Met de sociale taxi’s ben je er zo

Wat als je moeilijk of helemaal niet naar de dokter, je werk of de winkel geraakt? Omdat je het vervoer ernaartoe niet kan betalen. Of omdat je een fysieke beperking hebt waardoor je het ‘gewone’ aanbod niet kan gebruiken. Of gewoonweg omdat het openbaar vervoer niet tot bij jou in de buurt komt. In al die gevallen spreken we van vervoersarmoede. Gelukkig bestaan er oplossingen om vervoersarmen hun basisrecht op mobiliteit (terug) te geven.

Het kind moet een naam hebben

Ter­men zoals soci­aal inclusieve mobiliteit, basis­mo­biliteit en basis­bereik­baarheid dekken een lad­ing van maa­trege­len en ini­ti­atieven met één gemeen­schap­pelijk doel: min­der mobiele mensen terug (meer) mobiel mak­en. De Min­der Mobiel Cen­trales (MMC’s) zijn een vrij bek­end ini­ti­atief. Ze zijn een mooi voor­beeld van sociale taxi’s.

Noodza­ke­lijke ingrediën­ten voor soci­aal inclusieve mobiliteit 

Sociale taxi’s spe­len een belan­grijke rol. Het zijn aller­hande ini­ti­atieven die de hiat­en opvullen in het aan­bod van het open­baar ver­vo­er. Denk aan de inzet van bus­jes naar dien­s­ten­cen­tra, kinderop­vang, markt, … Dergelijke ini­ti­atieven wor­den meestal geor­gan­iseerd door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. 

Een aan­tal ingrediën­ten komen telkens terug: makke­lijk bereik­baar, een­voudig te gebruiken, afgestemd op andere vor­men van (open­baar) ver­vo­er, … En vooral een coher­ent aan­bod waaraan alle betrokke­nen vlot kun­nen participeren. 

Piloot­pro­ject Bilzen

De stad Bilzen ging voor een geïn­te­greerde aan­pak met het piloot­pro­ject Bies-onder­weg. Het project focuste op het uitwerken en testen van ver­schil­lende invullin­gen van het begrip sociale tax’. De uit­brei­d­ing van de MMC, een Cozy­car-test­case met het delen van stadsauto’s en een alter­natief voor het onder­be­nutte derder­be­talerssys­teem 60+ van De Lijn ston­den daar­bij cen­traal. Het project is prachtig voor­beeld met belan­grijke prak­tijk­lessen voor beleidsmensen.

Nabi­jheid is troef

Onder­tussen zijn spe­cial­is­ten en belei­ds­mensen het erover eens: basis­bereik­baarheid kri­jg je alleen door de noodza­ke­lijke dien­sten dicht bij de mensen te bren­gen.
Nabi­jheid is de beste mobiliteit’. En ook de meest duurzame.
Wat de Vlaamse over­heid, lokale besturen, de belan­grijk­ste ver­vo­er­s­ac­toren De Lijn en NMBS en andere organ­isaties erover denken en er con­treet aan doen, hebben wij gebun­deld in Inzicht 25.

Meer weten?
Lees Inzicht 25: Met de sociale taxi ger­aak je er zo? Prak­tijk­lessen voor soci­aal inclusieve mobiliteit. 

Deel dit artikel via: