COVID-19 biedt kansen om schoolomgevingen veiliger en duurzamer te maken

Het Coro­n­avirus heeft onze mobiliteit ingri­jpend veran­derd. Ook in de schoolomgev­ing. Som­mige vaste gewoontes zijn ten goede veran­derd. Scholen en gemeen­ten mogen dit moment niet aan zich lat­en voorbijgaan. 

Mobiel 21 heeft een schoolaan­bod om de school­mo­biliteit ver­sneld te reset­ten. Ook gemeen­ten kun­nen daar­bij per­fect helpen. Samen kun­nen we scholen een duwt­je in de rug geven in deze moeil­ijke tijden. 

Onze tip: Bek­ijk zek­er de Vlaamse MOW-sub­si­dies voor kleine infra­struc­turele maa­trege­len’. Die zijn nog steeds beschik­baar en helpen om ver­sneld werk te mak­en van een veilige en gezonde schoolomgev­ing. Door de coro­nacri­sis heeft de Vlaamse Regering beslist de wet­telijke ter­mi­j­nen voor onbepaalde tijd op te schort­en zodat gemeen­ten vol­doende tijd kri­j­gen om in te dienen.

Gemeen­ten die een dossier willen indi­enen, kun­nen de exper­tise van Mobiel 21 inroepen. We helpen bij de analyse van de sit­u­atie, de uitwerk­ing van maa­trege­len tot en met de prak­tis­che begelei­d­ing om het dossier in te dienen. Zo ver­hoog je alvast je kansen op sub­si­dies en besparen we je de romp­slomp die vaak bij zo’n aan­vraag komt kijken. En dat alle­maal tegen een scherpe prijs. 

We zetten de voor­naam­ste sub­si­dievoor­waar­den nog even op een rij:

  • De gemeente is opdracht­gev­er van de werken. 
  • De werken situeren zich bin­nen de schoolomgeving. 
  • Het gaat over sig­nal­isatie en/​of kleine infra­struc­turele werken, inclusief bijvoor­beeld fietsenstallingen 
  • Een aan­vraag bevat max­i­maal 10 schoolomgevin­gen, per schoolomgev­ing is max­i­mum 25.000 euro sub­si­die mogelijk. 
  • De gemeente kan max­i­maal 1 aan­vraag per kalen­der­jaar indienen. 

Waarom nog langer wacht­en om die kleine ingrepen in je schoolomgev­ing te realis­eren? Als straks de Coro­na-maa­trege­len beet­je bij beet­je ver­soe­pe­len, ben je alvast klaar om fiet­sers en voet­gangers veilig en gezond naar school te lat­en terugkeren.

Vraag vri­jbli­jvend infor­matie of een offerte aan pro­jectlei­der Patrick Auw­erx
via mail: patrick.​auwerx@​mobiel21.​be of via 04 78 93 18 86 

Deel dit artikel via: