Hoe staat het met de fietsvaardigheid van scholieren?
Hoe staat het met de fietsvaardigheid van scholieren?

Naar schatting 7,8 % van de kinderen tussen 6 en 12 jaar in Leuven kan niet fietsen. De meest aangehaalde oorzaken zijn: gezinssituatie, migratieachtergrond, armoede, ouders kunnen niet fietsen, kinderen hebben geen fiets, geen interesse in fietsen, … Mobiel 21 wil daar komaf mee maken en heeft plannen voor fietslessen voor kinderen. Vooral in Leuvense buurten met veel kwetsbare gezinnen.

Met De Fietss­chool hebben we vol­doende ervar­ing in huis om fiet­s­lessen voor kinderen te organ­is­eren. De bedoel­ing is om de oud­ers op een actieve manier te betrekken bij de fiet­s­lessen. We over­leggen nu met ver­schil­lende part­ners in Leu­ven om een piloot-aan­bod uit te werken, met de bedoel­ing om op ter­mi­jn te evolueren naar een geïn­te­greerd aanbod. 

Resul­tat­en van het verken­nend onderzoek 

De Fietss­chool Leu­ven kri­jgt al een tijd­je sig­nalen dat er nood is aan fiet­s­lessen voor kinderen in Leu­ven. De leer­doe­len van het lager onder­wi­js wor­den niet bereikt. En lang niet alle Leu­vense kinderen kun­nen op hun 12de fiet­sen. Via een bevrag­ing bij alle lagere scholen begin dit jaar onder­zocht Mobiel 21 de oorza­k­en van én mogelijke oplossin­gen voor dit prob­leem. De resul­tat­en beves­ti­gen de nood aan fietsvaardighei­d­s­lessen voor kinderen: 

  • Gemid­deld 7,8% van de leer­lin­gen (6 tot 12 jaar) in Leu­ven kan hele­maal niet fiet­sen. In de eerste graad (6 tot 8 jaar) gaat het over 16% (1 op 6 kinderen in de klas). In de lagere school ligt het accent al snel op ver­keerse­d­u­catie en wordt ervan uit­ge­gaan dat alle kinderen de bas­is­fi­etsvaardighe­den al onder de knie hebben. Maar dat is niet het geval. Kinderen die nog niet goed kun­nen fiet­sen, dreigen uit de boot te vallen. Voor hen wordt het dan heel moeil­ijk om hun achter­stand nog in te halen en in het 6de leer­jaar te sla­gen voor hun fietsexamen. 
  • De rede­nen waarom kinderen niet kun­nen fiet­sen zijn een mix van armoede, migratie-achter­grond, oud­ers die zelf niet kun­nen fiet­sen, kinderen die geen fiets hebben, prob­le­men met motorische vaardighe­den en geen inter­esse bij de ouders. 
  • Verder blijkt uit de enquête dat gemid­deld 11% van de kinderen in de lagere school geen fiets heeft. Rol van scholen en ouders

Ongeveer de helft van de lagere scholen neemt ini­ti­atieven om het prob­leem aan te pakken. Voor scholen is het niet evi­dent om in klasver­band aan­dacht te geven aan die kleinere groep leer­lin­gen die nog niet vol­doende of hele­maal niet kan fiet­sen. De oud­ers van deze kinderen hebben vaak zelf niet genoeg fiet­ser­var­ing om hun kinderen te leren fiet­sen. Ze hebben bijvoor­beeld thuis geen ruimte om te oefe­nen of hebben geen eigen fiets. Daar komt nog bij dat som­mige oud­ers nog niet over­tu­igd zijn van het belang dat hun kinderen kun­nen fietsen.

Bepaalde vakantiekam­p­en en naschoolse opvang bieden momenteel al fiet­s­lessen aan, maar de nadruk ligt er in de eerste plaats op sport en spel. Voor een kind dat niet kan fiet­sen is er dus onvol­doende begelei­d­ing om te leren fiet­sen. En al hele­maal niet om nadi­en te bli­jven fiet­sen en te bli­jven oefe­nen op straat met de oud­ers om op ter­mi­jn bv. zelf­s­tandig naar school te kun­nen fiet­sen, naar het park, naar de sportclub, …

Voor Mobiel 21 en De Fietss­chool is het duidelijk dat er echt nood is aan fietsvaardighei­d­s­lessen voor jonge kinderen uit kansarme gezin­nen. Ze stellen een aan­pak voor waar­bij zow­el de kinderen als hun oud­ers betrokken wor­den. Die biedt namelijk de meeste kans dat kinderen ook effec­tief bli­jven fietsen.

Gep­lande actie

Mobiel 21 over­legt met ver­schil­lende part­ners in Leu­ven om een samen­werk­ing op poten te zetten. Enkele con­crete pistes zijn o.a. de organ­isatie van fiet­s­lessen op ver­schil­lende locaties in de stad, op ver­schil­lende tijd­stip­pen (op woens­dag­namid­dag, in het week­end, tij­dens schoolvakanties …). Er wordt ook gekeken naar opties om fiet­s­lessen te inte­gr­eren in activiteit­en van een buurtwerk­ing, van scholen, stedelijke speelplein­werk­ing, of als extra aan­bod bin­nen het eigen aan­bod van De Fietss­chool. Wordt sowieso ver­vol­gd, want kinderen die niet kun­nen fiet­sen, daar kun­nen wij niet tegen.

Deel dit artikel via: