?

Een boek van de bib­lio­theek! De bib van Leu­ven ligt om de hoek bij Mobiel 21. Het was enkele jaren gele­den dat ik een boek ontleende, maar nu ben ik weer lid. Ik lees veel en graag. Mijn favori­ete boek is Zes maan­den in Siberische wouden’ van Syl­vain Tes­son. Hij woonde een half jaar alleen in een ver­lat­en blokhut aan het Baikalmeer in Siber­ië. Prachtig hoe hij de schoonheid van een een­voudig lev­en in harde omstandighe­den beschri­jft. Bij de romans staat Lelieblank, schar­lak­en rood’ al tien jaar op num­mer één. Een geniale roman die zich afspeelt in een van mijn favori­ete tijd­vakken, het einde van de negen­tiende eeuw. 

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Over de natu­ur. Bij­na elke dag. Hoe won­der­lijk alles in elka­ar zit. Neem het menselijk lichaam. Wat een geniale machine. Ongeëve­naard. Hoe ons lichaam eten en drinken tot lijf’ ver­maalt. Hoe we her­stellen van een wonde of een ziek­te. Maar ook bijvoor­beeld de seizoe­nen. Het samen­spel van alle ele­menten dat ervoor zorgt dat de natu­ur con­stant in evo­lu­tie is. 

Als je één ziek­te de wereld mag uithelpen, welke is dat dan?

Hebzucht is echt de ziek­te van onze tijd. Ik heb het moeil­ijk met de con­stante drang naar meer, vooral omdat dit vaak ten koste van anderen gaat. Het is ook een van de rede­nen waarom ik recent de over­stap van de privé naar de socio­cul­turele sec­tor maak­te. Ik wil niet gewoon geld ver­di­enen, maar meew­erken aan een posi­tief ver­haal dat de samen­lev­ing vooruit helpt. Om het met Gand­hi te zeggen: There is enough for every­body’s need, but not enough for any­body’s greed”. 

Hoe cre­atief moet een boekhoud­er zijn bij Mobiel 21?

Cre­atief is een groot woord, maar ik wil er bij Mobiel 21 vooral voor zor­gen dat de boekhoud­ing niet op zichzelf staat. Ze moet meer een deel wor­den van de dagelijkse werk­ing van de organ­isatie. Dat betekent dat ik bek­ijk hoe we de boekhoud­kundi­ge infor­matie toe­ganke­lijk kun­nen mak­en voor onze pro­jectmedew­erk­ers. Zo kan iedereen pro­jecten vlot­ter opvol­gen en beter rap­porteren aan part­ners en klanten. 

Waar mogen ze je alti­jd voor wakker mak­en?

Voor een boswan­del­ing. Kort, lang, nat, droog, maakt niet uit. Als er maar veel groen te zien is en de paden onver­hard zijn. Sinds een paar jaar trekken we geregeld naar de Arden­nen. Ik geni­et enorm van de rust die je daar over­valt. Ooit hoop ik eens een lange wan­del­tocht te mak­en. Een pel­grim­stocht naar San­ti­a­go de Com­postel­la zie ik wel zit­ten, maar als ik echt kan kiezen wan­del ik van Mex­i­co naar Cana­da via de Pacif­ic Crest Trail.

Deel dit artikel via: