EPOMM

Slimme steden

EPOMM is een netwerk dat het concept van mobiliteitsmanagement uitdraagt in Europa. Het verbindt EPOMM-steden met het nationale en Europese niveau. Daarvoor krijgen de leden ondersteuning vanuit het platform. Hoe? Dat verneem je hier.

Verbindende rol van EPOMM

EPOMM is een Europees netwerk dat het con­cept en de principes van mobiliteits-man­age­ment pro­moot. Daar­naast facili­teert het de onder­linge ken­nisuit­wissel­ing tussen de lidstaten. 

Epomm werkt op ook nation­aal niveau en legt daar­bij de link tussen het lokale en Europese niveau. EPOMM telt op dit moment elf lid­stat­en: Oost­en­rijk, Bel­gië, Fin­land, Frankrijk, Duit­s­land (Hes­sen), Ital­ië, Ned­er­land, Noor­we­gen, Por­tu­gal, Zwe­den en Groot-Brittannië. 

Rol van Mobiel 21

Mobiel 21 is stich­t­end lid van EPOMM. Samen met FGM/AMOR (Oost­en­rijkse con­sul­tant) en Euroc­i­ties (Europees ste­den­netwerk) zorgt Mobiel 21 voor de dagelijkse werking. 

Con­crete tak­en: netwerken, lob­byen, organ­is­eren van work­shops of train­in­gen. En de organ­isatie van een jaar­lijkse inter­na­tionale conferentie. 

Bin­nen het con­sor­tium is Mobiel 21 ver­ant­wo­ordelijk voor de elek­tro­n­is­che update van EPOMM met 30.000 gead­resseer­den: de link tussen rel­e­vante Europese pro­jecten en het dagelijkse sec­re­tari­aat van het netwerk.

Daar­naast zorgt Mobiel 21 voor de dagelijkse coör­di­natie van het Bel­gis­che netwerk BEPOMM

Deel dit artikel via: