Autovol, autoluw, autovrij
Autovol, autoluw, autovrij

Een autovrije stad, alleen maar openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Wordt dat de norm binnen een decennium? Want koning auto ruimt meer en meer plaats voor duurzame verplaatsingsvormen. En maar goed ook. Want terugkeren naar een stad op mensenmaat, daar verlangen meer en meer mensen naar.

In ons dossier Auto­vol, autoluw, autovrij vind je inspir­erende voor­beelden van autoluwe en ‑vri­je ste­den in bin­nen- en buiten­land. Ze geven een richt­s­no­er voor de ontwik­kel­ing van ste­den in het Vlaan­deren van morgen. 

Van autovri­je zonda­gen naar autovri­je centra

Sinds jaar en dag staat de autovri­je zondag bek­end als een actiedag in sep­tem­ber met focus op duurzame ver­plaatsin­gen. Wat nu een cam­pagne is, begon in de jaren 70 als een over­hei­ds­maa­tregel omwille van de oliecri­sis. Autovri­je zonda­gen zijn super. Maar we moeten verder gaan: van auto­volle naar autoluwe en ‑vri­je ste­den. Ste­den waar niet langer de auto maar de mens de norm is.

Wat met kon­ing auto? 

De auto bli­jft een belan­grijke rol spe­len. Maar hij is niet meer de maat­staf. Natu­urlijk moeten er vol­doende mogelijkhe­den zijn om je makke­lijk te ver­plaat­sen. Bij de inricht­ing van de open­bare ruimte moet de focus liggen op duurzame ver­vo­er­swi­jzen: stap­pen, fiet­sen en open­baar ver­vo­er. Duurzame mobiliteit als sleu­tel voor een stad op mensenmaat. 

Het dossier is opge­maakt n.a.v. van een doc­u­men­taire­film Leu­ven Autovol&Autovrij’ (2015). Deze film biedt een his­torisch per­spec­tief op het actuele debat over stedelijke mobiliteit. Unieke beelden uit de voor­bi­je 140 jaar tonen je hoe Leu­ven veran­dert met de komst van de auto. Fonk vzw realiseerde de film met de finan­ciële ste­un van Mobiel 21.

Meer weten?
Lees Dossier Auto­vol, autoluw, autovrij.

Deel dit artikel via: