Autovrije Zondag

Autovrije ruimte

De Autovrije Zondag is al jaren dé hoogdag voor de zachte weggebruikers. Vorig jaar waren de centra van veel steden en gemeenten autovrij op zondag 17 september, traditiegetrouw in de Week van de Mobiliteit.

Het con­cept

Wat Autovri­je Zondag is, weet iedereen. Strat­en en pleinen zijn voor een dag autovrij. Bewon­ers en bezoek­ers kri­j­gen alle ruimte om te fiet­sen, te skat­en of rustig te wan­de­len. Voor verenigin­gen hét moment om met hun werk­ing naar buiten te komen. Lokale besturen pakken uit met hun plan­nen en real­isaties op het vlak van duurzame mobiliteit. Kor­tom: een posi­tieve en gemoedelijke zondag voor iedereen. Met op heel wat plaat­sen een echte feeststemming.

Deel­ne­men is voor elke gemeente en stad inter­es­sant: één autovri­je zondag is al vol­doende voor een meet­baar effect op de luchtk­waliteit. Het past in het kad­er van de (inter)gemeentelijke burge­meester­con­venan­ten en kli­maaten­gage­menten. En is dé manier om burg­ers bewust te mak­en over hun eigen rol in het beperken van CO2-emissies. Elke rit met de fiets of te voet is trouwens goed voor de gezond­heid. Ste­den en gemeen­ten die mee­doen scoren tweemaal: gezonde burg­ers én een gezonde leefomgeving.

Hoe begin je eraan?

Zit je met de han­den in het haar om zo’n autovri­je zondag in jouw stad of gemeente te organ­is­eren? Doe dan een beroep op onze exper­tise. Mobiel 21 onder­s­te­unt en begelei­dt je bij de organ­isatie ervan.

Nu al inschri­jven voor 2018?

Ste­den en gemeen­ten kri­j­gen zoals elk jaar een gratis pakket met mate­ri­alen als ze zich vóór 19 mei inschri­jven. Wie lat­er inschri­jft, kri­jgt het pakket zolang de voor­raad strekt.

Doe je mee?

Doe je mee en ben je op zoek naar meer infor­matie en inspi­ratie, dan ben je welkom op ons uitwissel­ingsmo­ment op don­derdag 29 maart in Brus­sel van 10 tot 12 u in het Fer­raris­ge­bouw, lokaal 1145, Kon­ing Albertlaan-II-laan.


De Autovri­je Zondag is een ini­ti­atief van Mobiel 21 vzw in samen­werk­ing met het Netwerk Duurzame Mobiliteit en met ste­un van de Vlaamse Over­heid. In Leu­ven organ­iseert Mobiel 21, samen met de stad, ook een Autovri­je Zondag. Die vin­dt elk jaar plaats op de laat­ste zondag van augustus.