Red de Stoep

Mobiliteit voor iedereen

Lijken de stoepen in jouw buurt vaak op een parcours met hindernissen? Hoog tijd om daar iets aan te doen. Maar hoe? Een Red de Stoep-campagne organiseren is een goede start.

De stoep is er voor iedereen 

In een Red de Stoep-cam­pagne staat het the­ma toe­ganke­lijkheid cen­traal. Samen met open­bare dien­sten roept Mobiel 21 inwon­ers op om de stoep te red­den. Want slecht gestalde fiet­sen, vuil­nisza­kken en andere obstakels zijn een regel­recht gevaar voor min­der mobiele mensen. Denk maar aan oud­eren, per­so­n­en met een fysieke beperk­ing, oud­ers met kinder­wa­gens of de postbode. 

In actie voor fat­soen­lijke stoepen

In 2008 vond in Leu­ven de eerste Red de Stoep-cam­pagne plaats. Die richtte zich op stu­den­ten. Andere ste­den vol­gden: Antwer­pen, Gent, Meche­len, Kor­trijk, Waregem, Bilzen, Borg­er­hout en Maldegem. Red de Stoep gebeurt op een ludieke manier met sen­si­bilis­erende acties, en alti­jd samen met buurt­be­won­ers, part­neror­gan­isaties en over­he­den. Met steeds een duidelijk doel voor ogen: mensen aanzetten tot hof­fe­lijkheid tegen­over alle gebruik­ers van het voet­pad. Doe mee en #red­destoep!