Zonder auto geen job?

Cijfers tonen het aan: heb je geen auto, dan vind je moeilijker een job. Het Instituut voor Mobiliteit, de Provincie Limburg en Mobiel 21 onderzochten samen wat vervoersarmoede doet bij werk zoeken. Blijkt dat 1 op 3 werkzoekenden gewoon niet op de werkplaats geraakt.

Er zijn ongeveer 225.000 werk­zoek­enden in Vlaan­deren. Voor één derde daar­van ligt het huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel. 

Werk is onte­gen­spreke­lijk een belan­grijke buffer tegen armoede’, stelt de Vlaamse armoedemonitor. 

Maar wat als armoede zelf een belem­merende fac­tor is om aan werk te ger­ak­en? Uit recent onder­zoek van Mobiel 21 blijkt dat ver­vo­er­sar­moede — armoede door het gebrek aan mobiliteitsmo­gelijkhe­den — een grote groep van werk­zoek­enden benadeelt bij de zoek­tocht naar werk. 

Meer weten?
Lees Inzicht 32: Zon­der auto geen job. Ver­vo­er­sar­moede bij de zoek­tocht naar werk.

Deel dit artikel via: