4 ideeën om mee te nemen van de Urban Mobility Days in Brno
4 ideeën om mee te nemen van de Urban Mobility Days in Brno

Dit jaar was het thema van de Urban Mobility Days "Mensen en goederen duurzamer verplaatsen". Collega’s Patrick, Elke, Jan, Laurens en Fred waren erbij en zetten voor jou de hoogtepunten op een rijtje.

Hoe kun­nen lopen, fiet­sen en open­baar ver­vo­er helpen om min­der afhanke­lijk te wor­den van olie? Zijn mensen bereid om vak­er te kiezen voor duurzame en actieve ver­plaatsin­gen, als dat ten koste gaat van hun com­fort en gewoon­ten? Hoe kun­nen stedelijke mobiliteits­da­ta ver­keersstromen ver­beteren? En hoe gaan we die ambitieuze kli­maat­doel­stellin­gen betalen? …

Het zijn maar enkele van de vele vra­gen waarop de meer dan 1000 mobiliteits­deskundi­gen, aca­d­e­mi­ci, ngo’s en belei­ds­mak­ers een antwo­ord zocht­en in tien­tallen work­shops, events, dis­cussies en pre­sen­taties rond duurza­mere stedelijke mobiliteit. Alle opnames van de sessies en pre­sen­taties van de sprek­ers zijn beschik­baar op de web­site van Eltis.

Collega’s Patrick, Elke, Jan, Lau­rens en Fred waren erbij en zijn unaniem: Ste­den staan voor grote uitdagin­gen op weg naar meer duurzame mobiliteit, maar ze hebben gelukkig ook de goest­ing en het poten­tieel om veran­der­ing te lat­en slagen. 

Fred

Op weg naar CIV­I­TAS 2030 

Het CIV­I­TAS-ini­ti­atief werkt al 20 jaar aan duurzame en slimme stedelijke mobiliteit voor iedereen in Europa en daar­buiten. Tij­dens de inter­ac­tieve sessie Op weg naar CIV­I­TAS 2030” wis­selden we met de deel­ne­mers van gedacht­en over de toekomst van het CIV­I­TAS-ini­ti­atief. Deze twee ideeën heb ik onthouden om de lessen die we trekken uit onze pro­jecten in heel de EU te verspreiden: 

1. Hoe kan het CIV­I­TAS-ini­ti­atief bij­dra­gen aan en samen­werken met andere ini­ti­atieven in de EU

  Antwo­ord: Een pool of data­bank van oplossin­gen van CIV­I­TAS opzetten om de resul­tat­en te ver­sprei­den en te ver­w­erken in nieuwe mobiliteitsini­ti­atieven. Uitein­delijk gaat het erom de sys­teemvo­orde­len van nieuwe mobiliteit­so­plossin­gen ten volle te benutten. 

  2. Hoe jon­geren betrekken bij mobiliteitsbeleid? 

  Antwo­ord: Via CIV­I­TAS Mobil­i­ty Pow­ered by Youth dat de samen­werk­ing ver­sterkt met jon­gerenor­gan­isaties, uni­ver­siteit­en en EU-pro­gram­ma’s. Anderz­i­jds is het ook belan­grijk om jonge kinderen een plat­form te geven om elka­ar te ont­moeten, ken­nis te delen en in gesprek te gaan met projectleiders. 

  Elke

  Fiet­sen in oorlogstijd 

  Aan­gri­jpend en ogenope­nend was de open­ingssessie van Lesya Loyko, Euro­pean Mobil­i­ty Week Nation­al Coor­di­na­tor for Ukraine. Haar bood­schap: Bikes and free­dom go hand in hand.” Ze vertelde over de oor­log waarin de fiets vaak het enige trans­port­mid­del bli­jft dat werkt: je kan nog fiet­sen zon­der brand­stof, op kapotte wegen, om naar de winkel of een dok­ter te gaan, om te vlucht­en zelfs … Ze roept op om Bikes for Ukraine’ te ste­unen zodat Oekraïn­ers kun­nen bli­jven fietsen. 

  Bek­ijk zek­er ook de pre­sen­tatie van Lesya Loyko met foto’s die de fiets in een hoof­drol tonen in door oor­log ver­woeste ste­den en dorpen.

  De toekomst is aan de jeugd 

  Omdat 2022 het Europees Jaar van de jeugd is, zetten de Urban Mobil­i­ty Days de schi­jn­wer­pers op jonge stem­men en stand­pun­ten over de weg naar meer duurzame mobiliteit en kli­maatbestendigheid. In de ple­naire slot­sessie nemen jon­geren en stu­den­ten het woord. Ze geven feed­back en vertellen wat ze leer­den tij­dens de sessies die ze bij­woon­den op de Urban Mobil­i­ty Days. Ik was onder de indruk van hun open maar kri­tis­che blik en hun toekom­stvisie op mobiliteit in Europa. Het was een ver­fris­sende afs­luiter van het even­e­ment: down to earth, open, en eerlijk posi­tief. Zek­er het her­bek­ijken waard. 

  Jan

  Inzicht­en uit Europa ver­tal­en naar lokale context

  Op de Urban Mobil­i­ty Days mod­ereer­den Elke en ik de dis­cussiegroep Towards CIV­I­TAS 2030” over de rol van CIVINETs. Dat zijn de lokale, onafhanke­lijke netwerken van de CIV­I­TAS com­mu­ni­ty. De leden van zo’n CIVINET werken samen op nation­aal niveau rond ver­vo­ers­beleid, wet­gev­ing en financier­ing. Ze wis­se­len ken­nis en ervarin­gen uit over duurzame stedelijke mobiliteit. 

  Het was heel fijn om te horen dat iedereen in de sessie het belang en het nut van de CIVINETs ziet en boven­di­en uitk­ijkt naar een nog straf­fere rol voor de netwerken in de toekomst. We werken volop aan een CIVINET voor Bel­gië. Wordt dus zek­er vervolgd.