De Fietsschool wordt platform voor fietsscholen

Fietslessen voor volwassenen hebben duidelijk de wind in de rug. Dat zien we niet alleen aan de inschrijvingen van de Fietsschool Leuven maar ook aan de vragen die we krijgen van organisaties en gemeenten die overwegen om ook fietslessen te organiseren. Daarom besloten we begin dit jaar om De Fietsschool op te richten. Een platform dat alle nuttige informatie bundelt én de brug slaat tussen de verschillende initiatieven voor fietslessen in Vlaanderen. De ambitie is groot om binnen enkele jaren een gevestigd kwaliteitsmerk te worden.

Kwaliteit is koning 

Met De Fietss­chool creëren we een breed plat­form voor alle fietss­c­holen’ in Vlaan­deren. Op de gloed­nieuwe web­site www​.defi​etss​chool​.be verza­me­len we alle mogelijke infor­matie rond kwaliteitsvolle fiet­s­lessen en oplei­din­gen. Samen met de fietss­c­holen van Genk, Meche­len, Kor­trijk en Leu­ven hebben we alle ele­menten en processen voor een kwaliteitsvol aan­bod op een rijt­je gezet. Met die best prac­tices hebben we een mod­el uit­gew­erkt dat we nu gaan imple­menteren in die vier fietss­c­holen. Met heldere pro­ce­dures en aan­bevelin­gen voor eval­u­atie, kwaliteits­be­wak­ing en oplei­d­ing. Tegelijk­er­ti­jd zal het­zelfde mod­el ook als basis dienen voor nieuwe Fietss­c­holen. Met de hulp van Cera, stad Leu­ven en de Vlaamse min­is­ter voor gelijke kansen kan De Fietss­chool op ter­mi­jn uit­groeien tot hét kwaliteit­sla­bel in de sec­tor van fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen. Mensen die les vol­gen bij een school van De Fietss­chool kun­nen ervan op aan dat ze de best mogelijke ser­vice krijgen. 

Een nieuw plat­form, een nieuwe stijl 

De Fietss­chool kri­jgt ook een volledig nieuwe, lees­bare en frisse huis­sti­jl die het plat­form mooi in de schi­jn­wer­pers zet. We kozen ook bewust voor een­voud en een heel lees­bare sti­jl met veel con­trast en heldere kleuren zodat cur­sis­ten moeit­eloos hun weg vin­den in het aanbod. 

Onder de para­plu van De Fietss­chool groeperen we de vol­gende submerken: 

  • Fietss­chool Mijn Fiets – alle info en links rond fietsbezit 
  • Fietss­chool Impact – nieuws en cijfers over de resul­tat­en van De Fietsschool 
  • Fietss­chool Leren Fiet­sen – alle info over de fiet­s­lessen van De Fietsschool 
  • Fietss­chool Train the Train­er – alles over fiet­sles geven, begelei­d­ing en opleiding 
  • Fietss­chool Samen Fiet­sen – de com­mu­ni­ty voor alle (ex-)cursisten van De Fietsschool 

Een nieuw plat­form, een nieuwe website 

De Fietss­chool moet een pro­fes­sioneel en toe­ganke­lijk plat­form wor­den dat antwo­ord biedt op echte vra­gen uit het veld. Die antwo­or­den vind je ook op de nieuwe web­site. Die bestaat uit 2 delen: een deel voor de pro­fes­sion­als (gemeen­ten, organ­isaties, …) en een deel voor de cur­sis­ten.

Het cor­po­rate deel van de web­site omvat alles wat te mak­en heeft met filosofie, werk­wi­jze en impact van De Fietss­chool. We verza­me­len er nieuws en cijfers over de resul­tat­en van De Fietss­chool. Verder vin­den geïn­ter­esseerde lokale over­he­den en organ­isaties er een con­tact­for­muli­er om meer infor­matie te kri­j­gen. Het eerste advies­ge­sprek met Mobiel 21 is trouwens alti­jd gratis! Daarmee geven we meteen de bood­schap mee om vol vertrouwen te investeren in fiet­s­lessen voor volwassenen. 

In het deel voor cur­sis­ten is er naast prak­tis­che info ook plaats voor per­soon­lijke ver­halen. Omdat de ervarin­gen en de avon­turen van de cur­sis­ten vaak per­fect weergeven wat leren én kun­nen fiet­sen met een mens doet. Door hun ver­halen van De Fietss­chool met de wereld te delen, kri­jgt iedereen een kijk­je achter de schermen.

Een ander hand­ighei­d­je is de inschri­jv­ingsmod­ule voor cur­sis­ten. Die is op zich al heel een­voudig. En mocht het voor som­mi­gen toch wat moeil­ijk zijn, kun­nen ze zich samen met een begelei­der inschri­jven, bv. via een inburg­er­ingstra­ject of een OCMW. Het voordeel is dat De Fietss­chool dan meteen ook de gegevens heeft van de begelei­der. En op zijn beurt kri­jgt de begelei­der meteen feed­back over de vorderin­gen van de cur­sist tij­dens de fiet­s­lessen. Win-win voor alle par­ti­jen dus. 

De plan­nen voor de toekomst 

Dat het De Fietss­chool niet ont­breekt aan ambitie bewi­jzen de plan­nen voor de (nabi­je) toekomst. Zo wil ze de struc­tu­ur van de ste­unende Veloten — een beet­je het­zelfde als ven­noten, maar dan met een heel groot hart voor de fiets — verder uit­bouwen tot een coöper­atie. Op die manier kun­nen we in de toekomst prof­iteren van het schaalvo­ordeel van De Fietss­chool. Bijvoor­beeld bij de aankoop van mate­ri­aal en fiet­sen, of voor de cer­ti­fi­cer­ing van fiet­s­lessen voor volwassenen. 

Verder staat er al een proef­pro­ject in de steigers waar­bij De Fietss­chool gratis leen­fi­et­sen ter beschikking stelt van cur­sis­ten die nog geen eigen fiets bezit­ten. En ten slotte kri­j­gen ook de plan­nen voor een pro­fes­sionele doc­u­men­taire over de ver­schil­lende Fietss­c­holen vorm. We lat­en met andere woor­den geen kans onbe­nut om te tonen op welke duizen­den manieren fiet­sen lev­ens verandert.

Deel dit artikel via: