School op de Teller

Fietsen

School op de Teller is een kant-en-klaar lespakket, inclusief 6 Telraam-sensoren, om leerlingen kritisch te leren kijken naar de mobiliteit rond de school en in hun buurt. Met de hulp van Telraam-data doen ze samen voorstellen voor een kindvriendelijke schoolomgeving.

Wat is School op de Teller? 

Om schoolomgevin­gen aan­ge­namer te mak­en, is het belan­grijk te begri­jpen wat ze in de eerste plaats onveilig maakt. School op de Teller is een kant-en-klaar lespakket om samen met leer­lin­gen in het 4de, 5de, en 6de leer­jaar te werken aan veilige en kind­vrien­delijke schoolomgevin­gen. Aan de hand van Tel­raam-data nemen leer­lin­gen de mobiliteit rond de school en in hun buurt kri­tisch onder de loep. Ze denken na over de routes die mensen nemen, dis­cus­siëren over gevaren en de impact van het ver­keer op hun schoolomgev­ing en zoeken samen met oud­ers, buurt­be­won­ers en belei­ds­mak­ers naar oplossin­gen en ver­be­terin­gen voor een gezon­dere buurt. 

5 rede­nen om te kiezen voor School op de Teller 

1. Leer­lin­gen erken­nen als experts

School op de Teller is er hele­maal op gericht om het kind­per­spec­tief in het mobiliteits­de­bat te bren­gen. Leer­lin­gen zijn eigen­lijk alle­maal ervar­ings­deskundi­gen qua mobiliteit en dankz­ij School op de Teller kun­nen ze uit­groeien tot ver­keersspe­cial­is­ten en gemo­tiveerde burgerwetenschappers.

2. Leer­lingen verza­me­len én analy­seren zelf data

Tij­dens de lessen werken de leer­lin­gen met ver­keers­da­ta die wor­den verza­meld via Tel­raam (www​.tel​raam​.net). Zo’n Tel­raam is een automa­tis­che sen­sor die het aan­tal voet­gangers, fiet­sers, auto’s en zware voer­tu­igen in een straat telt. Het meet ook de snel­heid van gemo­toriseerd ver­keer. Leer­lin­gen analy­seren deze Tel­raam-data en gaan in dis­cussie over ver­schil­lende mobiliteitsthema’s. Zo ver­bre­den ze hun kad­er en ken­nis over de plaats van mobiliteit in het hele duurzaamheidsverhaal. 

3. Leer­lin­gen co-creëren oplossingen

In een ate­lier werken leer­lin­gen en leerkracht­en verder met de opgedane ken­nis en de verza­melde Tel­raam-data om de ide­ale schoolomgev­ing te ontwer­pen. Van infra­struc­turele aan­passin­gen, tot cam­pagnes om mensen te over­tu­igen actiev­er of anders naar school te komen. 

4. Leer­lin­gen pre­sen­teren oplossin­gen aan gemeentebestuur

Alles wat geleerd, uitgedacht en ont­wor­pen is, bli­jft trouwens niet zomaar in de klas liggen. Want leer­lin­gen kri­j­gen de kans om hun voorstellen en ontwer­pen ook echt te pre­sen­teren aan het gemeentebestuur. 

5. Totaal­pakket dat past in de eindter­men van het lager onderwijs

School op de Teller is een kant-en-klaar pakket voor het 4de, 5de, en 6de leer­jaar, gelinkt met de eindter­men bin­nen WO, Ned­er­lands, Wiskunde, Muzis­che Opvoed­ing … Het pakket omvat les­fich­es, pre­sen­taties, werk­bladen en draaiboeken.

Basiss­chool De Spring­plank — Heusden-Zolder
​“Heel wat leer­lin­gen wis­ten al enorm veel over kli­maatop­warm­ing en mobiliteit. Die thema’s zijn alles­be­halve een ver-van-hun-bed-show. Ze had­den dus veel goest­ing om te werken aan oplossin­gen zodat ze vak­er met de fiets of te voet naar school kun­nen én mogen komen. De ideeën om gevaar­lijke plekken aan te pakken en om oud­ers en andere kinderen te over­tu­igen, vak­er te fiet­sen of stap­pen bleven maar komen.”

Wat zit er alle­maal in School op de Teller?

 • 6 Tel­raam-sen­soren (info op www​.tel​raam​.net)
 • Een intro­duc­tieles met begelei­dende pre­sen­tatie over Tel­raam, ver­keers­da­ta, mobiliteit en kli­maat, eigen ver­plaats­ings­ge­drag enz.
 • Kant-en-klare les­fich­es, han­dlei­din­gen en work­shops rond de vol­gende thema’s:
  • Mobiliteit en mijn eigen gedrag
  • Ver­keers­be­weg­in­gen in de straat
  • Ver­keer meten en data verzamelen
  • Data analy­seren
  • Mijn ver­plaats­ing is belan­grijk voor mij
  • Bood­schap voor de toekomst
 • Het draai­boek voor het ontwer­pate­lier met leer­lin­gen, oud­ers en buurtbewoners
 • Over­leg­mo­ment met Mobiel 21 voor opstart, lessen­pakket en evaluatie
 • Onder­s­te­un­ing bij uitrol van het Tel­raam-netwerk (oproep, selec­tie van kan­di­dat­en en korte uit­leg installatie)
 • Data-analy­ses door Mobiel 21, op vraag van het Telraam-netwerk
 • Q&A voor de school (vra­gen over data-analy­ses, lessen­pakket of handleidingen)
 • Hulp en advies bij opmaak van de pre­sen­tatie en voorstellen aan het gemeentebestuur.

Met School op de Teller werken leer­lin­gen niet alleen bij zichzelf aan een men­tale shift maar ook bij oud­ers, leerkracht­en en buurtbewoners. 

Ieder kind heeft het recht om op een veilige, actieve, autonome en gezonde manier naar school te gaan. Oplossin­gen voor kind­vrien­delijke schoolomgevin­gen die samen wor­den bedacht én getest hebben meer kans op sla­gen. Zo zorgt School op de Teller voor meer inzicht, meer ken­nisuit­wissel­ing en uitein­delijk voor meer strat­en op mensenmaat.

Deel dit artikel via: