Park4SUMP

Slimme steden

Gedragsverandering stimuleren en tegelijkertijd parkeerinkomsten herbestemmen richting duurzame mobiliteit. Met het nieuwe Park4SUMP-project slaan Europese steden twee vliegen in één klap. Mobiel 21 begeleidt de partnersteden bij de integratie van strategisch parkeermanagement in hun mobiliteitsplannen.

Effec­tief parkeermanagement

Door­dacht par­keer­man­age­ment bewi­jst in veel ste­den een zeer kosten­ef­fec­tief instru­ment te zijn om duurzame mobiliteit te sturen. Strate­gisch par­keer­beleid bevri­jdt de pub­lieke ruimte, ver­mi­jdt node­loos zoekver­keer, ver­hoogt ver­keersvei­ligheid, genereert inkom­sten, onder­s­te­unt lokale economie, stu­urt duurzame stedelijke plan­ning (niet langer in func­tie van de vraag naar extra par­keer­plaat­sen). Kor­tom, het maakt ste­den aantrekke­lijk­er en leefbaarder.

Ams­ter­dam gaat naar 0,225 par­keer­plaat­sen per inwon­er, de par­keer­tarieven zijn er toren­hoog, nieuwe inwon­ers kun­nen geen par­keerkaart meer kri­j­gen maar wor­den ges­tim­uleerd om te autode­len of hun auto bij een P&R aan de rand achter te lat­en en gebruik te mak­en van de fiets of het open­baar ver­vo­er. En… Ams­ter­dam bruist.”
(Ver­keer­snet – nieuws 04 juni 2018).

Op Europees niveau is strate­gisch par­keer­beleid nog steeds een van de meest onder­be­nutte instru­menten van mobiliteits­beleid. Vaak omdat het poli­tiek en maatschap­pelijk nog vaak erg gevoelig ligt. Tijd om af te stap­pen van de idee dat auto’s nog alti­jd voor de deur moeten kun­nen parkeren.

Ken­nis delen met Park4SUMP

Met Park4SUMP bek­ijkt Mobiel 21 hoe we inno­vatief park­ing­man­age­ment kun­nen inte­gr­eren in de Sus­tain­able Urban Mobil­i­ty Plans (SUMPs), van Europese ste­den. Voor Vlaan­deren is Sint-Niklaas de part­ner­stad. Zo halen we inter­na­tionale exper­tise naar Bel­gië om van park­eren een hef­boom voor duurza­mere, stedelijke mobiliteit te mak­en. Het nieuwe Europese Hori­zon 2020-project Park4SUMP brengt zestien ste­den en zes exper­tor­gan­isaties samen om te werken rond de beste en meest inno­vatieve prak­tijken voor par­keer­man­age­ment, zow­el voor de fiets als de auto. Het doel is om ken­nis te delen en verder te ontwikke­len om ze op grotere schaal te ver­sprei­den naar zoveel mogelijk andere steden. 

Met Park­Pad, een nieuwe audit­tool, zal elke part­ner­stad haar huidi­ge beleid kun­nen mon­i­toren en ver­beteren. Imple­men­tatiepi­lots zullen daar­na nieuwe maa­trege­len uittesten, van capaciteits­beperkin­gen, pri­js­beleid, P&R, P&B over hand­hav­ing, informatie‑, mar­ket­ing- en bewust­word­ingscam­pagnes voor alter­natieven tot ICT-toepassin­gen (scan­plaat­sen, apps), enzovoort.

2 vliegen in één klap

Mobiel 21 zal dit project 3,5 jaar coördineren. Voor Vlaan­deren is Sint-Niklaas part­ner­stad. Dankz­ij Park4SUMP tonen we aan dat ste­den en gemeen­ten met de inte­gratie van par­keer­man­age­ment in hun mobiliteit­s­plan­ning twee vliegen in één klap slaan: gedragsveran­der­ing stim­uleren en tegelijk­er­ti­jd par­keerinkom­sten herbestem­men richt­ing duurzame mobiliteit.

Deel dit artikel via: