Subsidies voor veilige schoolroutes

Duurzaam naar school

De Vlaamse subsidies van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) voor ‘kleine infrastructurele maatregelen in schoolomgevingen’ breidt uit naar schoolroutes. En dat is een goede zaak, want verkeersveiligheid stopt niet zomaar op honderd meter voorbij de schoolpoort. Om actieve verplaatsingen van en naar school te stimuleren, moeten ook de routes ernaartoe veilig en kwaliteitsvol ingericht zijn.

De Vlaamse Regering heeft een sub­si­dieregeling voor pro­jecten die gericht zijn op de beveilig­ing van school­routes door infra­struc­turele ingrepen. De regeling vormt een aan­vulling op de sub­si­dieregeling voor veilige schoolomgevin­gen, die uit­ge­breid wordt naar school­routes langs gemeen­tewe­gen. Het gaat om pro­jecten die gevaar­lijke pun­ten voor actieve wegge­bruik­ers langs die routes weg­w­erken vol­gens het STOP-principe. 

Om een dossier in te dienen voor de uit­ge­brei­de MOW-sub­si­dies kan je als gemeente beroep doen op de exper­tise van Mobiel 21. We helpen je bij de analyse van de lokale ver­keerssi­t­u­atie, de uitwerk­ing van con­crete maa­trege­len tot en met de prak­tis­che begelei­d­ing om het sub­si­diedossier in te dienen. Zo ver­hogen we je kansen op de sub­si­dies en besparen we je de romp­slomp die vaak bij zo’n aan­vraag komt kijken. En dat alle­maal tegen een scherpe prijs.


Scholen­plan Heusden-Zolder

Mobiel 21 begelei­d­de Heus­den-Zold­er bij het indi­enen van zo’n sub­si­diedossier. De gemeente gebruikt de sub­si­dies nu om in 10 scholen in de ver­schil­lende deel­ge­meentes co-cre­atieve acties op te starten voor een duurza­am, actiev­er en veiliger woon-schoolver­keer. Alle ingrepen waaron­der quick­wins, school­strat­en, beveiligde fietsover­steken, enz. neemt de gemeente op in een Scholen­plan. Daaraan wor­den ver­vol­gens uitvo­er­ings­plan­nen gekop­peld om de ingrepen ook snel te realis­eren.

De uit­brei­d­ing van de sub­si­dies maakt dat gemeen­ten bin­nenko­rt ook de ver­keersvei­ligheid op school­routes kan ver­beteren, en dus niet enkel bin­nen een straal van 100 meter rond de school. Heus­den-Zold­er bek­ijkt in 2021 alvast of de scholen in Eversel, Viversel en Berken­bos hier­voor in aan­merk­ing komen.

Bek­ijk alvast de voor­waar­den van de huidi­ge Vlaamse MOW-sub­­si­dies voor kleine infra­struc­turele maa­trege­len’. Die gelden nog alti­jd en wor­den bin­nenko­rt dus waarschi­jn­lijk uit­ge­breid naar school­routes. Hou dus zek­er deze pag­i­na of de link van MOW in de gat­en, dan ben je als eerste op de hoogte.

Vraag vri­jbli­jvend infor­matie of een offerte aan pro­jectlei­der Patrick Auw­erx
via mail: patrick. auwerx@ mobiel21​.be of via 0478 93 18 86

Deel dit artikel via: