Coaching voor je Fietsschool
Coaching voor je Fietsschool

In samenwerking met De Fietsschool en Mobiel 21 coacht de provincie Vlaams-Brabant ieder jaar 4 initiatiefnemers van fietslessen voor volwassenen. Zo helpt de provincie jou om een fietsschool op de starten in jouw gemeente of om een bestaand initiatief te versterken.

De provin­cie Vlaams-Bra­bant wil dat iedereen die wil leren fiet­sen daar­voor terecht kan bij een Fietss­chool in de buurt. Kun­nen fiet­sen heeft immers een grote impact op iemands beweg­ingsvri­jheid. De kort­film van De Fietss­chool Fiet­sen veran­dert lev­ens’, brengt de ver­schil­lende voorde­len heel mooi in beeld. 

Aan­bod van de provincie 

Via coach­ing door de experten van De Fietss­chool en Mobiel 21 leer je hoe je fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen op een effi­ciënte manier organ­iseert. Het doel is om de impact van je fiet­s­lessen te ver­groten en een duurza­am aan­bod uit te bouwen in je gemeente. Deel­ne­mers kri­j­gen tij­dens het coach­ing­tra­ject ook mater­iële onder­s­te­un­ing met aangepaste les­fi­et­sen en les­ma­te­ri­aal. Na de coach­ing maakt jouw Fietss­chool deel uit van het netwerk van Fietss­c­holen. Zo kun­nen kan­di­daat-deel­ne­mers jouw lessen­reek­sen makke­lijk vinden. 

Wie nog vra­gen heeft over dit project of een aan­vraag wil indi­enen, vin­dt een reg­is­tratiefor­muli­er en meer infor­matie en op de web­site van de Provin­cie Vlaams-Bra­bant.

Coach­ing met experts van Mobiel 21 

De coach­es van Mobiel 21 bieden onder meer: 

  • Coach­ing tij­dens de voor­berei­din­gen incl. draai­boek en expertise-uitwisseling 
  • Hulp bij de zoek­tocht naar vri­jwilligers via het vri­jwilliger­snetwerk van Beweg​ing​.net
  • Coach­ing van de les­gev­er tij­dens de eerste fiet­sles en mogelijkheid tot het vol­gen van een lesgeversopleiding 
  • Uitleen van fiet­sen en les­ma­te­ri­aal tij­dens de duur van de lessenreeks 
  • Method­iek voor een effect­met­ing van de fietslessen 
  • De optie om aanslui­tend het project Fietsvrien­den te organiseren 

Ieder jaar onder­s­te­unt de provin­cie 4 gemeen­ten. Maar een Fietss­chool kan bijvoor­beeld ook een samen­werk­ingsver­band zijn tussen buurge­meen­ten die in één coach­ing­tra­ject stap­pen. Gemeen­ten die in aan­merk­ing willen komen, engageren zich om een reeks van min­i­mum 16 fiet­s­lessen te organ­is­eren en fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen op te nemen in hun finan­ciële meerjarenplanning. 

Deel dit artikel via: