HANDSHAKE voor fietsvriendelijke steden

Fietsen


Drie beroemde fietshoofdsteden, Amsterdam, Kopenhagen en München, reiken tien andere Europese steden de hand om te evolueren naar volwaardige fietshoofdsteden. Mobiel 21 begeleidt dit nieuwe Europese project.

Ams­ter­dam, Kopen­hagen en München zijn drie ste­den die al jaren bewust kiezen voor fiet­sen en daar van­daag de vrucht­en van plukken. Het baan­brek­ende beleid van deze pio­nier­st­e­den heeft mensen uit hun privéau­to’s gehaald en gezonde, milieu­vrien­delijke en economisch bloeiende stedelijke omgevin­gen gecreëerd. 

10 nieuwe fietshoofdsteden

HAND­SHAKE, een nieuw Europees Hori­zon 2020-project, zullen deze fiet­shoofd­st­e­den hun kracht­en bun­de­len en hun ervarin­gen delen met tien toekom­stige fiet­shoofd­st­e­den: Bor­deaux, Brugge, Cadiz, Dublin, Helsin­ki, Krakau, Man­ches­ter, Riga, Rome en Turi­jn. Het doel is om fietsin­no­vaties te imple­menteren fiets­cul­tu­ur op te bouwen, reken­ing houdend met uiteen­lopende geografis­che en soci­aal-economis­che contexten.

Het project zal fiet­so­plossin­gen en investerin­gen bevorderen. Het zal zow­el gepas­sioneerde voor­standers als tegen­standers van de fiets betrekken bij een cul­turele en tech­nis­che reis die moet bij­dra­gen tot de groei en bloei van nieuwe fiet­shoofd­st­e­den. Elke deel­ne­mende stad wordt via een men­torschap­spro­gram­ma bij de hand genomen om via tran­si­tie­m­an­age­ment werk te mak­en van betere lev­en­skwaliteit, betere gezond­heid, min­der ver­keer­scon­gestie, schon­er milieu en economis­che groei. 

Expert men­tors

Om deze tran­si­tie in goede banen te lei­den wor­den de ste­den bijges­taan door een team van experts met bewezen knowhow op het gebied van onder­zoek en inno­vatie, method­olo­gieën en tools en beleidsontwikkeling.

Mobiel 21 is een van die experts en zal de 10 ste­den begelei­den. De veran­derin­gen en vernieuwin­gen die het HAND­SHAKE-project met zich mee­brengt zullen zow­el ent­hou­si­asme als tegen­stand oproepen. Via een con­tinu pro­ces van ken­nis­del­ing, men­torschap en bench­mark­ing willen we de doel­stellin­gen halen om van 10 ste­den echte fiet­shoofd­st­e­den te mak­en die klaar zijn voor de toekomst. 

Op de hoogte bli­jven van HAND­SHAKE? Volg updates van het project via onze nieuws­brief.

Deel dit artikel via: