Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

Het gebruik van de website www.mobiel21.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Mobiel 21 kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Mobiel 21 besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de website bevinden. Hoewel Mobiel 21 hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en/of bijgewerkt zijn. Deze site is informatief bedoeld. Mobiel 21 behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster via info@mobiel21.be.

Mobiel 21 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. Deze site bevat ook informatieve links naar websites van derden. Het betekent niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Mobiel 21 en de beheerders van die sites. Mobiel 21 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Mobiel 21 kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe sites die een link maken naar Mobiel 21.

Bescherming van persoonsgegevens

Mobiel 21 behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verkregen per e-mail of via formulieren die de gebruiker kan invullen, worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden voor het verstrekken van informatie betreffende Mobiel 21 en haar producten.

Mocht u ongewenste marketing ervaren vanuit Mobiel 21, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@mobiel21.be met de vermelding dat u van onze mailinglijst geschrapt wil worden en welk e-mailadres dat u geschrapt wenst te zien. De persoonsgebonden gegevens worden niet overgedragen aan derden. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. Voor elk verzoek over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Mobiel 21.

Eigendom

(c) Copyright 2011 Mobiel 21 vzw. Alle rechten voorbehouden. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en korte verwijzingen te reproduceren mits vermelding van de bron. Niettegenstaande voorgaande richtlijn mag niets uit deze website naar aanwezige inhoud en vormgeving (inclusief maar niet gelimiteerd tot teksten, beelden, software, grafieken, geluiden ... en alle andere digitale bestanden) worden verveelvoudigd en/of gekopieerd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobiel 21 vzw. Deze site bevat mogelijk ook objecten die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Deze website verleent geen toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken. De verstrekte informatie, gegevens en gerelateerde producten blijven eigendom van Mobiel 21 vzw.

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Leuven (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.