CIVITAS & Mobiel 21
CIVITAS & Mobiel 21

Al meer dan 340 steden zijn lid van het Europese CIVITAS-netwerk. Via netwerking, projecten, kennisdeling en -opbouw werken ze samen om duurzame, slimme mobiliteit te realiseren voor iedereen in Europa. Mobiel 21 ondersteunt dit netwerk met kennis, inzichten en onderzoek.

Europa: een onu­it­put­telijke bron van inspi­ratie en kennis 

Je las het al in ons artikel over de opricht­ing van CIVINET .BE: veel gemeen­ten worste­len om een goed beeld te kri­j­gen van wat er zich alle­maal afspeelt op het Europese niveau. Nochtans onder­s­te­unt Europa lokale besturen via financier­ing, inno­vatiepro­jecten en het delen van best prac­tices om hun mobiliteit slim­mer en duurza­mer te mak­en. Mobiel 21 helpt op zijn beurt om, via ver­schil­lende CIV­I­TAS-pro­jecten, ken­nis en inzicht­en te ver­ankeren én te ver­tal­en naar de Bel­gis­che context. 

Geteste tools en meth­od­es beschik­baar maken 

Alle CIV­I­TAS-pro­jecten lev­eren niet alleen een schat aan infor­matie en best prac­tices op maar lev­eren vaak ook nieuwe en geteste instru­menten op. Die zijn vrij beschik­baar via de zoge­naamde Tool inven­to­ry’ op de CIV­I­TAS-web­site. Zo kun­nen lokale belei­ds­mak­ers de beste keuze mak­en uit een hele­boel instru­menten en pub­li­caties om in hun gemeente te werken aan meer duurzame mobiliteit, gedragsveran­der­ing en onder­zoek. Verder kan je in het Learn­ing Cen­tre van CIV­I­TAS ook e‑cursussen vol­gen. En via de knop Share your Con­tent’ kan je zelfs je eigen even­e­menten, les­ma­te­ri­aal, nieuws of com­mu­ni­catie­ma­te­ri­aal doorgeven. Kor­tom alles om een lerend netwerk lev­end en lev­endig te houden. 

En om in dat rijke aan­bod het overzicht te kun­nen bewaren, schreven we met Mobiel 21 voor de CIV­I­TAS-com­mu­ni­ty in 2022 een overzicht­spub­li­catie over de resul­tat­en en ver­wezen­lijkin­gen van maar lief­st 35 CIV­I­TAS-pro­jecten van de voor­bi­je 10 jaar. Je vin­dt de pub­li­catie hier -> https://​civ​i​tas​.eu/​r​e​s​o​u​r​c​e​s​/​r​e​v​i​e​w​-​a​n​d​-​e​v​a​l​u​a​t​i​o​n​-​o​f​-​t​h​e​-​l​a​t​e​s​t​-​c​i​v​i​t​a​s​-​a​c​h​i​e​v​e​ments

Nieuwe enquête peilt naar noden mobiliteitsprofessionals 

Om de mobiliteit­suit­dagin­gen van van­daag en mor­gen aan te pakken, kun­nen we niet zon­der goe­dopgelei­de mobiliteit­spro­fes­sion­als. Dat weet ook MUSE, een van de nieuwe CIV­I­TAS-pro­jecten waar ook Mobiel 21 een rol speelt. Met een korte enquête peilen we daarom in heel Europa naar de noden en wensen van mobiliteit­spro­fes­sion­als op het vlak van oplei­d­ing en training. 

Werk jij rond mobiliteit bij een (lokale) over­heid, adviesor­gaan, ontwerp­bu­reau, onder­zoeksin­stelling, mid­den­vel­dor­gan­isatie of NGO? Vul zek­er de enquête in. Met jouw waarde­volle input vanu­it het werkveld help je ons en MUSE om een beter beeld te kri­j­gen van oplei­d­ingskansen en eventuele drem­pels bij mobiliteitsprofessionals. 

De enquête loopt nog tot maandag 31 juli. Ze invullen duurt slechts 5 – 10 minuten. Zie hieron­der voor de link naar de enquête.

Deel dit artikel via: