We stemmen toch allemaal op ‘de goei’?

De twee grote thema’s voor de verkiezingen van 14 oktober worden ongetwijfeld mobiliteit en luchtkwaliteit. Het omvangrijke onderzoek van Curieuzeneuzen zit daar zeker voor iets tussen. Maar ook het feit dat het om lokale verkiezingen gaat, maakt dat mensen kijken naar thema’s die hen dagelijks bezighouden.

Zeg nu zelf, wat is er dichter­bij dan de lucht die wij en onze kinderen elke dag inade­men. Wat is er dichter­bij dan het ver­keer dat diezelfde lucht ver­k­noeit én dat we elke dag moeten trot­seren (let op de lad­ing van het werk­wo­ord trot­seren’, het plezi­er straalt er niet meteen vanaf). Het zijn bei­de uni­verse­le thema’s die ook nog eens grote invloed hebben op de per­soon­lijke leefk­waliteit van de mensen. 

Dat het toch de goede richt­ing uit­gaat” en dat het vroeger toch veel erg­er was, meneer” … Inder­daad, we zien de laat­ste jaren de opkomst van lage-emissiezones, cir­cu­latieplan­nen, autoluwe zones, fietsstrat­en en school­strat­en, sys­te­men voor deel­mo­biliteit, enzovoort. En aan de andere kant zien we steeds meer mensen die zelf actie onderne­men. Kijk maar naar cit­i­zen sci­ence-pro­jecten zoals Curieuzeneuzen, Tel­raam, Leu­ve­nAir of Meet Mee Meche­len. Of de acties van Fil­ter­Café­Fil­tré of de Crit­i­cal Mass bike rides. Alle­maal hebben ze één doel: leef­bare ste­den en gemeen­ten mak­en. Met nadruk op lev­en’ want dat is sim­pel­weg wat mensen graag goed doen, in heel de wereld. 

Dat weten de poli­tieke strekkin­gen in dit land natu­urlijk ook wel. Het is geen toe­val dat bij­na alle par­ti­jen in meer of min­dere mate iets in hun kiespro­gram­ma hebben staan over duurza­mere mobiliteit of een gezon­dere leefomgev­ing voor hun kiez­ers. Dan maakt het toch niet uit op wie we stem­men”, horen we de slim­meriken onder jul­lie al denken. Als gezonde mobiliteit straks zow­el door opposi­tie als coal­i­tie op de agen­da wordt gezet, dan zijn er toch geen ver­liez­ers? Ergens klopt die redener­ing, maar waarom zou je stem­men voor de minst ambitieuze aan­pak als je weet dat de soep der verkiez­ings­beloftes nooit zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend? 

Zes jaar gele­den maak­ten we met Mobiel 21 een grap­pig film­p­je over stemge­drag. De sense of urgency rond het the­ma is van­daag miss­chien nog grot­er dan toen. Niet zek­er of we daar per­sé blij van moeten wor­den. Maar het feit bli­jft wel dat thema’s als duurzame mobiliteit en leef­bare ste­den en gemeen­ten een promi­nente plaats op de poli­tieke agen­da ver­di­enen. De vraag uit het film­p­je Hoe gaat u straks naar de stem­bus?’ bli­jft dus pertinent. 

Eigen­lijk weten we met z’n allen wel dat er iets moet veran­deren, dat we zelf ook moeten veran­deren. De beschik­bare ruimte, zek­er in ste­den, kan geen extra druk meer aan, de files en het sluipver­keer hoeven echt niet nog toe te nemen en de con­cen­traties van NOx en roet mogen — niet alleen van de WHO — gerust een pak lager. Tijd om die rad­i­cale keuzes te mak­en. In het stemhok­je. Hoog tijd. Tijd om op de goei’ te stemmen. 

Deel dit artikel via: