Black Carbon Day
Black Carbon Day

Wat als alle voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer één dag per jaar allemaal de auto zouden nemen om zich te verplaatsen? En we noemen het Black Carbon Day of Wereldautodag, de hoogdag ter verheerlijking van het privégebruik van auto en moto.

Zijn ze nu hele­maal gek gewor­den daar bij Mobiel 21, horen we je al denken. Miss­chien… Maar een dag waar we de log­i­ca rad­i­caal omdraaien kan miss­chien helpen om iedereen wakker te schud­den. Want elk jaar wor­den we opnieuw sneller inge­haald door de realiteit: nog meer gemo­toriseerd ver­keer voor uniek per­soon­lijk gebruik is niet langer houd­baar. Wat hebben we dan nodig, naast poli­tieke wil, om in te zien dat we met z’n allen slim­mer onder­weg moeten zijn? 

Het moet eerst erg­er wor­den voor het beter wordt 

Net nu blijkt dat het aan­tal gere­den kilo­me­ters voor het eerst in vele jaren is gedaald (jawel, met de volle 0.2%, tot 84 mil­jard kilo­me­ter!) gaan wij met Black Car­bon Day — samen met de salariswa­gens — tegen de trend in. En we doen er nog een schep­je bovenop door iedereen die anders niet de auto neemt, op te roepen om voor een keer wél in de auto te lat­en stap­pen.
De bood­schap?
Autobestu­ur­ders hebben de gebruik­ers van het open­baar ver­vo­er, fiet­sers en voet­gangers broodnodig. Investerin­gen in betere voorzienin­gen voor duurza­am ver­vo­er zor­gen ook voor een betere doorstro­ming op de weg. Hoog tijd dat we dat gaan besef­fen. Door één dag per jaar mas­saal te kiezen voor de auto kun­nen we de wereld daaraan herin­neren.
De oploss­ing?
Duurza­am ver­vo­er moet veel sterk­er bevo­ordeeld wor­den en de per­soon­lijke auto of moto moet (een deel) van zijn jaren­lang ver­wor­ven priv­i­leges afgeven ten voordele van het hogere maatschap­pelijke belang. Alleen een ambitieus en gecoördi­neerd mobiliteits­beleid zal de prille modal shift kun­nen versnellen. 

Cash for clean 

Het klopt, een auto zit lekker com­fort­a­bel en brengt ons warm en droog en redelijk veilig naar onze bestem­ming. Maar dat com­fort komt ook met een hoge pri­js zow­el op het vlak van economie en gezond­heid. Een maatschap­pelijke kost waar iedereen, ook de niet-ver­slaafde auto­mo­bilis­ten voor opdraaien. Dus waarom zouden mensen die kiezen voor propere, goed­kopere en gezonde ver­vo­ersmid­de­len daar dan niet voor ver­goed mogen wor­den? Elke gefi­et­ste en gestapte kilo­me­ter komt dan in aan­merk­ing voor een Cash for Clean-ver­goed­ing. Meer dan terecht want al die duurzame kilo­me­ters mak­en plaats vrij voor noodza­ke­lijk gemo­toriseerd ver­keer, hebben een ver­waar­loos­bare milieu-impact en een posi­tief effect op de volks­ge­zond­heid.

Ja maar, elke auto­mo­bilist betaalt toch rij­taks en acci­jnzen. Daarmee zijn de kosten toch gedekt?” Deels waar. Want als je weet dat luchtvervuil­ing ons wereld­wi­jd bij­na 2 gezonde lev­en­s­jaren afneemt dan geven die belastin­gen meer en meer de indruk van een aflaat. Als ze dan ook nog eens gebruikt wor­den om een fal­end sys­teem te onder­s­te­unen, moet er toch meer dan één wenkbrauw de lucht in gaan. Willen we echt voor een modal shift gaan, dan is het miss­chien een goed idee om (een deel van) de brand­sto­fac­ci­jnzen en tak­sen te investeren in deftige alter­natieven voor de auto zodat we er straks voor kun­nen zor­gen dat iedereen op zijn bestem­ming ger­aakt voor een aan­vaard­bare pri­js en met een max­i­male maatschap­pelijke meerwaarde. 

Kanker en co 

Gewoonte is een lastig beestje. Maar wat als die gewoonte een desas­treuze impact heeft op de lev­ensverwacht­ing en een hele maatschap­pij op kosten jaagt? Dan wordt het een prob­leem. Of we het nu willen horen of niet, auto’s stoten een cock­tail vol vui­ligheid uit die schadelijk is voor de mens. Cru gesteld fun­geren onze lon­gen van­daag als fijn­stof­fil­ters. Maar hoe­lang kun­nen we het ver­slavende com­fort van de auto nog lat­en primeren op een gezonde en veilige leefomgev­ing?

Onder­tussen staan we steeds vak­er stil, sub­sidiëren we straks miss­chien een file van elek­trische voer­tu­igen en over­we­gen we nog maar eens om een of andere ring­weg te ver­bre­den. In het licht van al die onge­zonde kor­te­ter­mi­jn­plan­nen ten dien­ste van het sta­tus quo doen we er graag nog een schep­je bovenop met Black Car­bon Day. Dik tegen onze goest­ing, dat spreekt voor zich.

Voorstellen voor een datum voor Black Car­bon Day zijn nog welkom tot eind december.