Meester op de fiets

Fietsen

Fietsles geven aan lagereschoolkinderen. Hoe begin je eraan? Wees gerust. Je staat er niet alleen voor. Doe beroep op een fietsmeester van het project Meester op de Fiets. En ga samen aan de slag.

De fietsmeester zet je op weg

De fietsmeester helpt jou als leerkracht om je leer­lin­gen veilig te leren fiet­sen. In een wip tovert hij de turn­za­al of speelplaats om in een echt fietspar­cours. Met behulp van een prak­tis­che han­dlei­d­ing voeren jouw leer­lin­gen een reeks opdracht­en en oefenin­gen uit op het par­cours. Zo wor­den ze fietsvaardi­ger. Uit­er­aard bli­jf je als leerkracht ver­ant­wo­ordelijk voor het leerproces. 

Prak­tis­che info

Het project richt zich op kinderen vanaf 6 jaar die al kun­nen fiet­sen zon­der ste­un­wielt­jes. Per dag kun­nen in een school drie klassen aan de slag. 

Het par­cours kan zow­el bin­nen (sporthal, poly­va­lente zaal) als buiten (speelplaats, park­ing) staan. De leer­lin­gen oefe­nen met hun eigen fiets of die van een medeleer­ling. De school vraagt het mate­ri­aal voor het fietspar­cours aan. Dat kan voor min­i­maal één dag tot max­i­maal één week. Scholen kun­nen afspreken met ver­schil­lende klassen en zelfs andere ves­tigin­gen of scholen in de buurt.
Voor meer info en inschri­jvin­gen con­tacteert de school zijn lokale MOEV-afdel­ing. Kijk voor de juiste link met con­tact­gegevens onder­aan dit artikel. 

In de klas en thuis

Naast de fiet­s­lessen en de prak­tijk op school kri­j­gen de kinderen in de klas ook the­o­retis­che lessen via spe­ci­aal ontwikkelde les­fich­es van Meester op de fiets. Leerkracht­en kun­nen boven­di­en al het edu­catieve mate­ri­aal down­load­en op
www​.mees​teropde​fi​ets​.be.

Voor de oud­ers is er een fold­er met fiet­stips en ideet­jes om thuis nog verder te oefenen.


Meester op de fiets is een project ontwikkeld in samen­werk­ing met MOEV, VIAS en Mobiel 21.