Push & Pull

Slimme steden

Van minder en duurder parkeren naar meer duurzame verplaatsingen. Push & Pull probeert stedelijke mobiliteit te verbeteren door de combinatie van maatregelen op het vlak van parkeer- en mobiliteitsmanagement.

Er zijn tal van maa­trege­len die een stad kan nemen om auto­ge­bruik­ers naar meer duurzame ver­plaatsin­gen te duwen (PUSH):

  • meer betal­ende par­keer­plaat­sen voorzien; 
  • de par­keer­tarieven drastisch verhogen; 
  • aan­tal par­keer­plaat­sen verminderen;
  • geen extra par­keer­garages voorzien;

De par­keerop­breng­sten kan een stad gebruiken voor de pro­motie van duurzame ver­vo­er­swi­jzen, zoals open­baar ver­vo­er, te voet gaan en fiet­sen (PULL).

Het geheel noe­men we het core-fund­ing mech­a­nism’. In een note­dop: De geld­stromen van par­keerop­breng­sten wor­den geïn­vesteerd in een mobiliteits­man­age­ment, dat ervoor zorgt dat duurzame ver­vo­ersmid­de­len een grot­er onderdeel van de stedelijke mobiliteit worden.