België: fiscaal paradijs voor bedrijfswagens
België: fiscaal paradijs voor bedrijfswagens

Jaarlijks spendeert de federale overheid tussen de 2 en 5 miljard aan belastingvoordeel voor bedrijfswagens. Dat kan tellen. Vooral als je weet dat elk jaar rond de 2,5 miljard overheidssteun gaat naar openbaar vervoer. Dan zie je meteen waar de prioriteiten liggen. Daarmee zijn we (trieste) koplopers in Europa. Hoe is het zover kunnen gekomen?

Als je een bedri­jf­swa­gen hebt, waarom zou je dan het open­baar ver­vo­er gebruiken of korte afs­tanden met de fiets of te voet afleggen? Je rijdt dan toch (bij­na) gratis.’ 

Zo rede­neert het over­grote deel van de bedri­jf­swa­gen­bezit­ters. En daarom rij­den ze meer kilo­me­ters dan privéwa­gen­bezit­ters. Ze staan er niet bij stil. En als je dan weet dat maar 46% die bedri­jf­swa­gen echt nodig heeft om zijn job uit te oefenen. 

De negatieve gevol­gen zijn onver­mi­jdelijk: meer auto’s op de weg, lan­gere files, meer vervuil­ing en soci­aal leed.

Hoe die absurde sit­u­atie terugdringen?

Niet zo simpel.

Want we spreken van een afwen­tel­beleid’. Werkgev­ers ver­la­gen hun loonkosten en geven een bedri­jf­swa­gen. En dat volledig con­form de wet­gev­ing. Deze sit­u­atie terug­drin­gen stu­it op verzet vanu­it ver­schil­lende hoeken.

Bedri­jf­swa­gens zijn in de meeste gevallen salariswa­gens’. Het is een relatief goed­kope manier om werkne­mers loonsver­hoging’ te geven. Want de reële kosten die een privéwa­gen met zich mee­brengt, liggen een stuk hoger dan het­geen de werkne­mer effec­tief inlev­ert voor een firmawagen. 

Wat kan dan wel? 

Kleine stap­pen om de regel­gev­ing aan te passen. En die zijn gezet. Denk aan de ver­groen­ing van de BIV (Belast­ing op in ver­keer­stelling), het meetellen van de cat­a­lo­gus­pri­js en CO2-uit­stoot bij de bereken­ing van het VAA (Voordeel Alle Aard), … 

De invo­er­ing van het Mobiliteits­bud­get had een stap in de goede richt­ing kun­nen zijn. Die kwam er niet. Wel de aan­moedig­ing voor het gebruik van alter­natieven voor de auto. En een aan­tal ini­ti­atieven bewi­jzen dat het werkt.

Er is meer nodig! 

Slimme’ kilo­me­ter­heff­ing op per­so­n­en­wa­gens om het auto­ge­bruik in de richt­ing van alter­natieve ver­vo­ersmid­de­len te sturen. Reken­ing houdend met het tijd­stip van ver­plaats­ing en de gevol­gde route. De heff­ing com­bineren met een algemene loon­las­ten­ver­lag­ing en het vri­jgekomen geld lat­en spenderen door de werkne­mers zelf aan alte­natieven voor de auto. Zo stim­uleert de heff­ing dat ze min­der vaak de auto nemen. En dat komt werke­lijk iedereen en het milieu ten goede.

Meer weten?

Lees Inzicht 24: Bedri­jf­swa­gens, zit­ten we zelf aan het stuur? 

Deel dit artikel via: