Op pad in de stad

Slimme steden

De leukste plekjes in jouw stad om met kleine kinderen naartoe te trekken. Zijn die wel voldoende bekend? Bij jonge gezinnen, nieuwe inwoners, ... Als stad kan je die kindvriendelijke locaties best in de kijker zetten. Zodat iedereen ze gemakkelijk terugvindt. Via ons project Op pad in de stad kunnen wij je daarbij helpen.

Kind­vrien­delijke stad? Maak het bekend

Met het project Op pad in de stad breng je alle kind­vrien­delijke plek­jes in jouw stad of gemeente in kaart. Ook de veilige en aan­ge­name fiets- en wan­del­routes ernaartoe. 

Jonge gezin­nen ver­plaat­sen zich lief­st zon­der auto in hun buurt. Op Pad in de stad toont waar er over­al leuke din­gen te doen zijn met kleine kinderen. En hoe je er makke­lijk en veilig met de fiets of te voet kan geraken. 

Op pad in de stad brengt de leef- en woonkwaliteit van jouw stad onder de aan­dacht van jonge gezin­nen. Zo voorkom je dat ze de stad ontvlucht­en en trek je nieuwe bewon­ers aan. Een kind­vrien­delijke ima­go is een belan­grijke troef voor een stad.

Online gids voor jonge gezinnen

In de meeste ste­den zijn er ook min­der bek­ende plekken waar jonge kinderen zich kun­nen uitleven. Zoals speel­tu­inen, plaat­sen waar ze veilig kun­nen leren fiet­sen of rolle­bollen in het gras. Al deze plaat­sen brengt het project in kaart. Ook de veilige routes die deze plaat­sen verbinden. 

Met de kaar­tap­pli­catie van Op pad in de stad kan je ook selecteren welke de meest kind­vrien­delijke route is om er te ger­ak­en met bug­gy, loop­fi­et­sje of bakfiets. 

App waarmee je mekaar ontmoet 

Het project heeft ook een soci­aal luik. Het biedt een plat­form waarop gezin­nen met elka­ar kun­nen afspreken. De app komt tege­moetkomend aan de huidi­ge mul­ti­cul­turele samen­lev­ing. Een­voudi­ge ico­nen zor­gen ervoor dat ook mensen die het Ned­er­lands onvol­doende machtig zijn de kaart kun­nen begri­jpen. Dat geldt ook voor kinderen. 

Switch van virtuele naar reële leefwereld

Op Pad in de stad is afgestemd op de leefw­ereld van jonge gezin­nen. Switchen tussen online infor­matie en de locatie waar ze zich bevin­den, zijn ze gewoon. Het project voorzi­et in een tablet-ver­sie en een mobiele app. 

De app ligt in de lijn van de Inter­ac­tieve Speel­weef­sel Kaart (ISK). Een project van Ste­un­punt Jeugd waaron­der Vlaams min­is­ter Joke Schau­vliege haar schoud­ers zette. ISK brengt vooral speel- en ravot­plekken in de natu­ur in kaart. Daar­bij gaat weinig aan­dacht naar de stad­somgev­ing. Op Pad in de stad doet dat wél en vult het project ISK per­fect aan. 

Op Pad In De Stad App

Applicatie Op Pad in De Stad