Autovrije Zondag

Autovrije ruimte

Het opzet van Autovrije Zondag is simpel: straten en pleinen voor één dag autovrij maken zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te fietsen, te skaten of rustig te wandelen. Een Autovrije Zondag geeft elke gewone zondag een stevige upgrade met zijn gemoedelijke, positieve en feestelijke sfeer.

Auto’s verd­wi­j­nen, mensen verschijnen

Een straat zon­der gemo­toriseerd ver­keer, het is van­daag nog maar moeil­ijk voor te stellen. Nochtans was de straat lange tijd een ont­moet­ingsplek, han­del­splaats, speel­ruimte en nog veel meer. Een autovri­je zondag roept die sfeer weer op en geeft iedereen de kans om de straat opnieuw te beleven. Voor verenigin­gen is die dag hét moment om naar buiten te komen en hun werk­ing in de kijk­er te zetten. Lokale besturen pakken uit met hun plan­nen en real­isaties op het vlak van duurzame mobiliteit. Autovri­je Zondag is ook de ide­ale gele­gen­heid om duurzame ver­vo­ersmid­de­len te testen, zoals elek­trische fiet­sen, e‑steps en meer te leren over deel­mo­biliteit en open­baar vervoer.

De autovri­je aan­blik van de anders zo drukke strat­en is spec­tac­u­lair. In plaats van motor­lawaai voeren gebabbel en gelach, vrolijke muziek en bel­gerinkel de boventoon. 

Waar auto’s verd­wi­j­nen, ver­schi­j­nen mensen. Logisch ook want een dag zon­der kon­ing auto doet gewoon deugd aan de oren, de lon­gen en het hart. Recent onder­zoek toont aan dat de gezond­hei­d­sef­fecten van luchtveron­treinig­ing veel ern­stiger zijn dan eerder aangenomen. Luchtvervuil­ing zorgt, enkel in Europa, jaar­lijks voor 800.000 vroegti­jdi­ge overlijdens. 

Organ­iseer zelf een Autovri­je Zondag

Geef de strat­en van jouw stad of gemeente een dag­je autorust. Groots hoeft het niet te zijn. Zon­der rij­dende auto’s kan je de keukentafel op straat zetten voor een koffiek­lets met de buren of bad­minton­nen, en kinderen kun­nen naar harten­lust met elka­ar spe­len. Alleen maar bli­je gezichten.

  • Organ­iseer je een activiteit in het kad­er van Autovri­je Zondag?
    Reg­istreer hier je actie.
  • Graag wat meer onder­s­te­un­ing of nog vra­gen?
    Neem gerust con­tact op met ons.

Een nieuw record! 

In 2019 organ­iseer­den 49 ste­den en gemeen­ten in Vlaan­deren een Autovri­je Zondag in het kad­er van de Week van de Mobiliteit. Voor de allereer­ste keer deden ook alle 13 Vlaamse cen­trum­st­e­den mee. Zo kon­den ruim 2 miljoen Vlamin­gen geni­eten van een dag­je auto-rust en van strat­en vol activiteit­en met ruimte voor mensen. In 2020 zette coro­na een rem op de feestelijkhe­den, maar toch deden nog alti­jd bij­na 20 gemeen­ten mee!

Onder­tussen voe­len we in Vlaan­deren dat de cen­trum­st­e­den steeds meer klaar zijn om met Autovri­je Zondag uit de his­torische stad­s­cen­tra te breken. Met steeds meer voet­ganger­szones, fiet­szones en cir­cu­latieplan­nen wor­den die stad­s­cen­tra aan­ge­namer en dat heeft duidelijk een posi­tief effect op het aan­tal fiet­sers en voetgangers.