Rapport 30 Dagen Minder Wagen
Rapport 30 Dagen Minder Wagen

Autogebruik in Vlaanderen heeft een grote impact op gezondheid, ruimtegebruik, milieu en infrastructuur. Bovendien nemen het gebruik en aantal auto’s nog toe. In 2000 waren er 79 auto’s per 100 mensen. Tegen 2021 liep al op tot 89 auto’s … Als we de Europese klimaatdoelstellingen willen halen, zal er dus veel meer nodig zijn dan alleen maar een omschakeling naar elektrisch rijden. En zo werd het idee voor de campagne van 30 Dagen Minder Wagen geboren. Een maand lang je auto aan de kant laten staan, lukt dat wel?

Hoe het begon 

Mensen min­der in hun eigen wagen lat­en stap­pen. En dat een maand lang … Zouden we dat kun­nen klaar­spe­len in een land waar­van het fed­er­aal plan­bu­reau schat dat tegen 2040 het gemo­toriseerd per­so­n­en- en goed­eren­ver­keer met respec­tievelijk 6% en 20% zal toen­e­men? Met de cam­pagne 30 Dagen Min­der Wagen hebben we, samen met de andere leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, een antwo­ord gezocht op die vraag. 

Een sim­pel maar gedurfd con­cept, want het werd al bij de eerste edi­tie het groot­ste par­ti­c­uliere, autovri­je exper­i­ment ooit in Vlaan­deren. Uitein­delijk schreven maar lief­st 6.509 Vlamin­gen zich in om te auto­min­deren in juni. Da’s een pak volk, maar als we heel eerlijk zijn, is dit slechts een drup­pel op een almaar het­er wor­dende plaat! 

Quote: Jan, Schaar­beek

De cam­pagne maakt mensen bewust van de alter­natieven voor het AUTOma­tisme. Die zijn voor iedereen anders natu­urlijk. Maar 30 Dagen min­der wagen doet mensen wel nadenken over hoe het anders kan.” 

Hoeveel dagen min­der wagen? 

Niet hoeveel dagen min­der wagen maar wel hoeveel mensen mee­doen is belan­grijk. Om de groot­ste maatschap­pelijke uitdag­ing van de 21ste eeuw effi­ciënt aan te pakken hebben we niet 6.500 maar miljoe­nen Vlamin­gen nodig die zoveel mogelijk Dagen Min­der Wagen gaan rijden. 

We zijn enorm trots op de impact van die we met 30 Dagen Min­der Wagen hebben gehad. De cam­pagne heeft bewezen dat een hele­boel mensen vin­den dat het anders kan en moet. Meer nog, dankz­ij de hoge respons op de enquêtes, kun­nen we belei­ds­mak­ers een unieke inkijk geven in hun bewee­gre­de­nen. Het resul­taat is een boeiend ein­drap­port boorde­vol inzicht­en en tips voor ver­be­ter­ing en veran­der­ing inte­graal te lezen op https://​30da​gen​min​der​wa​gen​.be/​i​n​s​p​i​r​a​t​i​e​/​r​a​p​p​o​r​t​-​30​-​d​a​g​e​n​-​m​i​n​d​e​r​-​wagen.

De impact van 30 Dagen Min­der Wagen 

Deze eerste edi­tie over­tu­igde de cam­pagne 6.509 deel­ne­mers om de uitdag­ing aan te gaan én hun ervarin­gen te delen. Samen zorgden ze voor 166.000 autoloze dagen in juni en spaar­den ze 137 ton CO2 uit. Deel­ne­mers die zich tijdig reg­istreer­den kon­den tij­dens 30 Dagen Min­der Wagen geni­eten van gratis voorde­len bij mobiliteitspart­ners. 1433 deel­ne­mers schreven zich hier­voor in en kon­den zo bv. een maand gratis reizen met het open­baar ver­vo­er en kre­gen een gratis reg­is­tratie bij Blue-bike en Cambio. 

Aan de hand van 3 enquêtes vroe­gen we de deel­ne­mers naar hun ver­plaats­ings­ge­drag vóór en tij­dens de cam­pagne. Ze kon­den ook aangeven wat ze aan­ge­naam von­den aan duurzame ver­plaatsin­gen en om welke rede­nen ze toch nog de auto namen. Voor de duidelijkheid, duurzame ver­plaatsin­gen zijn alle ver­plaatsin­gen met de fiets, te voet, met het open­baar ver­vo­er (trein, tram, bus, metro) en met deel­mo­biliteit (autode­len, car­poolen, deelfi­et­sen en steps …). Ver­plaatsin­gen met een privé- of een bedri­jf­swa­gen zijn niet duurza­am. Ook al gebeurt die ver­plaats­ing met een niet-gedeelde elek­trische wagen. 

Deze vier opval­lende resul­tat­en van de cam­pagne licht­en we voor jou uit: 

  1. Fiet­sen bli­jft de basis.
  2. 5 op 10 neemt vak­er de trein.
  3. 1 op 10 gebruikt voor het eerst een deelwagen.
  4. Bezoek­jes aan fam­i­lie en vrien­den en (shopping)uitstapjes zijn het moeil­ijkst zon­der auto. 

Bli­jven fietsen 

Het fiets­ge­bruik en ver­plaatsin­gen te voet bij de deel­ne­mers bleef hoog. De eigen fiets werd door de meeste respon­den­ten tij­dens de cam­pagne even vaak gebruikt als voorheen. Bij de deelfi­ets is dit anders: Van zij die een deelfi­ets gebruiken, deed 61% dit tij­dens 30 Dagen Min­der Wagen vak­er dan ervoor. Het gebruik van de fiets lag sowieso ook voor de cam­pagne al relatief hoog. 

De trein is populair 

De meeste autover­plaatsin­gen wer­den ver­van­gen door het open­baar ver­vo­er. Van de bus‑, tram- en met­ro­ge­bruik­ers, gebruik­te 52% de bus/​tram/​metro vak­er tij­dens de cam­pagne dan ervoor. Van de treinge­bruik­ers, gebruik­te 60% de trein vak­er tij­dens de cam­pagne dan ervoor. Slechts 12% stapte tij­dens de maand juni min­der vaak op de trein. Het aan­tal ver­plaatsin­gen met de trein sti­jgt met 50% tussen het begin en einde van de maand. Voor bus/​tram/​metro bedraagt de sti­jging 25%. 

Quote: Stef, Gent 

In juni ben ik van 4 keer tanken naar 1 keer tanken gegaan. Ik deed met het OV wel 20 à 30 minuten langer over een tra­ject. Als je er tijd voor hebt is het OK, maar als je aansluitin­gen mist, dan stop je ermee.” 

Eerste ken­nis­mak­ing met deelmobiliteit 

Voor veel deel­ne­mers was de cam­pagne een goede eerste ken­nis­mak­ing met deel­mo­biliteit. 1 op 10 deel­ne­mers gebruik­te voor het eerst een deel­wa­gen tij­dens 30 Dagen Min­der Wagen. Van de respon­den­ten die voor en/​of tij­dens de cam­pagne min­stens één keer met de deel­wa­gen reed, deed 47% dit vak­er tij­dens 30 Dagen Min­der Wagen dan ervoor. Van die 47% had drie vierde geen enkele keer een deel­wa­gen gebruikt in het jaar voor de cam­pagne. Voor velen van hen zal dit dus een eerste ken­nis­mak­ing geweest zijn. Het aan­tal trips met een deel­wa­gen steeg tij­dens de cam­pagne met meer dan 50%. Daar waar de eigen wagen het moeil­ijkst te ver­van­gen is (bezoek­jes, mate­ri­aal ver­vo­eren), biedt de deel­wa­gen alvast een goed alternatief. 

De wagen lat­en staan lukt, maar … 

Ongeveer een kwart van de deel­ne­mers is erin ges­laagd om de wagen de hele maand juni aan de kant te lat­en staan. En ruim 6 op de 10 reed in totaal slechts 4 dagen met de wagen. Alle respon­den­ten van de enquêtes samen gaven aan de eigen wagen meer dan 14.000 dagen niet te hebben gebruikt. Extrapol­eren we dit naar alle deel­ne­mers, dan komen we op een inschat­ting van bij­na 166.000 dagen zon­der wagen. 

Afs­tand is met voor­sprong de belan­grijk­ste reden om toch de eigen wagen te nemen. Voor de start van de cam­pagne gaf 70% van de bevraagde auto­bezit­ters aan dat de afs­tand vaak of alti­jd meespeelt in de keuze voor de eigen wagen. Daar­naast vor­men ook tijd en een beperkt aan­bod open­baar ver­vo­er belan­grijke rede­nen om met de auto te gaan. 

Tabel 30 DMW redenen autogebruik

Tabel 30 DMW: Redenen autogebruik

Een bezoek aan vrien­den en fam­i­lie (voor 30% van de respon­den­ten van de enquêtes), gevol­gd door uit­stap­jes (vb. naar de zee/​stad, naar pret- of dieren­park, fes­ti­val) en shop­pin­gui­t­stap­jes zijn voor de deel­ne­mers de ver­plaatsin­gen die het moeil­ijkst zijn om niet met de eigen wagen te doen. Deze ver­plaatsin­gen wor­den meestal niet alleen gedaan. Ook ligt het einde van de activiteit niet vast in tegen­stelling tot vb. werk­ti­j­den, schooluren, … 

60% van de respon­den­ten die aan­gaf wel eens de wagen te nemen als bestu­ur­der, deed dit tij­dens de cam­pagne min­der vaak dan voorheen. We zien een afname met 59% van de totale afs­tand afgelegd met de eigen wagen als bestu­ur­der en een halver­ing van het aan­tal trips als bestu­ur­der. Een ander opval­lend fenomeen is de shift van bestu­ur­der naar pas­sagi­er. Wagens die wel nog reden in de maand juni waren dus beter gevuld omdat mensen vak­er kozen voor carpooling. 

Aan­bevelin­gen voor beleidsmakers 

De cam­pagne heeft bewezen dat ze een grote invloed heeft voor het realis­eren van een modal shift. Bij­na de helft van de deel­ne­mers geeft aan bereid te zijn hun nieuwe, goede gewoontes na juni verder te zetten. Nog een reden om in 2023 een nieuwe 30 Dagen Min­der Wagen te organ­is­eren (en nog het lief­st met 10 keer zoveel deelnemers😊). 

Toch bli­jft er nog ruimte voor ver­be­ter­ing. Afs­tand, tijd en het beperk­te aan­bod en de kost­pri­js van open­baar ver­vo­er zijn drie grote rede­nen om toch nog voor de wagen te kiezen. Voor de deel­ne­mers is het groot­ste voordeel aan duurzame mobiliteit dat het goed is voor het milieu’. Dat betekent dat er nog heel wat gedaan kan wor­den om duurzame mobiliteit com­fort­a­bel, effi­ciënt en betaal­baar te mak­en. Daarom richt­en we deze drie aan­bevelin­gen naar beleidsmakers: 

  1. Laat mensen op een een­voudi­ge manier proeven van duurzame mobiliteit en informeer ze uit­ge­breid over de mogelijkheden. 
  2. Investeer in een ruim aan­bod van open­baar ver­vo­er en sys­te­men voor deelmobiliteit. 
  3. Zorg ervoor dat duurza­am ver­vo­er syn­on­iem wordt voor betaal­baar, betrouw­baar, effi­ciënt, veilig en com­fort­a­bel en niet enkel voor goed voor het milieu’. 

Willen we dat mensen zich rad­i­caal anders gaan ver­plaat­sen, dan is er ook een even rad­i­cale switch in het mobiliteits­beleid nodig. Daarom geven we belei­ds­mak­ers de pap in de mond met het rap­port van 30 Dagen Min­der Wagen. Zij zit­ten aan het stu­ur van een duurzame modal shift. Aan hen om de juiste con­clusies te trekken uit dat rap­port en de zorgvuldig gefor­muleerde belei­d­saan­bevelin­gen om te zetten in toekom­st­gericht beleid. Én om dat beleid zon­der uit­zon­der­ing te verdedi­gen in naam van het maatschap­pelijk belang. Als we de lev­en­skwaliteit van vol­gende gen­er­aties willen bescher­men, is er geen andere optie.

Deel dit artikel via: