Red de Stoep

Mobiliteit voor iedereen

Hoe is het met de stoepen gesteld in jouw stad of gemeente? Lijkt het vaak op een parcours met hindernissen? Hoog tijd om daar iets aan te doen. Hoe? Simpel, organiseer een Red de stoep-campagne.

Bewust zijn van een prob­leem is een stap in de goede richting 

In de Red de Stoep-cam­pagne staat het the­ma toe­ganke­lijkheid cen­traal. Samen met stedelijke en gemeen­telijke dien­sten roept Mobiel 21 inwon­ers op om de stoep te red­den. Want fout gestalde fiet­sen, vuil­nisza­kken en andere voor­w­er­pen zijn een regel­recht gevaar voor mensen die min­der mobiel zijn. Denk maar aan oud­eren, per­so­n­en met een fysieke beperk­ing, oud­ers met kinder­wa­gens of de postbode. 

Kom in actie voor fat­soen­lijke stoepen, andere ste­den gin­gen je voor

Red de Stoep is een prachtig voor­beeld van samen­werk­ing tussen ver­schil­lende part­ners. In 2008 vond de eerste Red de stoep-cam­pagne plaats in Leu­ven. Die richtte zich vooral op Leu­vense stu­den­ten. Bij het ontwerp van de cam­pagne waren Stad Leu­ven dienst Welz­i­jn, Mobiel 21 vzw, dienst Stu­den­ten­voorzienin­gen van de KU Leu­ven en Poli­tie Leu­ven betrokken partij. 

Andere ste­den vol­gden: Antwer­pen, Gent, Meche­len, Kor­trijk, Waregem, Bilzen, Borg­er­hout en Maldegem.