Waarom Werchter een model voor de toekomst is
Waarom Werchter een model voor de toekomst is

In deze woelige tijden van teleurstellende mobiscores, slimme kilometerheffingen, nakende betonstops, hittegolven en klimatologische zwaarden van Damocles is er één Belgisch dorp dat erin slaagt om het hoofd koel te houden en consequent de juiste mobiliteitskeuzes te maken: Werchter. Elk jaar opnieuw is deze parel waar Dijle en Demer samenvloeien het lichtende voorbeeld qua mobiliteitsmanagement.

Laat ons eens even kijken waarom Wer­chter als best prac­tice kan dienen voor de mobiliteit­spro­fes­sion­als en belei­ds­mak­ers van dit land. Het ambitieuze mobiliteit­s­plan van de gemeente dat ieder jaar eind juni weer van kracht wordt, bevat onder meer de vol­gende ingrepen:

  • De Haacht­ses­teen­weg, een belan­grijke inval­sweg naar Brus­sel wordt afges­loten voor door­gaand ver­keer. Zachte wegge­bruik­ers hebben er voor­rang en kri­j­gen alle ruimte. De vri­jgekomen ruimte wordt ook nog op andere manieren inge­vuld. Er is muziek, eet­stand­jes, ter­ras­jes, klein­han­del, kam­peer­plaats … Geen won­der dat Wer­chter zo’n hoge walk­a­bil­i­tyscore heeft.
  • Door­gaand gemo­toriseerd ver­keer wordt omgeleid via de nabi­jgele­gen hoof­das: E314. Gemo­toriseerd ver­keer dat er toch moet zijn, kan nog alti­jd ter plekke rak­en, zij het met een kleine omweg via Wakkerzeel. Daar­bij komt nog dat grote voer­tu­igen en zwakke wegge­bruik­ers zo veel mogelijk wor­den geschei­den. De principes van de MIX-wijk wor­den in Wer­chter inte­graal toegepast.
  • Het aan­bod open­baar ver­vo­er wordt ver­sterkt en uit­ge­breid. Zo wor­den er extra bussen ingelegd van het sta­tion van Leu­ven en Aarschot zodat iedereen vlot in Wer­chter ger­aakt zon­der een eigen auto. Autori­j­den wordt op die manier zo veel mogelijk afger­aden en fiet­sen wordt duidelijk ges­tim­uleerd met ruime, extra fiet­sen­stallin­gen dicht­bij het centrum.
  • De gemeente voert een alle­som­vat­tende com­mu­ni­catiecam­pagne via alle mogelijke kanalen die ze ter beschikking heeft. Zo weet iedereen hoe je vlot in Wer­chter raakt, en waar je terecht kan met vragen.
  • In de nieuwe woonker­nen – soms ook liefkozend camp­ings genoemd – mag je niet met de auto rij­den noch park­eren. Duidelijk beweg­wi­jz­erde rand­park­ings (met open­baarver­vo­er­halte) liggen op wan­de­laf­s­tand van de woonker­nen en het cen­trale plein. Het is opval­lend hoe inven­tief mensen zijn om vb. bood­schap­pen of andere spullen tot aan hun huis te kri­j­gen: rugza­kken, bold­erkar­ren, skate­boards, draag­tassen … ze wor­den gretig gebruikt door de inwon­ers. En geen priv­i­leges, iedereen gelijk voor de wet. Enkel mensen met een hand­i­cap hebben extra voorzienin­gen en een aparte regeling zodat zij ook alti­jd over­al vlot raken.
  • De woondichtheid in het cen­trum is bij­zon­der groot omdat faciliteit­en, ruimte en mobiliteitsvoorzienin­gen gedeeld wor­den. Er is ook een goede mix van wonen, werken en ontspan­nen, waar­door afs­tanden kor­ter zijn dan in de gemid­delde woon­bu­urt. De inricht­ing van de ruimte is volledig gericht op belev­ing, wat economisch gezien ook het meeste oplevert.
  • Ook aan de lev­erin­gen voor lokale han­de­laars is gedacht. Zelfs opleg­gers van 40 ton, zijn geen prob­leem omdat ze net buiten de woon­zones op een cen­trale plaats lev­eren waar alles voorzien is voor een vlotte tran­sit van goed­eren. En dat alle­maal zon­der de bewon­ers en bezoek­ers te hin­deren. De (klein)handel in Wer­chter kan dus op volle toeren draaien. Die han­del­sza­k­en zijn te voet trouwens erg vlot bereikbaar.

En het beste van al: iedereen is in feeststem­ming (enfin, bij­na iedereen :-D). Zeg nu nog eens dat Wer­chter zijn zaak­jes niet op orde heeft! Oké, de muggen­zifters onder ons hebben natu­urlijk gelijk als ze zeggen dat dit pakket van maa­trege­len en afsprak­en maar gedurende 5 dagen van kracht is. Maar als het een gemid­delde Vlaamse deel­ge­meente al lukt om 5 dagen lang de juiste mobiliteitskeuzes con­se­quent te mak­en zon­der in absolute chaos te ver­vallen, dan moet het voor de rest van het jaar toch ook lukken? In ieder geval zullen de tien­duizen­den fes­ti­val­gangers dankz­ij dit uit­gekiende mobiliteit­s­plan weer in alle vei­ligheid kun­nen geni­eten van hun favori­ete muziek­fes­ti­val. En dat, mijn beste mede­mensen, is waarom Wer­chter rockt!