In 't Zadel

Fietsen

Om op werk of school te geraken, moet je je vlot kunnen verplaatsen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het voor velen niet. Met In 't zadel zetten we hen letterlijk op de fiets. Dit project kan ook in jouw stad of gemeente. Wij kunnen je daarbij helpen.

Iedereen op de fiets

Om deel te nemen aan de samen­lev­ing moet je je makke­lijk kun­nen ver­plaat­sen. Toch is het voor velen moeil­ijk om op het werk of de school te ger­ak­en. Mobiel 21 wil dit prob­leem samen met lokale buurtwerkin­gen aanpakken.

Ons doel is maatschap­pelijk kwets­bare mensen mogelijkhe­den aan­reiken om zich op een duurzame manier te ver­plaat­sen. De fiets betekent voor velen een con­crete oploss­ing voor hun mobiliteitsprobleem.” 

Dat kan door gezin­nen te informeren over alle bestaande ver­vo­ersmo­gelijkhe­den. Met de nadruk op de voorde­len van de fiets. Mensen let­ter­lijk in het zadel helpen, leren fiet­sen én aan een fiets helpen. Zodat ze al fiet­send over­al in hun stad en omgev­ing kun­nen geraken.

Kun­nen fiet­sen is niet genoeg

Er is meer nodig. Om te kun­nen fiet­sen moet je zelf een fiets hebben en die veilig kun­nen stallen. Daar wringt vaak het schoen­t­je. Een fiets is duur, zow­el in aankoop als onder­houd. Aller­lei ini­ti­atieven zoals sociale fiet­suit­leen­pro­jecten, fiet­sleas­esys­te­men, fiets­deel­sys­te­men komen hier­aan tege­moet. Fietsstallin­gen in sociale woon­wijken, fiets­bussen naar school en fiet­sher­stel­cur­sussen geven het oh zo nodi­ge extra duwt­je in de rug. 

Er zijn nog andere mogelijkhe­den dan de fiets

Buiten de fiets zijn er uit­er­aard nog andere manieren om je duurza­am te ver­plaat­sen. En meteen de CO2-emissie te beperken. Denk maar aan een ruim open­baarver­vo­er­aan­bod of car­pool- en autodeel­sys­te­men. Mensen in maatschap­pelijk kwets­bare sit­u­aties weten er vaak te weinig van. Buurtwerk­ers en andere hulpver­len­ers kun­nen mee­helpen om die mogelijkhe­den te promoten.

Wat je samen doet, is plezanter

Tenslotte biedt dit project mooie kansen om samen te werken rond duurzame mobiliteit. Wat meteen de samen­horigheid in een buurt, wijk of stad verbetert:

  • samen leren fietsen;
  • samen het fiet­sroutenetwerk uitproberen;
  • samen fiet­sen herstellen
  • samen een fiet­sen­stalling bouwen;

Zo breng je mensen dichter bij elka­ar. En bouwen ze samen aan een aan­ge­namere omgeving.

Piloot­pro­ject in Leuven

Begin 2016 zat Mobiel 21 voor het eerst samen met de buurtwerk­ers van Sint-Maartens­dal. In sep­tem­ber kon­den de buurt­be­won­ers proeven van duurzame, veilig en bud­getvrien­delijke ver­vo­er­swi­jzen op een mobiliteits­festi­jn met een info­s­tand Duurzame mobiliteit, een fiet­sher­s­tel­stand, een mini-work­shop SOS mijn kind op de fiets, een loop­fi­et­sen­par­cours voor de allerkle­in­sten en een heuse sappentrapper. 

18 kinder­fi­et­sen en 2 vol­wassen­fi­et­sen wer­den aangekocht die via de buurtwerk­ing door buurt­be­won­ers kun­nen wor­den gebruikt. 

Dit lokale In t zadel-project was mogelijk dankz­ij de ste­un van van Cera, Youtopia en Inno­cen­ti. En werd door Utopia verkozen als voor­beeld­pro­ject van empow­er­ment van burgers.