Ik geraak er niet!

Mobiliteit voor iedereen

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het is essentieel voor een kwaliteitsvol leven. Want een 'Ik geraak er niet!' betekent vaak 'er niet bijhoren'. Met de campagne Ik geraak er niet! willen wij ervoor zorgen dat iedereen er wel geraakt.

Het recht van er te ger­ak­en’ is een basisrecht!

Ergens ger­ak­en is voor heel wat mensen verre van evi­dent: oud­eren, mensen met een hand­i­cap, mensen in armoede, inwon­ers van het plat­te­land, nieuwkomers, … Ze ger­ak­en niet alti­jd waar ze moeten of willen geraken. 

Ver­vo­er­sar­moede. Wat is dat?

We spreken van ver­vo­er­sar­moede, wan­neer mensen op een of meerdere domeinen van het maatschap­pelijk lev­en wor­den uit­ges­loten. Gewoon­weg door er niet te ger­ak­en: de werk­plaats, school, een stage­plaats, het zieken­huis, familie, … 

Ons ver­plaats­ingssys­teem is pas echt duurza­am als het werkt voor iedereen. Als het betaal­baar, ecol­o­gisch ver­ant­wo­ord, veilig en recht­vaardig is. En dat voor alle groepen in onze samen­lev­ing. In het Dossier Ver­vo­er­sar­moede en Inzicht n°32 lees je er meer over.

Eén plat­form ikger​aak​erni​et​.be

De web­site www​.ikger​aak​erni​et​.be is een inspi­ratieplaats voor alle mensen die niet ger­ak­en waar ze willen of moeten ger­ak­en. Vol ideeën, getu­igenis­sen en sug­gesties. En voor iedereen die hen op weg wil helpen.