40 jaar Langzaam Verkeer
40 jaar Langzaam Verkeer

We schrijven 1982: een groep vastberaden wereldverbeteraars vinden dat het wel wat langzamer mag op onze wegen, in onze steden en dorpen. Ze ontmoeten elkaar in het zog van de schildpadactie en fietspadenwerkgroep op de voormalige BRT. Naar het voorbeeld van de Stop de Kindermoord-beweging in Nederland beslissen ze in actie te schieten. Onder de naam ‘Langzaam Verkeer’ trekken ze een maatschappelijke beweging op gang voor meer actieve verplaatsingen, lagere snelheden en duurzamere beleidskeuzes op het vlak van mobiliteit.

Hoe het begon 

Langza­am Ver­keer vzw ziet het licht in de zomer van 1982. De roots van de organ­isatie liggen in het opbouww­erk, met Soke­lo vzw als voed­ings­bo­dem voor de beweg­ing. De nieuwe vzw kri­jgt de erken­ning als exper­i­menteel vorm­ingswerk van het toen­ma­lige Min­is­terie van de Ned­er­landse Cul­tu­ur. Daar­door brei­dt de beweg­ing haar werk­ing uit van de regio Leu­ven naar het hele Vlaamse Gewest. 

Langza­am Ver­keer streeft de vol­gende doel­stellin­gen na: 

  • Her­in­richt­ing van de open­bare ruimte en van het ver­keers- en vervoersysteem 
  • Gelijke ver­plaats­ingsmo­gelijkhe­den voor iedereen en meer vei­ligheid voor alle verkeersdeelnemers 
  • Betere leef­baarheid van stads- en dorpskernen 
  • Belast­ing van ver­keer op milieu ver­min­deren door zo min mogelijk energie en grond­stof­fen te gebruiken 
  • Ontwik­kel­ing van onder­s­te­unende activiteit­en met o.a. vorm­ingswerk, stud­ie­di­enst en juridis­che activiteiten 

Het is evi­dent dat in de visie van de beweg­ing ook langza­am ver­keer een sleutel­rol speelt. Bij de her­in­richt­ing van verbli­jf­s­ge­bieden, voor ver­keer­s­plan­ning met extra aan­dacht voor actieve ver­plaatsin­gen en open­baar ver­vo­er en bij lob­by­w­erk voor maa­trege­len die de snel­heid beperken. 

Hoewel deze visie na 40 jaar nog steeds vertrouwd in de oren klinkt, is de focus door de jaren heen wel geëvolueerd.

Van pio­nier naar trendzetter

Van in het begin onder­s­te­unt Langza­am Ver­keer vzw een maatschap­pelijke stro­ming, die ijvert voor meer ver­keersvei­ligheid en opkomt voor de belan­gen van fiet­sers, voet­gangers en open­baarver­vo­erge­bruik­ers. Haar inspan­nin­gen zetten duurzame mobiliteit voor­goed op de poli­tieke en maatschap­pelijke agen­da.

Ontel­bare scholen en oud­er­comités, wijk- en buurtv­erenigin­gen, vorm­ing­sor­gan­isaties en advies­raden deden een beroep op de begelei­d­ing van Langza­am Ver­keer vzw. Ook voor open­bare besturen was de organ­isatie een vertrouwde part­ner. Zo ontwikkelde ze zich als trendzetter en toon­aangevend bureau voor mobiliteits­man­age­ment. Door haar werk­ing en begelei­d­ing in het kad­er van het Door­tocht­en­pro­gram­ma van de Vlaamse over­heid in de jaren negentig, evolueerde Langza­am Ver­keer vzw van een puur sociale beweg­ing naar een organ­isatie met een ver­keer­skundig aan­bod.

Langza­am Ver­keer vzw was van vele mark­ten thuis: als onder­s­te­uner van een lokale actiegroep, als adviesver­len­er bij de opmaak van een mobiliteit­s­plan voor een lokaal bestu­ur, als onder­zoek­er betrokken bij Europese onder­zoeks- en demonstratieprojecten.

Klik hieron­der voor een selec­tie van cov­ers uit de jaren 80 – 90

Een nieuw élan met 2 nieuwe organisaties 

Eind 2004 ver­huizen 2 zelf­s­tandi­ge organ­isaties – bei­den met hun wor­tels in Langza­am Ver­keer vzw – naar een gebouw in de Vital Decoster­straat. De twee nieuwe organ­isaties het­en Mobiel 21 vzw en Vec­tris cvba. Op die manier wor­den de social prof­it-activiteit­en en de com­mer­ciële activiteit­en duidelijk van elka­ar onder­schei­den. In 2005 is de splits­ing van Langza­am Ver­keer vzw een feit. 

Mobiel 21 vzw pro­fileert zich als een cen­trum voor ken­nison­twik­kel­ing, dat via sen­si­bil­isatie, edu­catie en sociale actie maatschap­pelijke veran­der­ing brengt voor meer duurzame mobiliteit. 

Vec­tris cvba pro­fileert zich als een studie‑, ontwerp- en plan­nings­bu­reau dat zich toelegt op cre­atieve, toekom­st­gerichte oplossin­gen op het vlak van duurzame mobiliteit in een ruimtelijke context. 

40 jaar, dat moet gevierd wor­den

Om te klinken op de suc­cessen van de afgelopen jaren, gaven we een groot straat­feest op vri­jdag 23 sep­tem­ber. In het mid­den van een autovri­je Vital Decoster­straat, of wat had je gedacht! Ver­schil­lende work­shops bracht­en de pio­niersspir­it van toen weer tot lev­en. Geni­et nog even na van de ambiance met het fotoal­bum van het feest. En dan werken we daar­na met extra veel goest­ing, naarstig verder aan meer strat­en op mensenmaat :-)!

Wat brengt de toekomst? 

In de voor­bi­je 40 jaar is er heel wat gere­aliseerd. Maar aan uit­bollen denken we in geen geval. Het is niet omdat we werk mak­en van ver­trag­ing en langza­am ver­keer dat we van plan zijn om stil te vallen. Inte­gen­deel. De wereld net meer activis­tis­che onderne­mers en experts nodig. Mensen en organ­isaties die innov­eren en onderne­men voor een betere wereld, die dur­ven sprin­gen en heruitvin­den, ook zichzelf. In die spir­it kiezen we ervoor om vol gas te geven met Mobiel 21, met al onze part­ners en gang­mak­ers. Om mensen in beweg­ing te bli­jven zetten. Om de tran­si­tie naar meer strat­en op mensen­maat te ver­snellen. Dat doen we via 3 strate­gis­che stap­pen naar impact: Inzicht, Inspi­ratie & Actie. 

Inzicht

Begri­jpen waarom strat­en gemaakt zijn voor mensen en niet voor machines. Daarom doen we met Mobiel 21 onafhanke­lijk onder­zoek. We zor­gen voor betrouw­bare data en analy­ses die beleid een duurzame richt­ing geven. Denk bv. aan het rap­port van 30 Dagen Min­der Wagen.

Inspi­ratie

Waar mensen met elka­ar in inter­ac­tie gaan en luis­teren, kri­jgt de samen­lev­ing vorm. Dus geven we met Mobiel 21 zuurstof aan par­tic­i­patie. We ver­sterken de stem van de man en vrouw in de straat en helpen belei­ds­mak­ers over hun irra­tionele ang­sten voor de boze burg­er’. Een mooi voor­beeld van hoe we dat doen is Tel­raam en Tel­raam op School.

Actie

Inge­bakken gewoontes veran­deren, is niet gemakke­lijk. En toch is dat wat we doen: met cam­pagnes als Aya of Tel­raam op school, en met Europese pro­jecten om bv. nieuwe fiet­shoofd­st­e­den te helpen met hun ambities. 

Mobiel 21 is een gezonde, onderne­mende en inspir­erende organ­isatie die mee aan tafel zit bij belei­ds­mak­ers met toekom­stvisie. We zijn ook meer en meer een organ­isatie die beweg­ing maakt en gewone’ mensen de tools en exper­tise biedt om onze maatschap­pij ten goede te veran­deren. Langzaa­maan heeft ons de voor­bi­je 40 jaar geen windeieren gelegd. En dat zal ook zo zijn voor de vol­gende 40 jaar. 

Klik hieron­der voor enkele recen­tere pro­jecten en cam­pagnes. Alle lopende pro­jecten en cam­pagnes vind je op onze web­site.

Deel dit artikel via: