Gastcolleges, workshops en advies

Mobiel 21 verzorgt op vraag van derden educatieve projecten in tweede lijn, bijscholing en permanente educatie. Niet zelden zijn dat activiteiten op maat en in relatie tot actuele thema’s.

Verkeerskundige opleidingen

In de loop van de jaren zijn ook enkele vaste waarden ontstaan. Mobiel 21 verzorgt onder meer gastcolleges voor de verkeerskundige opleidingen in Diepenbeek (HSV), Kortrijk (HITEK) en Hasselt (UHasselt). Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de sociale verkeerskunde, de mobiliteitsproblematiek rond scholen, communicatie in de gemeentelijke mobiliteitspraktijk, het mobiliteitsbeleid en de werking op Europees niveau. De gastcolleges worden elk jaar aangevuld met nieuwe voorbeelden, actuele informatie en nieuwe inzichten.

Workshops en lezingen

Andere voorbeelden wijzen op het diverse aanbod van Mobiel 21. Binnen het kader van de opleiding seniorenconsulentenvorming aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, vulde Mobiel 21 in 2010 een sessie in rond ouderen en mobiliteit. Mobiel 21 werkt al jaren mee aan de opleiding verkeersveiligheid voor startbaners verkeersveiligheid, samen met het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Op vraag verzorgt Mobiel 21 lezingen en presentaties op infodagen. In het kader van lopende Europese projecten werd Mobiel 21 in het verleden al meermaals gevraagd opleidingen en presentaties te geven over duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Specifieke trainingen rond fietsen, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid voor fietsers, mobiliteitsmanagementmaatregelen, sensibiliseringscampagnes voor verschillende doelgroepen en methoden voor evaluatie van mobiliteitsmanagement, kunnen worden gemaakt.

Vertegenwoordiging en advies

Mobiel 21 maakt ook deel uit van de Stuurgroep Onderwijs van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en zegde de afgelopen jaren onder meer medewerking toe aan de werkgroep ruimte in het kader van het derde Vlaamse Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Overheid (bekendmaking in 2011). In 2010 realiseerde de Vlaamse Overheid bovendien het Werkboek Schoolomgeving, samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving. Dat werkboek geeft een overzicht van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek die ook kan worden gebruikt om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. Mobiel 21 heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan dat nieuwe werkboek, in het bijzonder vanuit de voor dat werkboek opgerichte werkgroep educatie (naast de stuurgroep en de werkgroepen infrastructuur en handhaving).

Daarnaast wordt Mobiel 21 vaak geconsulteerd om advies te verlenen aan buurtcomités, ouderraden van scholen of andere sociaal-culturele organisaties. Enkele voorbeelden uit 2010: praktisch advies over de gewijzigde verkeerssituatie in Rijschoolstraat Leuven voor de ouderraad van basisschool De Zevensprong en advies over snelheid en sluipverkeer voor een buurtcomité in Holsbeek. Dat kan ook beleidsmatig advies zijn, zoals de consultatie naar aanleiding van de lancering van het EU-Actieplan Stedelijke Mobiliteit of de EU Consumer Summit workshop rond Duurzame Mobiliteit in Steden te Brussel.