BIVEC Transport Research days in Delft
BIVEC Transport Research days in Delft

Onze onderzoekers Sam en Anke spreken op de BIVEC-GIBET Transport Research Days over de impact van de digitale transformatie op onze mobiliteit en geven de deelnemers een eerste blik op de onderzoeksresultaten van het Europese H2020 DIGNITY-project.

Op 27 en 28 mei 2021 vin­den de BIVEC-GIBET Trans­port Research Days plaats in Delft. Deze twee­jaar­lijkse con­fer­en­tie verenigt onder­zoek­ers uit de trans­porte­conomie, trans­port­geografie, stedelijke en ruimtelijke plan­ning en andere ver­wante sociale weten­schap­pen. Het the­ma van deze edi­tie is De rol van mobiliteit in stedelijke kli­maat- en energi­etran­si­ties’. Ont­dek het volledi­ge pro­gram­ma.

Rol van de dig­i­tale tran­si­tie op onze mobiliteit 

De dig­i­tale tran­si­tie heeft een grote impact op ons dagelijkse lev­en en ook op onze mobiliteit. De dig­i­talis­er­ing heeft echter een kant­teken­ing, want niet iedereen kan (dig­i­taal) mee. Hoe opwindend de dig­i­tale trans­for­matie ook mag lijken, de nieuwe ver­vo­er­stech­nolo­gieën komen lang niet iedereen ten goede. Kun­nen we wel over een duurzame evo­lu­tie spreken, zon­der recht­vaardi­ge toe­gang voor iedereen? 

Het Europese H2020 DIG­NI­TY-project (DiG­i­tal traNs­port In and for soci­eTY) gaat dieper in op deze prob­lematiek. Door de dig­i­tale tran­si­tie te analy­seren vanu­it het per­spec­tief van zow­el de gebruik­er als de aan­bieder, tra­cht DIG­NI­TY de fac­toren bloot te leggen die mak­en dat ver­schil­lende gebruik­ers­groepen dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen op ver­schil­lende manier accepteren. 

Welke uitdagin­gen brengt deze evo­lu­tie met zich mee? Hoe meten we die dig­i­tale kloof? En welke oplossin­gen kun­nen lei­den tot een inclusief dig­i­taal mobiliteitssys­teem én belei­d­skad­er waarin de gebruik­er cen­traal staat? 

Sam en Anke geven je een eerste inkijk in de DIG­NI­TY-onder­zoek­sre­sul­tat­en één jaar na de start van het project. Ver­vol­gens zoomen ze in op de sit­u­atie in Tilburg, één van de Dig­ni­ty-piloot­ge­bieden. Welke resul­tat­en lev­ert deze method­olo­gie op in Tilburg? En hoe kan de gebruik­te method­olo­gie in de toekomst ver­be­terd wor­den? Schri­jf je snel in en je hoort het alle­maal op de Trans­port Research Days.

Deel dit artikel via: