Duurzame mobiliteit, meer dan een modewoord
Duurzame mobiliteit, meer dan een modewoord

Als beweging voor duurzame mobiliteit werken we met een specifieke definitie. Concreet hebben we het over alle verplaatsingen die ervoor zorgen dat generaties na ons minstens dezelfde kwaliteit en mogelijkheden overhouden. Maar wie en wat is duurzaam mobiel? En hoe kunnen we komen tot een mobiliteitscultuur waarin 'duurzame mobiliteit' meer is dan een modewoord?

Het duurza­amhei­d­sprincipe als richtlijn 

Bin­nen het kad­er van een duurzame ontwik­kel­ing staat de mens cen­traal. Net zoals het zoeken naar een even­wicht tussen economis­che, sociale en ecol­o­gis­che belan­gen. En dat voor zow­el de huidi­ge als de toekom­stige gen­er­aties. Om ervoor te zor­gen dat duurzame mobiliteit’ meer is dan een mod­e­wo­ord, moeten we evolueren naar een mobiliteits­cul­tu­ur waarin het even­wicht tussen de drie basise­le­menten voort­durend wordt bewaakt. 

Vier vuistregels vat­ten duurzame mobiliteit samen:

  1. Voorop staat de vri­jheid om aan activiteit­en deel te nemen’. Ook als je je daar­voor moet verplaatsen.
  2. Nabi­jheid en con­cen­tratie van die activiteit­en’. Zodat je weinig (gemo­toriseerde) kilo­me­ters moet afleggen. Met voor­rang aan kwaliteitsvolle ver­plaatsin­gen voor voet­gangers en fietsers.
  3. Voor­rang aan col­lec­tieve of open­bare ver­vo­ersmid­de­len’ als je lan­gere afs­tanden moet afleggen.
  4. De auto alleen gebruiken voor (midden)lange afs­tanden als er geen degelijk alter­natief is’.

Op naar een duurzame mobiliteitscultuur

Duurzame mobiliteit impliceert dat iedereen zich bewust vol­gende vra­gen stelt: Waarom ver­plaats ik mij? Met welke ver­vo­er­mid­del? Op welke manier? Die vra­gen moeten lei­den tot een bewuste mix van ver­plaats­ingswi­jzen en meer milieu­vrien­delijke ver­plaatsin­gen. Met een veiligere en gezon­dere ver­keers- en leefomgev­ing als resultaat.

En met iedereen bedoe­len we let­ter­lijk iedereen: belei­ds­mak­ers, mensen uit de ver­vo­ersin­dus­trie, werkgev­ers, werkne­mers, jon­geren, oud­eren, mensen met een beperk­ing, … Dan pas kun­nen we komen tot een echte duurzame mobiliteit’scultuur.

Meer weten:
Lees Inzicht 1: Duurzame mobiliteit: voor­bij het modewoord.

Deel dit artikel via: