Sam de Verkeersslang

Duurzaam naar school

Sam de Verkeersslang speelde van 2008 tot 2019 de hoofdrol in de grootste Vlaamse mobiliteitscampagne voor kinderen. Een campagnespel daagde kleuters en leerlingen van de lagere school én hun ouders uit om milieuvriendelijk, gezond en veilig naar school te komen.

Gezond en veilig naar school

Meer dan 10 jaar lang stapten, fiet­sten of rold­en hon­derd­duizen­den kinderen met Sam de Ver­keerss­lang naar school. En mét effect, want de jaar­lijkse besparin­gen qua CO2-uit­stoot en de vele duizen­den duurzame kilo­me­ters maak­ten een reuze­g­root verschil. 

De edi­tie van 2019 was de laat­ste voor Sam de Ver­keerss­lang. Dat betekent dus dat er geen nieuwe Samweek of school­cam­pagne meer komt met de gek­ende affich­es en bol­let­jes­stick­ers. Sam de Ver­keerss­lang is daarmee één van de suc­cesvol­ste mobiliteitscam­pagnes voor kinderen in Bel­gië. De voor­bi­je jaren heeft Sam de Ver­keerss­lang hon­derd­duizen­den kinderen en leerkracht­en geïn­spireerd om te voet of met de fiets naar school te komen.

Samweb­site en Facebookgroep

Wie wil kan de tra­di­tie van Sam de Ver­keerss­lang in ere te houden en zélf een Samweek organ­is­eren in haar klas of school. De web­site van Sam de Ver­keerss­lang bli­jft nog een tijd­je online. Inloggen is niet meer mogelijk, maar je vin­dt er wel nog alle infor­matie, resul­tat­en en com­mu­ni­catie­ma­te­ri­aal van de Samweek terug. Ook de Face­book­pag­i­na van Sam houden we nog even in de lucht. Zo kan je af en toe nog wat inter­es­sant nieuws meepikken van andere (scholen)campagnes (zoals Aya) en con­tact houden met andere scholen en leerkracht­en. Ten slotte vind je ook heel wat prak­tis­che infor­matie in de fich­es onder­aan dit artikel (zie downloads).

We wensen iedereen die ooit een Samweek organ­iseerde alvast veel inspi­ratie en goest­ing om ook in de toekomst mas­saal veel leer­lin­gen, oud­ers en collega’s aan het fiet­sen of wan­de­len te kri­j­gen. We zijn ervan over­tu­igd dat jul­lie alle troeven in huis hebben om het Sam­ef­fect te bli­jven verderzetten.

Heb je nog vragen?

Neem con­tact op met ons via sam@​mobiel21.​be

Deel dit artikel via: