Traffic Snake Game

Fietsen

Traffic Snake Game is een initiatief van Mobiel 21 dat uitgroeide tot een Europese campagne. Het hoofddoel: lagereschoolkinderen motiveren om op een duurzame manier naar school te gaan. Voor het Traffic Snake Game-netwerk is momenteel een nieuw tijdperk aangebroken. Als autonoom internationaal netwerk. Met acht partners in verschillende Europese landen heeft het zijn opstart zeker niet gemist.

Een nieuw tijd­perk voor het Europese Traf­fic Snake Game-netwerk

Hoe het begon

Het Ver­keerss­langsspel begon ooit als klein­schalige maar ambitieuze cam­pagne in enkele Vlaamse scholen met als doel kinderen en oud­ers aan te moedi­gen tot duurzame woon-schoolverplaatsingen. 

De cam­pagne heeft onder­tussen niet alleen in Vlaan­deren maar ook daar­buiten een uiter­mate inter­es­sant groeitra­ject afgelegd.

Met de ste­un van het Intel­li­gent Ener­gy Europe-pro­gram­ma ontstond vanaf 2014 een groot inter­na­tion­aal netwerk van nationale en regionale organ­isaties die deze cam­pagne in hun land of regio organiseerden.

Resul­tat­en 2014 – 2017 

Het door Europa onder­s­te­unde project liep van 2014 tot 2017 en was suc­cesvol om infor­matie over de ver­schil­lende part­ners te ver­sprei­den en de impact van de cam­pagne over de gren­zen heen te ver­groten. Alge­meen gesteld blijkt, dat er een effec­tief ver­schil gemaakt is. Meer kinderen en hun oud­ers wer­den aange­moedigd om op een duurzame manier naar school te gaan.

Enkele cijfers:

  • 19 lan­den, 507 ste­den, 1192 scholen en 117.587 leer­lin­gen lever­den maar lief­st een bespar­ing van 397 ton CO2 en 2.458.853 autok­ilo­me­ters op. 
  • De modal shift doel­stelling van 15% meer duurzame ver­plaatsin­gen tij­dens de hele loop­ti­jd van het project en over alle lan­den werd gehaald met een sti­jging van het aan­deel duurzame ver­plaatsin­gen naar school van 63% naar 78%.
  • Het aan­houden van het gedrag post-cam­pagne (drie weken na het beëindi­gen van de cam­pagne) leverde de gewen­ste resul­tat­en op: 76% van de totale ver­plaatsin­gen naar school ver­liep nog steeds op een duurzame manier.

Een volledig overzicht van de resul­tat­en vind je in het Ein­drap­port Traf­fic Snake Game 2014 – 2017 (in het Engels).

Het Europese Traf­fic Snake Game-project was een suc­ces. Een ver­vol­gver­haal drong zich dan ook op.

Een nieuw tijdperk

Het Traf­fic Snake Game-netwerk bevin­dt zich sinds feb­ru­ari 2017 niet langer onder de vleugels van het door de EU ges­te­unde project. Het suc­cesvolle project heeft onder­tussen een vlotte doorstart gemaakt als een autonoom inter­na­tion­aal netwerk. Met acht part­ners in ver­schil­lende Europese lan­den heeft het zijn start zek­er niet gemist heeft. Bin­nen dit netwerk nemen Mobiel 21 en DTV-Con­sul­tants een coördinerende en aans­turende func­tie voor hun rekening.

Het netwerk werkt met nationale part­neror­gan­isaties (Nation­al Focal Points of NFP’s) die in hun respec­tievelijke lid­staat de cam­pagne verder uit­dra­gen. Dat geeft het Traf­fic Snake Game-netwerk een boven­lokale slagkracht. De NFP’s kun­nen zich daar­door beter toe­leggen op de kern van de cam­pagne die ongewi­jzigd is gebleven: het stim­uleren van duurza­am woon-schoolver­keer en het bereiken van een duurzame mobiliteitscultuur. 

Deel dit artikel via: