Slimme mobiliteitsschakels
Slimme mobiliteitsschakels

Slimme schakels zijn doorsteekjes voor fietsers en voetgangers in stads- en dorpscentra: een loop- en fietsbrug over een rivier, een publieke doorgang door een winkelcentrum of kantorencomplex, ... De afstanden worden erdoor verkort waardoor te voet gaan en fietsen vanzelfsprekend worden.

Cijfers liegen er niet om. De auto bli­jft het belan­grijk­ste trans­port­mid­del, ook voor afs­tanden van min­der dan 5 kilo­me­ter. Nochtans liggen de argu­menten om korte afs­tanden te voet of met de fiets af te leggen voor de hand. Fiet­sen en te voet gaan zijn gratis, vervuilen niet en zijn gezond. Ook het beleid ziet er steeds meer de voorde­len van in. 

De aan­dacht en exper­tise voor het behoud, de verdere uit­bouw en het onder­houd van de voet­gangers- en fietsin­fra­struc­tu­ur neemt toe. Op veel plaat­sen wer­den reeds de eerste stap­pen gezet. 

De kwaliteit­seisen voor slimme schakels liggen in de lijn van de algemene richtli­j­nen voor voet­gangers- en fiet­snetwerken. In Inzicht 19 licht­en wij die cri­te­ria kort toe a.d.h.v. con­crete voor­beelden. Je verneemt hoe je als lokaal bestu­ur de doorsteek­baarheid van jouw stad of gemeente voor voet­gangers en fiet­sers kan verbeteren.

Meer weten?
Lees Inzicht 19: Slimme mobiliteitss­chakels. Doorsteek­baarheid van ste­den en gemeen­ten voor voet­gangers en fiet­sers verbeteren.

Deel dit artikel via: