WeCount

Mobiliteit voor iedereen

WeCount is een Europees citizen science-project dat burgers helpt om verkeersgegevens te verzamelen en kennis op te bouwen over mobiliteit in hun eigen buurt en stad. Het project loopt in 5 Europese steden: Leuven, Ljubljana, Dublin, Cardiff en Madrid. WeCount gebruikt de toestellen van Telraam voor de verkeerstellingen.

Via een Europese pro­jec­to­proep van Horizon2020 voor burgerwetenschapslabo’s kri­jgt Tel­raam de kans om zich te bewi­jzen in 5 Europese ste­den onder de naam WeCount. In totaal kri­jgt Tel­raam er in 2020 in één klap 1000 extra meet­pun­ten bij in Madrid, Ljubl­jana, Dublin, Cardiff en Leuven.

Ver­keer mon­i­toren op grote schaal 

Dankz­ij de intussen grondig ver­be­ter­de mee­tap­pa­ratu­ur van Tel­raam mon­i­toren burg­ers het ver­keer (fiet­sers, voet­gangers, gemo­toriseerd ver­keer, zwaar ver­keer én de snel­heid) in hun wijk. De verza­melde gegevens kun­nen ze ver­vol­gens gebruiken om samen oplossin­gen te zoeken voor betere mobiliteit, luchtk­waliteit en weg­trans­port. Boven­di­en lev­ert het project kosten­ef­fi­ciënte gegevens op voor lokale over­he­den. En dat op een veel grotere schaal dan wat tot dusver mogelijk was met klassieke meth­o­d­en om het ver­keer te mon­i­toren. Door burg­ers te betrekken, kri­j­gen ze nieuwe inzicht­en op wegver­vo­er én kun­nen ze hun eisen kracht bijzetten voor betere lev­en­skwaliteit en een gezonde mobiliteit.

Burg­er­weten­schap bereik­baar mak­en voor iedereen

WeCount wil de kost van ver­keer­stellin­gen met een fac­tor 3 tot 5 ver­min­deren door burg­ers te betrekken. Hier­door kan het project ook uit­brei­den naar wegseg­menten waar­voor momenteel nog geen gegevens beschik­baar zijn. WeCount bouwt zo een duurza­am en schaal­baar ecosys­teem’ op. Daar­bij spaart WeCount kosten noch moeite om iedereen te betrekken. Ver­schillen in cul­tu­ur, ges­lacht, taal of ken­nis­niveau mogen geen rem zetten op iemands engage­ment voor betere lev­en­skwaliteit en mobiliteit. 

WeCount ver­sterkt burg­er­ac­tivisme en toont tegelijk­er­ti­jd het ver­band aan tussen ver­keer en luchtvervuil­ing op een gede­tailleerd ruimtelijk niveau. Dat kan omdat het project burg­ers via co-design toe­gang geeft tot tech­nolo­gie die nu nog voor de meeste mensen onbereik­baar is. Uitein­delijk zal die com­bi­natie lei­den tot nieuwe weten­schap­pelijke ken­nis, inzicht­en en belei­d­saan­bevelin­gen rond stedelijke mobiliteit. 

De rol van Mobiel 21 in WeCount 

Met Mobiel 21 gaan we zow­el de cit­i­zen’ als de sci­ence’ van het project grondig onder­zoeken en vor­mgeven. Dat doen we op basis van lit­er­atu­uron­der­zoek én via eval­u­atie en mon­i­tor­ing van de cas­es in de 5 ste­den. Het mooie aan WeCount is dat de insteek per stad ver­schilt en dat het project raakvlakken kri­jgt met luchtk­waliteit­son­der­zoek, fiet­spro­motie en social empow­er­ment van kwets­bare doelgroepen. 

De bedoel­ing is dat alle vijf de ste­den tegen eind 2020 oper­a­tion­eel zijn. Tech­nolo­giepart­ner TML werkt hard om tegen de herf­st van 2020 de volledi­ge kaart van de Europese Unie te inte­gr­eren zodat alle EU-lan­den prob­leem­loos kun­nen instap­pen in Tel­raam. Alle extra deel­ne­mers kun­nen dan een­voudig op het plat­form aansluiten en gegevens begin­nen te verza­me­len. Alle data, ook de inter­na­tionale, bli­jven pub­liek beschik­baar via www​.tel​raam​.net.

WeCount in Leu­ven en deelgemeenten 

Leu­ven is een groeiende uni­ver­siteitsstad met iets meer dan 100.000 inwon­ers. Het stad­s­cen­trum werd de laat­ste jaren autoluw gemaakt. En vanaf sep­tem­ber 2020 wordt ook een deel van de bin­nen­stad fiet­szone. De uitdag­ing in Leu­ven is de groeiende mobiliteitsvraag com­bineren met de tran­si­tie naar duurza­mere en actieve ver­plaatsin­gen. Vol­gens de plan­nen van de stad zal de focus van de bin­nen­stad uit­brei­den naar de deelgemeenten. 

Het Leu­vense WeCount-tel­netwerk zorgt voor een uit­brei­d­ing met min­stens 250 Tel­ra­men in Leu­ven en zijn deel­ge­meen­ten: Wilse­le, Hev­er­lee, Wijg­maal en Kessel-Lo. De eerste nieuwe Tel­ra­men zullen in de zomer van 2020 ver­schi­j­nen in Wilse­le-dorp en de Leu­vense binnenstad. 

In Wilse­le-dorp wor­den Tel­ra­men verdeeld onder 20 inwon­ers uit strate­gisch gekozen strat­en. De bedoel­ing is om het sluipver­keer door Wilse­le-dorp per­ma­nent te mon­i­toren en te analy­seren. Zek­er geen over­bod­i­ge luxe met de huidi­ge wegen­werken op de E314 en de gep­lande ingrepen rond de Vaartkom. In de bin­nen­stad wor­den begin juli 40 Tel­ra­men verdeeld. De Tel­ra­men die zow­el voet­gangers, fiet­sers, zwaar ver­vo­er als gewone auto’s reg­is­teren, helpen bij de per­ma­nente eval­u­atie van de huidi­ge en gep­lande verkeersmaatregelen. 

Een uit­brei­d­ing van het bestaande Tel­raam-netwerk in Kessel-Lo staat op de plan­ning na de zomer van 2020. Ook in Wijg­maal staat een lokaal Tel­raam-netwerk op de plan­ning na de zomer. De uitrol van het netwerk past in het nieuwe par­tic­i­patieve plan­ning­spro­ces dat de stad er opstart. In Hev­er­lee ten slotte starten ze met tellen in het najaar.