HANDSHAKE voor fietsvriendelijke steden

Fietsen


In het kader van dit nieuwe Europese project reiken drie beroemde fietshoofdsteden, Amsterdam, Kopenhagen en München, tien andere Europese steden de hand om te evolueren naar toekomstige fietshoofdsteden.

Het nieuwe Hori­zon 2020-project HAND­SHAKE stelt de fiets­cul­tu­ur van Ams­ter­dam, Kopen­hagen en München als voor­beeld. Drie ste­den die al jaren bewust kiezen voor fiet­sen en daar van­daag de vrucht­en van plukken. Het baan­brek­ende beleid van deze pio­nier­st­e­den heeft hun burg­ers uit hun privéauto’s gehaald en gezonde, milieu­vrien­delijke en economisch bloeiende stedelijke omgevin­gen gecreëerd.

Het is voor het eerst dat deze bek­ende fiet­shoofd­st­e­den hun kracht­en bun­de­len voor een dergelijk ini­ti­atief. Het doel is om fietsin­no­vaties te imple­menteren in tien toekom­stige fiet­shoofd­st­e­den, namelijk Bor­deaux, Brugge, Cadiz, Dublin, Helsin­ki, Krakau, Man­ches­ter, Riga, Rome en Turi­jn. En om te bek­ijken hoe geïn­te­greerde fiet­so­plossin­gen suc­cesvol kun­nen wor­den geïm­ple­menteerd in een grote ver­schei­den­heid van geografis­che en soci­aal-economis­che contexten.

Het project zal inno­vatieve benaderin­gen gebruiken om de cre­atie en ver­fi­jn­ing van een holis­tis­che fietsvisie te stim­uleren en de bestendig­ing van fiet­so­plossin­gen en investerin­gen te bevorderen. Het zal zow­el gepas­sioneerde fiet­sad­vo­cat­en als felle tegen­standers betrekken bij een cul­turele en tech­nis­che reis die hopelijk zal bij­dra­gen tot het her­vor­mgeven van de toekom­stige fiet­shoofd­st­e­den en zal lei­den tot een betere lev­en­skwaliteit, een betere volks­ge­zond­heid, min­der ver­keer­scon­gestie, een schon­er milieu en een sti­j­gende economis­che groei. Dat wordt verzek­erd door het gebruik van zeer inno­vatieve meth­o­d­en die zijn samenge­bracht in een onder­s­te­unende en nieuwe trans­fer­cy­clus, inclusief bike­nomics, studiereizen en tran­si­tie­m­an­age­ment én een men­torschap­spro­gram­ma dat elke deel­ne­mende stad bij de hand neemt en vooruit helpt.

Om deze tak­en uit te voeren, is een groep samengesteld. Die bestaat uit de tien hoofd­st­e­den, die zich zeer bewust zijn van de com­plex­iteit van de opdracht, en een team van experts op het gebied onder­zoek en inno­vatie, met de nodi­ge knowhow over method­olo­gieën en tools die beschouwd wor­den als bench­marks in de ontwik­kel­ing en over­dracht van beleid.

Mobiel 21 zal de toekom­stige fiet­shoofd­st­e­den begelei­den via een con­tinu pro­ces van ken­nis delen, men­torschap en leren. Onze activiteit­en wor­den gedefinieerd door een con­cept van delen en leren én het besef dat de veran­derin­gen die fietsin­no­vaties met zich mee­bren­gen aanzien­lijk zijn en zow­el ent­hou­si­asme als tegen­stand oproepen.

Hand­shake start in sep­tem­ber 2018. Bli­jf op de hoogte van nieuwe updates van het project via onze nieuwsbrief. 

Deel dit artikel via: