Meester op de fiets

Fietsen

Fietsles geven aan lagereschoolkinderen. Hoe begin je eraan? Wees gerust. Je staat er niet alleen voor. Doe beroep op een fietsmeester van het project Meester op de Fiets. En ga samen aan de slag.

De fietsmeester zet je op weg

De fietsmeester is jouw coach. Hij toont je hoe je kinderen veilig leert fiet­sen. In een wip tovert hij de turn­za­al of speelplaats om in een echt fietspar­cours. Aan de hand van een reeks opdracht­en uit een prak­tis­che han­dlei­d­ing, doen jouw leer­lin­gen oefenin­gen op het par­cours. Zo wor­den ze fietsvaardi­ger. Uit­er­aard bli­jf je als leerkracht ver­ant­wo­ordelijk voor het leerproces. 

Prak­tis­che info

Het project richt zich op kinderen vanaf 6 jaar die al kun­nen fiet­sen zon­der ste­un­wielt­jes. Per dag kun­nen in een school drie klassen aan de slag. 

Het par­cours kan zow­el bin­nen (sporthal, poly­va­lente zaal) als buiten (speelplaats, park­ing) staan. De leer­lin­gen oefe­nen met hun eigen fiets of die van een medeleer­ling. Het mate­ri­aal voor het fietspar­cours wordt aangevraagd door de school. Dat kan voor min­i­maal één dag tot max­i­maal één week. Scholen kun­nen afspreken met ver­schil­lende klassen of andere ves­tigin­gen of scholen.

Nog meer tips

Naast de fiet­s­lessen op school met een prak­tis­che han­dlei­d­ing, ontwikkelde Meester op de fiets ook les­fich­es voor meer the­o­retis­che lessen in de klas. 

Voor de oud­ers is er een fold­er met fiet­stips en ideet­jes om ook thuis de fietsvaardigheid te oefenen.


Meester op de fiets is een project in samen­werk­ing met Sticht­ing Vlaamse School­sport, VIAS en Mobiel 21 vzw.