ISEMOA

Het toegankelijker maken van de openbare ruimte en het openbaar vervoer van een stad, gemeente of regio vraagt een inzet van verschillende partijen en diensten. Een dienst ruimtelijk ordening gaat bijvoorbeeld over de inplanting van basisvoorzieningen (toegankelijkheid op macro-niveau), een mobiliteitsdienst speelt een rol bij de planning van de mobiliteit in al haar vormen (toegankelijkheid op meso- & micro-niveau) en een dienst diversiteit heeft contacten met verschillende doelgroepen. Daarnaast spelen ook de openbaarvervoeroperatoren, adviesraden en politie een belangrijke rol. Werken aan toegankelijkheid betekent dus samenwerken met zeer verscheiden belanghebbenden.

Het project ISEMOA biedt een kader waarbinnen een stad, gemeente of regio kan werken aan haar toegankelijkheid. Binnen het project wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld waarmee de verschillende belanghebbenden een analyse maken van de toegankelijkheid en het toegankelijkheidsbeleid in hun stad, gemeente of regio. Die analyse gebeurt met de hulp van een externe auditor die hiervoor speciaal wordt opgeleid. De resultaten van de analyse vormen de insteek voor de ontwikkeling van een gezamenlijk toegankelijkheidsplan met concrete doelstellingen op korte en langere termijn.

Het ISEMOA kwaliteitszorgsysteem zal begin 2013 vrij te consulteren zijn op de website van ISEMOA. De site bevat alvast een overzicht van alle geldende regelgevingen en richtlijnen rond toegankelijkheid in Vlaanderen en een analyse van de sterktes en zwaktes van andere kwaliteitszorgsystemen. Weldra zal op de site ook een onderzoeksrapport worden gepubliceerd rond het verband tussen toegankelijkheid en energie-efficiëntie in vervoer, alsook een database van goede voorbeelden om toegankelijkheid in de stad, gemeente of regio te verbeteren. Vanaf eind 2012 kunnen consultants, studiebureaus en organisaties die werken met steden, gemeenten en regio’s deelnemen aan de opleiding tot ISEMOA auditor. Steden, gemeenten en regio’s die een ISEMOA audit wensen uit te voeren, kunnen bij Mobiel 21 terecht voor meer informatie.