Park4SUMP

Slimme steden

Met het nieuwe Europese Park4SUMP-project zullen we door de integratie van strategisch parkeermanagement in stedelijke mobiliteitsplannen twee vliegen in één klap slaan: gedragsverandering stimuleren en tegelijkertijd parkeerinkomsten herbestemmen richting duurzame mobiliteit.

Een goed par­keer­man­age­ment heeft al in veel ste­den bewezen een zeer kosten­ef­fec­tief instru­ment te zijn om duurzame mobiliteit te sturen. Een strate­gisch par­keer­beleid heeft immers veel poten­tieel. Het bevri­jdt de pub­lieke ruimte, ver­mi­jdt node­loos zoekver­keer, ver­hoogt ver­keersvei­ligheid, genereert inkom­sten, onder­s­te­unt lokale economie, stu­urt duurzame stedelijke plan­ning (niet langer in func­tie van de vraag naar extra par­keer­plaat­sen) en maakt ste­den meer aantrekkelijk.

Ams­ter­dam gaat naar 0,225 par­keer­plaat­sen per inwon­er, de par­keer­tarieven zijn er toren­hoog, nieuwe inwon­ers kun­nen geen par­keerkaart meer kri­j­gen maar wor­den ges­tim­uleerd om te autode­len of hun auto bij een P&R aan de rand achter te lat­en en gebruik te mak­en van de fiets of het open­baar ver­vo­er. En… Ams­ter­dam bruist!”.
(Ver­keer­snet – nieuws 04 juni 2018).

Weinig ste­den kun­nen op dat vlak tip­pen aan Ams­ter­dam. Op Europees niveau is strate­gisch par­keer­beleid nog steeds een van de meest onder­be­nutte com­po­nen­ten van mobiliteits­beleid. En dat vaak omdat het poli­tiek en maatschap­pelijk nog vaak erg gevoelig ligt. Vanu­it het auto­denken park­eren we de wagen nog alti­jd voor de deur.

Het nieuwe Europese Hori­zon 2020 project Park4SUMP brengt zestien ste­den en zes exper­tor­gan­isaties samen om te werken rond de beste en meest inno­vatieve par­keer­man­age­ment­prak­tijken. Dat met de bedoel­ing om ken­nis te delen en verder te ontwikke­len om ze op grotere schaal te ver­sprei­den naar nieuwe steden. 

Door mid­del van een nieuwe Park4­SUMP-audit­tool zal elke part­ner­stad haar huidig beleid kun­nen mon­i­toren en ver­beteren op basis van bestaande lacunes. Imple­men­tatiepi­lots zullen nieuwe maa­trege­len uittesten. Dat kan gaan over capaciteits­beperkin­gen, pri­js­beleid, P&R, P&B, hand­hav­ing, infor­matie-, mar­ket­ing- en bewust­word­ingscam­pagnes voor alter­natieven, ICT-toepassin­gen (scan­plaat­sen, apps, …) …

Park4SUMP richt zich niet alleen op autopark­eren, maar ook op fietspark­eren, park­eren bij shar­ing-opties en elek­trische wagens, … en alle aspecten die in een duurza­am mobiliteit­s­plan ook aan bod komen.

Mobiel 21 zal dit project drie en een half jaar coördineren. Voor Vlaan­deren is Sint-Niklaas part­ner­stad. Park4SUMP zal aan­to­nen dat we via de inte­gratie van par­keer­man­age­ment in de mobiliteit­s­plan­ning twee vliegen in één klap kun­nen slaan: gedragsveran­der­ing stim­uleren en tegelijk­er­ti­jd par­keerinkom­sten herbestem­men richt­ing duurzame mobiliteit. We houden je op de hoogte van nieuwe updates van het project via onze nieuwsbrief. 

Deel dit artikel via: