Persoonlijk reisadvies voor slimme mobiliteit
Persoonlijk reisadvies voor slimme mobiliteit

Gepersonaliseerd reisadvies is een methode die mensen helpt om de overstap te maken naar een duurzaam mobiliteitsgedrag. De aanpak is simpel: een specialist overtuigt iemand persoonlijk van de mogelijkheden en voordelen van alternatieve vervoerswijzen.

Per­son­al Trav­el Plan­ning (PTP) is een method­iek uit de jaren 90 die eerst in de Angel­sak­sis­che lan­den en daar­na ook in Europa en Vlaan­deren ingang vond. Daar­bij benaderen spe­cial­is­ten mensen per­soon­lijk om hun mobiliteits­ge­drag te beïnvloeden.

Vaak zijn mensen niet op de hoogte van het mobiliteit­saan­bod in hun omgev­ing. Laat staan dat ze weten welke bus­li­jn naar welke bestem­ming rijdt of hoe ze een dee­lau­to kun­nen reserveren. Dan is het goed om de opties eens op een rijt­je te zetten en de voorde­len ervan in de verf te zetten. 

Som­mige bron­nen schri­jven een grote posi­tieve impact aan deze werk­wi­jze toe. Maar zijn de resul­tat­en wel alti­jd posi­tief? En staan ze in ver­houd­ing tot de inten­sieve invester­ing van tijd en middelen? 

Meer weten?
Lees Inzicht 27: Geper­son­aliseerd reisad­vies. Is het de invester­ing waard? 

Deel dit artikel via: