Brugse scholieren veiliger naar school

In het kader van haar Tienpuntenplan Veilige Schoolomgeving maakt Mobiel 21 voor de stad Brugge schoolvervoerplannen op. De nieuwe schoolvervoerplannen leggen de knelpunten bloot in de schoolomgeving en op schoolroutes van negen Brugse scholen.

Schoolver­vo­er­plan­nen zor­gen voor meer verkeersveiligheid 

De schoolver­vo­er­plan­nen bren­gen de ver­vo­er­wi­jze, routes en knelpun­ten van leer­lin­gen, (groot)ouders en per­son­eel van en naar school in kaart. Mobiel 21 werkt hier­voor met een online vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een dig­i­tale kaart waarop iedereen zijn route naar school kan uit­teke­nen en de gevaar­lijke en veilige pun­ten kan aan­duiden.
Het resul­taat is een actieplan op maat van elke school met con­crete doel­stellin­gen en acties op korte en lange ter­mi­jn. Het uitein­delijke streef­doel: een schoolomgev­ing met veilige en aan­ge­name fiet­sroutes voor iedereen.

Via Google Maps kri­j­gen de scholen en de stad een helder beeld van de gebruik­te routes en ver­vo­er­mid­de­len naar school. Gevaar­lijke sit­u­aties, veilige over­steek­plaat­sen, het ont­breken van goede infra­struc­tu­ur … alles wordt erop ver­meld. Dat betekent dat ook weg­be­heerders met deze infor­matie sneller kun­nen inspe­len op bestaande knelpunten. 

Acties ver­schillen van school tot school 

De schoolver­vo­er­plan­nen leggen de knelpun­ten bloot in de ver­vo­er­sor­gan­isatie, schoolomgev­ing en school­routes. Het resul­taat is een plan met con­crete doel­stellin­gen en acties op korte en lange ter­mi­jn. Die acties ver­schillen van school tot school afhanke­lijk van de con­crete verkeerssituatie: 

  • een school­straat die auto’s weert uit de schoolomgev­ing aan het begin en het einde van de schooldag 
  • gemachtigd opzichters die leer­lin­gen veilig helpen over­steken op gevaar­lijke kruispunten 
  • begelei­de rijen die leer­lin­gen op een veilige manier naar drop­plaat­sen of open­baarver­vo­er­haltes brengen 
  • een ver­keerse­d­u­catieve route waar leer­lin­gen met de klas hun ver­keers- en fietsvaardighe­den in het ver­keer oefenen 
  • betere fiet­sen­stallin­gen …

500 Brugse leer­lin­gen wor­den verkeersambassadeur 

Piet Ver­roens startte samen met de Pre­ven­tie­di­enst en Poli­tie van Brugge het project Ver­keer­sam­bas­sadeurs op. Een project waar­bij 500 leer­lin­gen het goede voor­beeld geven aan hun medeleer­lin­gen en recht­streeks hun sug­gesties en bezorgdhe­den doorgeven aan de burge­meester. Een bondi­ge brochure legt uit hoe de leer­lin­gen in zes stap­pen goede ver­keer­sam­bas­sadeur kun­nen worden. 

Andere gemeen­ten volgen 

Mobiel 21 is ges­tart met de opmaak van zes schoolver­vo­er­plan­nen voor de gemeente Ter­vuren. Tegen april van vol­gend jaar moeten ze klaar zijn. Ook in Heus­den-Zold­er staan er twaalf schoolver­vo­er­plan­nen op stapel, ver­speid over vier schooljaren. 

Gemeen­ten die inter­esse hebben, vin­den meer infor­matie op onze pag­i­na over schoolver­vo­er­plan­nen.

Deel dit artikel via: