Schoolstraat

Duurzaam naar school

De meeste kleuter- en lagereschoolkinderen worden met de auto afgezet of opgehaald aan de schoolpoort. Dat zorgt voor chaotische situaties. Die chaos maakt dat nog meer ouders ervoor kiezen om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Met een schoolstraat kan je die cirkel doorbreken en wij kunnen je daarbij helpen.

Wat is een schoolstraat?

Een school­straat is een straat waarin zich de ingang van een school bevin­dt die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgezet. Met uit­zon­der­ing van hulp- en nuts­di­en­sten is dan geen gemo­toriseerd ver­keer toege­lat­en. De straat is enkel toe­ganke­lijk voor voet­gangers en fiet­sers. Oud­ers die hun kinderen met de auto bren­gen, kun­nen iets verder park­eren en hun kinderen te voet tot aan de schoolpoort begeleiden.

Waarom een schoolstraat?

De straat voor een schoolpoort wordt door velen bij het begin en op het einde van de schooldag als onveilig ervaren. Een wirwar van auto’s, fiet­sen en voet­gangers. Dat maakt dat nog meer oud­ers hun kinderen met de auto naar school bren­gen. En zo ontstaat er een vicieuze cirkel. 

Een school­straat als oplossing

Een school­straat door­breekt die vicieuze cirkel en biedt een oploss­ing voor de ver­keers­druk­te. Uit ervar­ing blijkt dat na de instal­latie van een school­straat oud­ers wel kiezen om te voet of met de fiets naar school te komen i.p.v. met de auto. De omgev­ing rond de schoolpoort wordt als rustiger en aan­ge­namer ervaren. Er is ruimte om elka­ar te ont­moeten, te fiet­sen, stap­pen, step­pen, spelen, …

Ook de luchtk­waliteit in de schoolomgev­ing wordt beter. En dat komt iedereen, ook de buurt­be­won­ers, ten goede. Elke oud­er verki­est zo’n kind­vrien­delijke en kindgerichte schoolomgev­ing voor zijn/​haar kind(eren).

Hoe begin je eraan?

Een school­straat veron­der­stelt de samen­werk­ing van ver­schil­lende par­ti­jen: direc­tie, leerkracht­en, oud­ers, buurt­be­won­ers, gemeente, lokale poli­tie en de leer­lin­gen zelf. Als school of gemeente kan je een beroep doen op Mobiel 21 om dit pro­ces in goede banen te leiden. 

Wij lood­sen je door alle stap­pen en regelin­gen om een school­straat te organ­is­eren: van het samen­bren­gen van een trekkers­groep, het aan­schaf­fen van de nodi­ge mate­ri­alen, de aan­vraag van de nodi­ge ver­gun­nin­gen en admin­is­tratieve ver­plichtin­gen, het oproepen van vri­jwilligers, het organ­is­eren van een infoavond, … tot de feestelijke open­ing van de school­straat.
Aan alles wordt gedacht. 

Voor­beelden?

In 2013 begelei­d­de Mobiel 21 de Breg in Eigen­bilzen. Zij zijn nog steeds laaiend ent­hou­si­ast over hun school­straat. Dit en andere voor­beelden van school­strat­en vind je op de nieuwe cam­pag­neweb­site Paraat voor de school­straat. De cam­pagne gaat uit van Vlaams min­is­ter van Onder­wi­js Hilde Crevits en heeft een breed draagvlak. Ook Mobiel 21 is part­ner. De cam­pagne wil lokale besturen en scholen ertoe aanzetten om in sep­tem­ber zoveel mogelijk school­strat­en in te richt­en aan scholen in Vlaan­deren en Brussel. 

Tijdelijk of bli­jvend? Alleen­staand of gekoppeld?

De cam­pagne Paraat voor de school­straat roept op om een school­straat gedurende een maand uit te testen. Wij gaan ervan uit dat het ten min­ste een ini­ti­atief moet zijn voor een gans schooljaar. 

Een school­straat KAN een alleen­staand project zijn, maar dat HOEFT niet. Het wordt een sterk­er ver­haal wan­neer de school daar­naast nog ini­ti­atieven neemt zoals een wan­del- of fiet­spool, een schoolver­vo­er­plan, een ver­keerse­d­u­catieve route, een school­routekaart, … of deel­neemt aan cam­pagnes zoals Sam de Ver­keerss­lang, Aya, … Want al deze ini­ti­atieven ver­sterken elka­ar. Doe gerust beroep op onze expertise.

Deel dit artikel via: